DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 10. října 2019

Home » » Recenze/review - NEKROSITY - Void Gazer (2019)

Recenze/review - NEKROSITY - Void Gazer (2019)


NEKROSITY - Void Gazer
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Vlastně už si ani nepamatuji, proč zde jsem. Světlo jsem neviděl již mnoho let. Jedinými mými kamarády jsou krysy a kolonie červů, která se usídlila kousek od místa, kde se pokouším spát. Uvržený do kobky, čekám na smrt. Prý jsem se provinil rouháním, ale neodvolal jsem. Mučili mě, věšeli na háky, pálili rozžhaveným železem. Zůstal jsem navěky věrný, navěky zavržený, navždy prokletý. Občas slyším hlasy z podzemí. Naslouchám jim čím dál tím častěji. Už to nebude dlouho trvat a přejdu na druhou stranu.

Správný death metal musí bolet, musí být zahrán od srdce, s odhodláním, s morbidním vkusem pro záhrobní rituály. Do rukou se mi dostala novinka švédských NEKROSITY a musím hned napsat, že mě dokonale rozsekala. Nevím, jestli jste někdy museli nakrájet shnilé, mokvající maso, ale přesně takovým způsobem na mě působí i nová deska "Void Gazer". Takhle zní opravdové peklo!


Po zdech stéká slizká tekutina. Moje jediná obrana proti žízni. Moc nejím, ale to odsouzení na smrt nikdy. Zato každý den poslouchám NEKROSITY a nadmíru si tenhle death metal ovlivněný třeba takovými REPULSION, ASPHYX, CELTIC FROST, MORBID ANGEL, PESTILENCE, MASSACRE, DEATH, ENTOMBED, užívám. Jakoby do mě zase někdo zařezával ostré čepele nožů, sypal mi do ran sůl. Album působí jako živoucí organismus, který vás nakonec zabije, se skvělým zvukem, obalem a hlavně schopností kapely napsat dobrý song. Mé staré rány se jen tak nezahojí. Mokvají, pálí a tepají bolestí. Stejně jako nahrávka "Void Gazer" mě dostávají do stavu mezi naším a oním světem. Zítra mě čeká poprava a jako poslední přání jsem si narval album znovu do hlavy. Bylo nahráno v absolutní tmě, v celách smrti, v katakombách, kde se často potkává Satan se Smrtí. Deska je pro mě obrovským překvapením a důkazem, že temnota ještě neřekla poslední slovo. Mezi nářezovými pasážemi můžete potkat chladné melodie, které vám vystřelí mozek z hlavy. Old school death metal forever! Až na věky, amen! Vynikající chorobný zážitek!Asphyx says:

Actually, I don't even remember why I'm here. I haven't seen light for many years. My only friends are rats and a colony of worms that settled near where I was trying to sleep. Drowned in the dungeon, waiting for death. I was guilty of blasphemy, but I didn't appeal. They tortured me, hung on hooks, burned with hot iron. I remained faithful forever, condemned forever, forever cursed. Sometimes I hear voices from underground. I listen to them more and more often. It won't take a long before I go to the other side.

The right death metal must hurt, it must be played from the heart, with determination, with a morbid taste for grave rituals. I got the new album of Swedish NEKROSITY and I have to write immediately that it kicked my ass perfectly. I don't know if you've ever had to chop up rotten, mouldy meat, but that's exactly how the new "Void Gazer" comes to me. This is the real hell!


Slimy fluid flows down the walls. My only defence against thirst. I don't eat much, as all people sentenced to death. But every day I listen to NEKROSITY and I really enjoy this death metal influenced by such as REPULSION, ASPHYX, CELTIC FROST, MORBID ANGEL, PESTILENCE, MASSACRE, DEATH, ENTOMBED. I feel like someone was cutting sharp blades of knives into me again and pouring salt into my wounds. The album acts like a living organism that will eventually kill you, with great sound, cover and especially the band's ability to write a good song. My old wounds don't heal easy. They swell, burn and beat with pain. Like the recording "Void Gazer" they put me in a state between our and the other world. Tomorrow I will be executed and as a last wish I burst the album again in to my head. It was recorded in absolute darkness, in death cells, in catacombs, where Satan often meets Death. The album is a huge surprise to me and proof that darkness has not yet spoken the last word. Between the cutting passages you can meet cool melodies that will blow your brain out of your head. Old School Death Metal Forever! Forever, amen! Excellent disease experience!

tracklist:
1. Insemination of the Forgotten (5:06)
2. Lazarus Curse (3:46)
3. Malignant Observer (4:53)
4. Nuclear Damnation (6:25)
5. Void Gazer (5:39)
6. Bringer of End Times (4:42)
7. Incinerating Salvation (4:08)
8. Strigoaică (7:19)

band:
+ D.J - Vokills & Guitars
+ R.E - Bass
+ M.J - Guitars
+ R.M - Drums

Share this games :

TWITTER