DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 11. října 2019

Home » » Recenze/review - MORBID STENCH - Doom & Putrefaction (2019)

Recenze/review - MORBID STENCH - Doom & Putrefaction (2019)


MORBID STENCH - Doom & Putrefaction
CD 2019, Putrid Cult

for english please scroll down

Stačí mnohdy jedna nekonečná noc strávená s nebožtíky a změní vám to úplně život. Chvílemi máte pocit, že se hýbou, že s vámi rozmlouvají. Čtete si ve starých knihách, mráz se vám usazuje v kostech. Zbývá už jen hudba, která by celou atmosféru podtrhla. Volím dnes doom/death metalové maniaky MORBID STENCH. Pustím si první skladbu a hned mám pocit, že se mrtví hýbají. Také slyšíte ten nekonečně jedovatý šepot? To jsou ozvěny ze záhrobí.

Mám rád smrtící kov, který je načichlý doomem. Propracovaný, temný a zákeřný. Plazící se jako klubko malých háďat, které jednou vyroste nakrmeno vaší nenávistí a pozře vás. Dlouhé procházky po hřbitově během podzimních dnů. Smutek a vzpomínky, z těchto pocitů je utkán i můj poslech nové desky "Doom & Putrefaction".


Oceňuji sirnatý a šílenstvím načichlý zvuk. Líbí se mi i obal, nadšený jsem z riffů, jak vystřižených ze starých death doomových učebnic. Morbidní zážitky s přechodem na onen svět ožívají, jsou najednou zcela hmatatelné. Pokud má být undergroundová hudba hlavně o emocích, o pocitech, o posledních věcech člověka, tak potom se podařilo MORBID STENCH nahrát skvělou desku. Klečeli jste někdy u hrobu a mluvili se svými předky? Prosévali jste mezi prsty hlínu a přemýšleli, co jednou nastane, až přejdete na druhou stranu? O tomhle tohle album přesně celé je. O Smrti, smutku, zapomnění. Je vhodné k dlouhým pochůzkám noční krajinou, nejlépe v dešti a mlze. Přidávám volume a mám chuť se rozpadnout na tisíc kusů. Jsem rozbitý, zničený, jsem znovu v márnici a děsím se každého stínu. "Doom & Putrefaction" je death doom metalovou okultní seancí pro vyvolávání duší zemřelých! Hniloba, chlad a smrt, nic jiného zde nenajdete. Jen bolest. Vynikající záležitost!Asphyx says:

Often one endless night spent with dead people will change your life. At times you feel like they're moving, talking to you. You read in old books, frost settles in your bones. There is only music left to underline the atmosphere. I choose doom / death metal maniacs MORBID STENCH today. I play the first song and I feel like the dead bodies are moving. Do you also hear the infinitely toxic whisper? These are echoes from the grave.

I like the death metal which is smelled by doom. Sophisticated, dark and insidious. Crawling like a ball of little snakes that will grow up fed by your hate and will eat you. Long walks in the cemetery during autumn days. Sadness and memories, from these feelings I have while listening to the new album "Doom & Putrefaction".


I appreciate the sulphurous and frenzied sound. I also like the cover, I'm excited about riffs, cut out from old death doom textbooks. Morbid experiences with the transition to the other world come to life, they are suddenly quite palpable. If underground music is mainly about emotions, feelings, about the last moments of people, then MORBID STENCH managed to record a great record. Have you ever knelt by the grave and talked to your ancestors? Have you sifted soil between your fingers and wondered what would happen once you crossed over? This is exactly what this album is all about. About Death, Sadness, Oblivion. It is suitable for long walks through the night landscape, preferably in rain and fog. I'm adding volume and I want to fall into a thousand pieces. I am broken, destroyed, I am again in the morgue and I am scary of every shadow. "Doom & Putrefaction" is a death doom metal occult session which evoking the souls of the dead! Rot, cold and death, nothing else. Just pain. Excellent matter!


tracklist:
1. The Eucharist
2. Sempiternal Prophecies of Damnation
3. El despojo de un redentor
4. Disintegrated, Intoxicated & Mutilated
5. The Apocryphal
6. Morbid Stench

band:
DOOM DEATH FROM THE DEPTHS OF HELL!!!
THE MASTER BUTCHER - Esophagus
PURULENT - Putrid Stench Of Toms
MORBID - Chaotic Chords of Doom

Share this games :

TWITTER