DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 23. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BLESSED BY PERVERSION - Remnants of Existence (2020)

Recenze/review - BLESSED BY PERVERSION - Remnants of Existence (2020)


BLESSED BY PERVERSION - Remnants of Existence
CD 2020, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Pokaždé, když zasedli všichni k odpolední modlitbě, začal obcházet městem. Ukrýval se ve sklepeních, byl pohlcený stínem. Zjevil se ve stoce, vylezl z kanálu. Smradlavý, s rozšklebenou tváří. Připomínal démona ze starých časů. Zkažené zuby, zlostný úsměv. Prokletý, kdysi dávno spáchal něco hrozného. Rouhal se k padlým modlám, obětoval Satanovi. Mladou dívku. Stále má před sebou její výraz, jak křičela, když ji prořízl hrdlo.

Smrt bývá někdy hrozná a nelze na ní nikdy zapomenout. Nakonec zemřeme všichni, ale jen někteří z nás mají umožněno nahlédnout na onen svět. Městem obchází sériový vrah. Také cítíte strach, který se vznáší ulicemi? Podobné pocity mám i z druhého dlouhohrajícího alba řeckých BLESSED BY PERVERSION. Je temné, zlé, ošklivé a smrdí sírou.

 

BLESSED BY PERVERSION se pohybují ve své tvorbě někde mezi americkou death metalovou školou (MONSTROSITY, DEICIDE, MORBID ANGEL) a evropskou (SINISTER, PESTILENCE). Při poslechu se kolem alba vznáší takový ten těžko vysvětlitelný odér smrti, který lze velmi těžko vysvětlit. Pro death metal musíte mít vlohy a také velké srdce. Řekové tohle všechno mají a ještě navíc přidávají velkou porci energie a temnoty. "Remnants of Existence" je jako stará zanícená ráda. Mokvající vřed, ze kterého právě začal vytékat hnis. Deska má důrazný, masivní a hutný zvuk, přesně jak to mám rád. Připočtěte si chorobný vokál, riffy ostré jako sekáček na maso a máte před sebou nahrávku, které musí podlehnout každý opravdový fanoušek ryzího kultu smrti. Deska má v sobě chvění, takový ten heavy efekt, tah na bránu, které jsou zárukou kvality. Občas sice při poslechu před sebou vidím mrtvá těla prokletých, jsem zavřen v opuštěné kobce hluboko pod zemí, ale takové obrazy jsou chtěné a důležité. Bez emocí totiž není dobrý death metal. BLESSED BY PERVERSION letos připomínají rozzuřenou bestii. Krvelačnou a démonickou. Nahráli skvělé album, které zabíjí na potkání, je chladné a spálí vás na popel! Inferno!


Asphyx says:

Each time everyone sat down for the afternoon prayer, he began to walk around the city. He hid in the cellars, engrossed in the shadows. He appeared in the sewer, climbing out of the canal. Stinky, with a grimacing face. He resembled a demon from ancient times. Rotten teeth, angry smile. Cursed, he had long ago done something terrible. He blasphemed the fallen idols, sacrificed to Satan. A young girl. He still has her expression on her face as she screamed why he slit her throat. 

Death is sometimes terrible and can never be forgotten. In the end, we will all die, but only some of us are allowed to see the afterlife. A serial killer is bypassing the city. Do you also feel the fear that floats in the streets? I have similar feelings from the second full-length album of the Greek BLESSED BY PERVERSION. It is dark, evil, ugly and stinks of sulfur.


BLESSED BY PERVERSION move in their work somewhere between the American death metal school (MONSTROSITY, DEICIDE, MORBID ANGEL) and the European one (SINISTER, PESTILENCE). When listening, the album of feeling of death which is very difficult to explain, hovers around the album. For death metal you have to have talents and also a big heart. The Greeks have all this, and they add a great deal of energy and darkness. "Remnants of Existence" is like an old passionate love. A soaking ulcer from which pus had just begun to flow. The record has a strong, massive and dense sound, exactly as I like it. Add to the sick vocals, riffs as sharp as a meat cleaver, and you have a recording in front of you that every true fan of the pure cult of death must succumb to. The album has vibrations in it, such a heavy effect, a pull on the gate, which are a guarantee of quality. Sometimes, while listening in front of me, I see the dead bodies of the cursed, I am locked in an abandoned dungeon deep underground, but such images are wanted and important. Death metal is not good without emotions. BLESSED BY PERVERSION this year is reminiscent of an angry beast. Bleeding and demonic. They recorded a great album that kills rats, it's cold and burns you to ashes! Hell!


tracklist:
1. Descending to the Catacombs
2. Gallery of Bones
3. Atonement Refused
4. Among the Tombs of Absent Gods
5. Caverns of Torture
6. Within Monumental Chaos


Share this games :

TWITTER