DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. srpna 2020

Recenze/review - GRACE DISGRACED - Immortech (2020)


GRACE DISGRACED - Immortech
CD 2020, Metalism Records

for english please scroll down


Kdysi dávno, někdy tak před třiceti lety, jsem rád trávil dlouhé hodiny četbou sci-fi literatury. Představoval jsem si, jaký bude dnešní svět krásný. Jak budeme využívat moderní technologie. Jak lidstvo spolu se mnou dospěje a vydá se dobrou cestou. Spousta věcí se splnila, ale také přišlo mnoho nového nebezpečí. Svět se spojil v jednu velkou síť, která si začíná žít vlastním životem. Každý se vyjadřuje ke všemu, umělá inteligence začíná být chytřejší, než část populace. Jako bychom byli najednou chovnou stanicí, kterou ovládají vetřelci z vesmíru.

A tak často utíkám k hudbě, vyhledávám si kapely a desky, které se mi líbí a s pohledem na oblohu doufám, že ještě není vše ztraceno. Ruské death metalisty GRACE DISGRACED sleduji od jejich počátků. Líbí se mi, jakým směrem se vydali. Na pevných old schoolových základech stavějí postupně košatou progresivní konstrukci, která každým dalším albem roste, vyvíjí se, mění a stává se stále zajímavější. I novinka "Immortech" je deskou pro lidi, kteří mají velkou fantazii. Z "Immortech" opět cítím charisma celé kapely. Zřetelné, jasné a pronikavé motivy jsou složeny a nahrány s jasným cílem rozsekat nás na malé kousky. Kytaristé se vydávají na dlouhé, pestré, hravé a proměnlivé výlety do vesmíru, bicí drtí a všemu vévodí ostrý hlas úžasné dámy Poliny Berezko. GRACE DISGRACED dokáží být temní, vznešení i zničující. Proměn je spousta, v určitých momentech připomínají staré DEATH, ale jejich myšlenky dále rozvíjejí. Jako celek na mě deska působí velmi zajímavě, opravdu si ji užívám. Zvuk, obal, celková produkce, vše je v nejlepším pořádku. Marně jsem hledal nějaké slabé místo. "Immortech" je jako kus pečlivě vybroušeného skla, které posíláme k nebi jako poselství dalším generacím. Nebo vetřelcům, kteří si možná rozmyslí, že náš druh bez milosti zničí. Inteligentní, promyšlené texty jsou jen bonusem navíc. Rusové letos vydali technické, progresivní a zároveň velmi dobře poslouchatelné dílo. Je příjemné opět po letech usednout do křesla s dobrou sci-fi knihou a nechat se unášet na vlnách jejich melodií. Pořád přemýšlím, jestli je někde ve vesmíru život? "Immortech" nepřináší na tuto otázku odpověď, ale rozhodně napovídají. Peklo je v každém z nás, pamatujte na to! Skvělá záležitost!


Asphyx says:

Once upon a time, sometime thirty years ago, I enjoyed spending long hours by reading sci-fi literature. I imagined how beautiful today's world will be. How we will use modern technology. How humanity will come wup and take a good path. Many things have come true, but there have also been many new dangers. The world has merged into one big network which is beginning to live its own life. Everyone comment everything, artificial intelligence is becoming smarter than part of the population. As if we were suddenly a kennel controlled by space invaders.

So I often run to music, looking for bands and records that I like and looking at the sky, I hope that not everything is lost yet. I have been following the Russian death metallers GRACE DISGRACED since their beginnings. I like the direction they went. On a solid old school foundation, they gradually build a bushy progressive construction, which grows, develops, changes and becomes more and more interesting with each new album. Even the new "Immortech" is an album for people who have a great imagination.

From "Immortech" I feel the charisma of the whole band again. Clear and penetrating motifs are composed and recorded with the clear aim of chopping us into small pieces. Guitarists embark on long, colourful, playful and changeable trips into space, drums crushing and everything is dominated by the sharp voice of the amazing lady Polina Berezko. GRACE DISGRACED can be dark, noble and destructive. There are many changes, at certain moments reminiscent of the old DEATH, but their ideas continue to develop. As a whole, the record looks very interesting to me, I really enjoy it. Sound, cover, overall production, everything is fine. I searched for a weak spot, but vain. "Immortech" is like a piece of carefully cut glass, which we send to heaven as a message to future generations. Or intruders who may think that they will destroy our species without mercy. Intelligent, thoughtful lyrics are just an added bonus. This year, the Russians published a technical, progressive and at the same time very audible work. It's nice to sit in a chair with a good sci-fi book again after years and let yourself be carried away by the waves of their melodies. I keep wondering if there is life somewhere in the universe? "Immortech" does not answer this question, but they certainly suggest. Hell is in each of us, remember that! Great deal!


about GRACE DISGRACED on DEADLY STORM ZINE / o GRACE DISGRACED na DEADLY STORM ZINE:Rozhovor - GRACE DISGRACED - Nové album „Lasting Afterdeaths“ má 7 příběhů, které nám vypráví o smrti a jejích následcích.

Share this games :

TWITTER