DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 25. července 2021

Recenze/review - INHUMATE - Brutal Slaughter (2021)


INHUMATE - Brutal Slaughter
CD 2021, Grind Your Soul Productions

for english please scroll down

Každý si představuje, že když nabourá s autem, tak se vše zpomalí jako v hloupých filmech. Ihned přijede záchranka a všichni se stanou hrdiny. Bohužel, realita bývá jiná. Řekněte mi, jak mám věřit v lidi, když se u každé bouračky sejde spousta tupců, kteří touží po co nejlepším záběru. Smrt v přímém přenosu. Krev, nářek, nikdo vám nepomůže. Čest výjimkám a ostatní ať táhnou do pekla. Náraz byl tentokrát neskutečně silný. Stejně jako nová deska francouzské death grindové legendy INHUMATE.

Mám jejich špinavý, neurvalý styl dlouhodobě velmi rád. Když dostanu chuť na pořádný masakr, volím jejich desky často. Poslední album "Expulsed" (2013) navíc beru jako takový svůj etalon dobrého death grindu poslední doby. I u novinky doslova cítím, jak mi praskají při poslechu kosti.


Na "Brutal Slaughter" se mi asi nejvíc líbí, jakou z desky cítím energii. Riffy jsou ostré, připadám si, jako bych spadl do obrovského mlýnu na maso. INHUMATE se soustředí na temnotu a tlak, je skvělé, že nepodlehli současnému trendu rádoby vtipných grinderů. Navíc opravdu umí hrát. Songy jsou rychlé, je radost poslouchat, jak vám kapela odděluje maso od tváře. Dělá to se zručností starých mistrů. Tohle je přesně deska pro fanoušky nekompromisních, šílených záležitostí. Žádné zbytečnosti, vše je ohlodané až do morku kostí. Album je jako srážka s náklaďákem naloženým lidskými těly. Francouzi vám vymáchají obličej v kaluži z krve a vy za to budete ještě rádi. Po formální stránce je také vše v nejlepším pořádku (zvuk pálí, žhne a obal se zajímavým motivem zaujme). Máme tu před sebou zkrátka skvělou nahrávku od kapely, která přesně a jasně víc, co chce - rozsekat vás na malé kousky, spálit a popelem nakrmit divoké psy. U "Brutal Slaughter" mám chuť pařit, skákat, ihned vyrazit na koncert. Ale také plivnout do obličeje všem, kteří si fotí a sdílí utrpení jiných. INHUMATE jsou poctiví bastardi ze starých dobrých časů! Jsem rád, že podobné smečky stále hrají. Můžu si tak užít ryzí, opravdovou hudbu zahranou od srdce! Death grindový atak, který vás vyvrhne zaživa! Masakr! 


Asphyx says:

Everyone imagines that when they crash by a car, everything slows down like in silly movies. An ambulance arrives immediately and they all become heroes. Unfortunately, the reality is different. Tell me how to believe in people when a lot of idiots come together at every crash, who want the best possible shot. Live broadcast. Blood, lament, no one will help you. Honour the exceptions and let the others go to hell. The impact was incredibly strong this time. Like the new album of the French death grind legend INHUMATE.

I have loved their dirty, unruly style for a long time. When I get a taste for a real massacre, I often choose their records. In addition, I take the album "Expulsed" (2013) such my standard of a good death grind of recent times. Even with the novelty, I literally feel that my bones cracking.


On "Brutal Slaughter" I probably like the most I feel the energy from the record. The riffs are sharp, I feel like I fell into a huge meat grinder. INHUMATE focuses on darkness and pressure, it's great that they didn't succumb to the current trend of pseudo funny grinders. On top they really know how to play. The songs are fast, it's a pleasure to listen to how the band separates the meat from your face. They do does it with the skills of old masters. This is exactly a record for fans of uncompromising, crazy things. No need, everything is gnawed to the bone. The album is like a collision with a truck loaded with human bodies. The French will rinse your face in a pool of blood and you will be happy for that. Formally, everything is also in the best order (the sound burns, glows and the cover have an interesting motif ). We simply have a great recording in front of us from the band, which precisely and clearly know what they want - to chop you up into small pieces, burn you and feed the wild dogs with ashes. At "Brutal Slaughter" I feel like steaming, jumping, going to a concert immediately. But also spit in the face of everyone who takes pictures and shares the suffering of others. INHUMATE are honest bastards from the good old days! I'm glad that similar bands are still playing. So I can enjoy pure, real music played from the heart! Death grind attack that will throw you out alive! Massacre!


about INHUMATE on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Phoenix
02. The Step
03. Hate
04. Saturn
05. I Want To Kill Some... (Part VI)
06. Gravité
07. Stardust
08. Omen
09. Moissonneurs D'âmes
10. Sick
11. Internal
12. Life
13. Eternal
14. Vice
15. Nail
16. Sublime


Share this games :

TWITTER