DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - BLOOD INCANTATION - Hidden History of the Human Race (2019)

Recenze/review - BLOOD INCANTATION - Hidden History of the Human Race (2019)


BLOOD INCANTATION - Hidden History of the Human Race
CD 2019, Dark Descent Records

for english please scroll down

Na konci dlouhé chodby byla stěna a ta měnila každou chvíli svoji barvu. Tisíc odstínů černé, vstup do jiné dimenze. Stačilo natáhnout ruku a ocitli jste se na druhé straně. Chlad, smrt, peklo, říkejte si tomu jak chcete, ale je faktem, že se jedná o jeden z nevysvětlitelných jevů. Jakoby se za tou zdí rozkládal úplně jiný svět. Zlý a ošklivý jako ten náš, ale zní zde jen samá dobrá hudba. Vesmírná energie se zdá být nekonečná. Stačí jen vstoupit.

Pro to, abyste mohli dovnitř, ale musíte pochopit a vstřebat taková alba, jako je třeba novinka amerických techniků BLOOD INCANTATION. Stačí prvních pár tónů a symfonie smrti vás ihned pohltí. Není radno si zahrávat s temnými silami, ale zde je to chtěné a žádoucí. Věčnost, průlet mezi mrtvými hvězdami. Neodolatelná a záhadná atmosféra strachu, beznaděje a chladu. Poslouchejte bedlivě a v klidu.Jen tak se vznášet, užívat si, nechat se přesvědčit hudbou. Vstoupit na druhou stranu, pochopit onen svět, zhmotnit zlo a několikrát zemřít. Novinka "Hidden History of the Human Race" je úžasným dílem, pestrým, těkavým, zpočátku neuchopitelným. S lehkými odkazy na kapely typu TIMEGHOUL, DEMILICH, GORGUTS, DEATH, MORBID ANGEL, NUCLEUS, MITHRAS. Se spoustou zajímavých pasáží, různých odboček. Někomu se bude zdát deska možná roztříštěná, ale nenechte se zmást, není tomu tak. Stačí vydržet, několikrát si poslech zopakovat a nechat se přesvědčit. Pánové jsou velmi talentovaní muzikanti, kteří zároveň nezapomněli na schopnost napsat dobrou skladbu. Nejedná se jen o bohapusté preludování, ale já se opravdu cítím být prokletý. Stojím na konci chodby a natahuji ruku. Nechám se pohltit, zničit, rozmělnit. Troufám si tvrdit, že pokud existuje nějaká vyšší bytost, bůh či ďábel, tak by tuhle nahrávku poslouchali také s chutí. Vynikající death metalové album až po okraj narvané temnou vesmírnou energií!


Asphyx says:

There was a wall at the end of the long corridor, and it changed its color every moment. A thousand shades of black, entering another dimension. You just reached out your hand and you were on the other side. Cold, death, hell, call it as you want, but it is a fact that it is one of the unexplained phenomena.

It was as if a completely different world lays behind that wall. Bad and ugly like ours, but only the good music sounds there. The cosmic energy seems to be endless. Just enter, but to get in, you need to understand and absorb albums such as the new American BLOOD INCANTATION technics. The first few tones are enough and the death symphony will engulf you immediately. It is not advisable to play with the dark forces, but here it is wanted and desirable. Eternity, a flyby between dead stars. Irresistible and mysterious atmosphere of fear, hopelessness and cold. Listen carefully and calmly.

Just float, enjoy, be convinced by music. Enter the other side, understand the other world, materialize evil and die several times. New album "Hidden History of the Human Race" is a wonderful work, colorful, volatile, initially incomprehensible. With light references to bands like TIMEGHOUL, DEMILICH, GORGUTS, DEATH, MORBID ANGEL, NUCLEUS, MITHRAS. With lots of interesting passages, various tones. Someone can consider album as shattered, but don't be fooled, it's not. Just hold on, repeat the listening several times and be convinced. These Gentlemen are very talented musicians who have not forgotten the ability to write a good song. It is not just a delusion, but I really feel cursed. I stand at the end of the corridor, stretching out my hand. I'll be devoured, destroyed, crushed. I dare say that if there is any higher being, god or devil, they would also listen to this record with a pleasure. Excellent death metal album pressed to the brim with dark space energy!


TRACKLIST
01. Slave Species of the Gods
02. The Giza Power Plant
03. Inner Paths (to Outer Space
04. Awakening From the Dream of Existence to the Multidimensional Nature of Our Reality (Mirror of the Soul)

Share this games :

TWITTER