DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 28. září 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021)

Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021)


OFFENCE - You'll Never Rest In Peace
CD 2021, Witching Hour Productions

for english please scroll down

Začal jsem již před mnoha lety, ale na tuhle hrobku jsem nějak zapomněl. Stojí v rohu hřbitova a říká se o ní, že jsou uvnitř pochovaní prokletí. Exhumuji další hroby, skládám na hromadu další kosti. Přemýšlím o životě a smrti. Prostřelená lebka, zlámaná žebra. Jak si žil a jak zemřel? Plesnivina, červi, kroutící se do rytmu. Jsem tady a čtu si nápis nad vchodem - OFFENCE. Vstupuji pomalu dovnitř a ihned mě uhodí do obličeje neskutečný puch. Rozkládající se těla, pavučiny a nekonečný chlad. Ano, přesně taková je i tato polská kapela.

Uvnitř jsou pochováni padlí kněží a hraje se zde ryzí, surový death metal ze staré školy. Rakve jsou plné špíny a pradávných ozvěn ze záhrobí, které bylo možno v devadesátých letech zaslechnout převážně ve Švédsku. Inspirací se pro polské démony staly kapely jako DISMEMBER, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, ASPHYX, OBITUARY, BOLT THROWER, MORGOTH. Severský směr se zde potkává s americkým a doplněna je tradiční polská temnota. Víka od rakví praskají tlakem!


"You'll Never Rest In Peace" jsem si dával do hlavy s chutí hlavně ráno, když jsem šel do práce kolem hřbitova. Jakoby na mě nemrtví volali, lákali mě k sobě. Přiznávám, že jsem často podlehl. Melodie nahrané snad v márnici, vokál bestie, skvělí hosté (Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide), ale hlavně schopnost napsat skvělé songy, dělají z OFFENCE doslova povinnost pro všechny fanoušky Hádovy říše. Po formální stránce je také vše v absolutním pořádku - ledový, mrazivý zvuk vás doslova přikove na zeď a obal přesně vystihuje to, co se na desce odehrává - totální inferno. Je sice nepopiratelným faktem, že Poláci nepřinášejí nic nového, ani neobjevují, ale o to tady vůbec nejde. Způsobů, jak vyjádřit smrt a temnotu, je mnoho, ale jen některé jsou ty pravé. Pro mě je nejdůležitější, že když pokaždé pustím play na svém přehrávači, tak se ocitnu ve starých katakombách. Zneuctěná hrobka, rakve, které by mohly vyprávět nekonečné příběhy o dávných vraždách, okultních rituálech, o nemrtvých, kteří se živí jen čerstvým masem. Mám pocit, že mi někdo každým dalším songem zatlouká do hlavy rezavé hřeby. Smrt si tentokrát říká OFFENCE. Nečekejte žádné slitování! Mrazivý death metal, který vám vyrve vnitřnosti z těla!


Asphyx says:

I started many years ago, but somehow, I forgot about this tomb. She stands in the corner of the cemetery and is said to be buried with a curse inside. I'm exhuming more graves, stacking more bones. I think about life and death. Shot skull, broken ribs. How did you live and how did you die? Mold, worms twirling to the beat. I'm here reading the sign above the entrance - OFFENCE. I step inside slowly and immediately an unbelievable stench hits me in the face. Decaying bodies, cobwebs and endless cold. Yes, this is exactly the case with this Polish band.

Inside, fallen priests are buried and pure, raw death metal from the old school is played here. The coffins are full of dirt and ancient echoes from the grave, which could be heard mainly in Sweden in the 1990s. Bands like DISMEMBER, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, ASPHYX, OBITUARY, BOLT THROWER became the inspiration for Polish demons. The Nordic direction meets the American one here and the traditional Polish darkness is added. Coffin lids crack by pressure!


I put "You'll Never Rest In Peace" in my head, especially in the morning, when I went to work around the cemetery. It was as if the undead were calling to me, luring me to them. I admit that I often succumbed. Melodies recorded perhaps in the morgue, beast vocals, great guests (Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide), but especially the ability to write great songs, make OFFENCE literally a duty for all fans of the Serpent Empire, formally everything is also in absolute order - an icy, freezing sound literally anchors you on the wall and the cover captures exactly what is happening on the record - a total inferno. There aren't many ways to express death and darkness, but only a few are the real ones, the most important thing for me is that every time I play on my player, I find myself in old catacombs. A disgraced tomb, coffins that could tell endless stories about ancient murders, occult rituals, the undead who eat only fresh meat, and I feel like someone is hammering rusty nails into my head with every song. This time death calls itself OFFENCE. Do not expect any mercy! Frosty death metal that will rip your guts out of your body!about OFFENCE on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. The Devil Incarnate
02. Monastery Of Perversion
03. R.I.P (Or Not...)
04. Seraph Of Lust
05. Inferno
06. Slaves To The (UN)Holy Cross
07. The Only Good Priest Is A Dead One
08. A Prayer
09. This Is A Fucking Death Metal Song

Cover by Robert A. von Ritter Illustrations

With special guests: Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide)Share this games :

TWITTER