SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. září 2021

Recenze/review - ÆNIGMATUM - Deconsecrate (2021)


ÆNIGMATUM - Deconsecrate
CD 2021, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Když vás probudí uprostřed noci noční můra, tak jste vyděšení. Tentokrát to bylo ale přeci jen trošku jiné. Měla pocit, že se jí postupně rozpadá maso na rukou. Dívala se na kdysi tak krásné dlaně, které uměly pohladit. Proč, ptala se stále dokola. Černé prsty, odhalené kosti. Vyděšená vstala, připadala si hrozně lehká a pomalu se otočila k zrcadlu. Bez vlasů, s dírami v celém obličeji. Co se to se mnou děje? Umřu? Otázek bylo mnoho, ale odpovědi nepřicházely žádné. Pamatovala si jen jediné. U přehrávače ležela nová deska amerických black death metalistů ÆNIGMATUM.

Nevěděla, kolikrát zemřela, ani kolikrát se narodila. Měla jen jedinou jistotu. Smrt je vždy na konci všeho, čeká na nás už od prvních dní. Zahaleni v temnotě kráčíme světem. Jen málokdo dokáže hudbou vyjádřit pocity prokletých. ÆNIGMATUM opět potvrzují, že patří mezi vyvolené. 

 

"Deconsecrate" je albem, nahraným v těch nejčernějších stínech. Je odkazem šeptajících démonů. Prokletá deska s neskutečně podmanivou atmosférou. Získala si mě pomalu, postupně. Jako starý death metalový archeolog jsem odkrýval jednotlivé vrstvy, užíval si chladné a magické motivy. Líbí se mi i zvuk, obal, všechno sedí v jednom celku pevně kompaktně. Hudba je zde lavinou, jedem, který mi koluje v žilách. Tvorbu ÆNIGMATUM  lze připodobnit k tomu, co hrají kapely jako ULCERATE, MORBUS CHRON, ABYSSAL, ALTARS, BLOOD INCANTATION, ale třeba i IMMOLATION, GORGUTS, ATHEIST, CYNIC. Od každého si Američané berou lehkou inspiraci. Rozhodně ale nekopírují, mají vlastní výraz a styl. V některých momentech jsou možná až příliš rozvláční a dlouzí, ale to bývá charakteristický rys skoro všech progresivních kapel. Záleží spíš na tom, zda má posluchač dostatečné množství fantazie. Třeba ta dívka z úvodu dnešního článku by mohla vyprávět. O temnotě, o chladu, beznaději. Podobné emoce a nálady cítím i z nové desky "Deconsecrate". A teď už mě prosím nechte. Zatemním svůj pokoj, zhasnu všechna světla. Démoni znovu přicházejí. A drží v ruce právě tohle album. Temný, chladný black death metal s podmanivou atmosférou!


Asphyx says:

When a nightmare wakes you up in the middle of the night, you're scared. But this time it was a little different. She felt the flesh on her hands gradually crumble. She looked at the once beautiful palms that they could caress. Why, she kept asking. Black fingers, bare bones. Frightened, she stood up, felt terribly light, and slowly turned to the mirror. No hair, with holes all over the face. What's wrong with me? Will I die? There were many questions, but no answers came. She remembered only one thing. Next to the player lay a new record of American black death metalists ÆNIGMATUM.

She didn't know how many times she had died or how many times she had been born. She had only one certainty. Death is always at the end of everything, it has been waiting for us since the first days. Shrouded in darkness, we walk the world. Few people can express the feelings of the cursed through music. ÆNIGMATUM again confirm that it belongs to the chosen ones.


"Deconsecrate" is an album recorded in the blackest shadows. It is the legacy of whispering demons. Cursed record with an incredibly captivating atmosphere. She got me slowly, gradually. As an old death metal archaeologist, I uncovered individual layers, enjoying cool and magical motifs. I also like the sound, the cover, everything fits together compactly in one unit. Music is an avalanche here, a poison that circulates in my veins. The work of ÆNIGMATUM can be compared to what bands like ULCERATE, MORBUS CHRON, ABYSSAL, ALTARS, BLOOD INCANTATION play, but also IMMOLATION, GORGUTS, ATHEIST, CYNIC. Americans take a little inspiration from everyone. But they definitely do not copy, they have their own expression and style. At times, they may be too lengthy and long, but this is a hallmark of almost all progressive bands. Rather, it depends on whether the listener has enough imagination. For example, the girl from the beginning of today's article could tell. About darkness, about cold, hopelessness. I feel similar emotions and moods from the new album "Deconsecrate". And now please leave me. I'll darken my room, turn off all the lights. The demons are coming again. And he's holding this album in his hand. Dark, cool black death metal with a captivating atmosphere!


Tracklist:
01. Forged From Bedlam
02. Undaunted Hereafter
03. Disenthralled
04. Fracturing Proclivity
05. Floods Within A Splintered Cortex
06. Larker, Sanguine Phantom
07. Despot Of Amorphic Dominions
08. Animus Reflection

Band:
Kelly McLaughlin - Guitar / Vocals
Pierce Williams - Drums / Backing Vocals
Eli Lundgren - Guitar
Brian Rush - Bass / Synths


Share this games :

TWITTER