DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 27. října 2020

Recenze/review - BENEDICTION - Scriptures (2020)BENEDICTION - Scriptures
CD 2020, Nuclear Blast

for english please scroll down

Nad starým hřbitovem krouží hejno krkavců. Další pohřeb do hlíny, další zbytky potravy. Jdu zrovna kolem a musím kapele BENEDICTION poděkovat, že mě provází celý můj death metalový život. Tahle země dávno není pro starý a já se zrovna cítím zase mladý. Poslouchám totiž nové album "Scriptures" od britské legendy. 

Byl jsem na posledním koncertě kapely s Davem Huntem za mikrofonem na festivalu SYMBOLIC v Čechách  a neskutečně jsem si vystoupení užil, díky za jeho skvělou práci. Vrátil se ale můj oblíbený zpěvák Dave Ingram a kapela působí, i přes svoji dlouhou existenci, jako politá mrtvou vodou. Tady se hraje starý, valivý, drtivý, dřevní, zničující death metal. S parádním prašivým zvukem. Jasně, všechno jsme již někde slyšeli, v současnosti tvoří mladí úplně jinou muziku, ale já jsem neskutečně spokojený. "Scriptures" totiž řeže přímo do živého, hrozně dobře se poslouchá a dodává mi pradávnou sílu a temnou energii. 


Stejně si myslím, že se death metal musí hrát srdcem. My fanoušci to poznáme. V BENEDICTION opět zafungovala vzájemná chemie mezi muzikanty. Z desky je cítit, že byla nahrána s nadšením a odhodláním. Jsem moc rád, že se legendární Britové vyhnuli různým, dnes tolik častým experimentům. Hrají tak, jak umějí nejlépe. Staré hrobníky zaplať Satan novým kouskům nenaučíte a je to jen a jen dobře. Nad hřbitovem krouží hejno krkavců a já přidávám volume. Přesně takhle jsem si nové album představoval a moje představy byly naplněny. Britští bardi nakopali zadek všem pochybovačům a zase mě zavřeli do staré hrobky. Zároveň si zachovali rebelii a neurvalost, které jsem u nich vždy obdivoval. Lámou se zde kosti, odtrhává syrové maso zkaženými zuby. Krkavci potřebují nakrmit a podobný death metal je pro ně více než vhodný. Stárnout se musí umět se ctí, kapely s podobnou historií to mají hodně těžké, ale BENEDICTION na své návratové nahrávce obstáli se s ctí. "Scriptures" je deskou jak vystřiženou ze starých dobrých časů. Kapela stále dokáže napsat skvělé songy. Rád bych poděkoval za pozvání, na tomhle hřbitově se ještě dlouhou dobu zdržím. Baví mě riffy ušpiněné thrashem, vokál, způsob, jakým utíkají bicí. Old school death metal, ostrý jako břitva! Krkavci vědí své.


Asphyx says:

A flock of ravens is circling over the old cemetery. Another burial in to the ground, more food scraps. I'm just passing by and I have to thank the band BENEDICTION for accompanying me all my death metal life. This country is no longer for for the old and I just feel young again. I'm listening to the new album "Scriptures" from a British legend. 

I was at the last concert of the band with Dave Hunt at the SYMBOLIC festival in the Czech republic and I really enjoyed the performance, thanks for his great work. But my favorite singer Dave Ingram has returned and the band, despite its long existence, seems to be drenched by dead water. Old, rolling, crushing, wooden, destructive death metal is played here. With a great dusty sound. Sure, we've heard everything somewhere, the young are currently making completely different music, but I'm incredibly happy. "Scriptures" cuts directly into the live, it is very well listenable and gives me ancient strength and dark energy.


I still think that death metal has to be played with the heart. We fans know it. In BENEDICTION, the mutual chemistry between the musicians worked again. You can feel from the album that it was recorded with enthusiasm and determination. I am very glad that the legendary British avoided various experiments that are so common today. They play the best they can. You can't teach old gravediggers to learn Satan new tricks, and it's just fine. A flock of ravens is circling above the cemetery, and I'm adding volume. This is exactly how I imagined the new album and my ideas were fulfilled. The British bards kicked the doubters in the ass and locked me in the old tomb again. At the same time, they retained the rebellion and rudeness that I had always admired. Bones break here, tearing raw meat with rotten teeth. Ravens need to be fed and similar death metal is more than suitable for them. They have to be able to age with honor, bands with a similar history find it very difficult, but BENEDICTION survived with honor on their return record. "Scriptures" is a record as cut from the good old days. The band can still write great songs. I would like to thank them for the invitation, I will stay in this cemetery for a long time. I enjoy riffs soiled with thrash, vocals, the way drums run. Old school death metal sharp as razor! Ravens know their stuff.


INTERVIEW WITH DAVE INGRAM HERE:
Rozhovor - DAVE INGRAM - Death metal je můj životní styl.

Tracklist:
1. Iterations Of I
2. Scriptures In Scarlet
3. The Crooked Man
4. Stormcrow
5. Progenitors Of A New Paradigm
6. Rabid Carnality
7. In Our Hands, The Scars
8. Tear Off These Wings
9. Embrace The Kill
10. Neverwhen
11. The Blight At The End
12. We Are Legion

Line-Up:
Darren Brookes – guitar
Peter Rew – guitar
Dave Ingram – vocals
Dan Bate – bass
Giovanni Durst – drums


Share this games :

TWITTER