Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. září 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SARCOUGHAGUS - Delusions of the Sick (2021)

Recenze/review - SARCOUGHAGUS - Delusions of the Sick (2021)


SARCOUGHAGUS - Delusions of the Sick
CD 2021, Maggot Stomp

for english please scroll down

Pálí mě kůže na celém těle. Mám strach, že úplně shořím. Pach škvařícího se masa. Mozek mi asi brzy vyskočí z hlavy. Proč zrovna já, ptám se pořád dokola. Zavřený v malém domku v lesích. Omámen jedy, mučen. Znásilněné tělo, znásilněná mysl. Nakonec se mi přece jen povede utéct. Tma, strach a beznaděj. Lovená oběť, ukrytá ve stínu. Tichý dech a zasažen padám do hlubokého močálu. Stanu se potravou pro červy, mršinou, která nikomu nechybí. Pořád dokola poslouchám první dlouhohrající album amerických maniaků SARCOUGHAGUS a znovu prožívám ve své fantazii podobné zážitky.

Mám to takhle pokaždé. Sednu si, pustím hudbu nahlas a nechám svůj mozek, aby se vydal na dlouhou cestu emocemi a fantazií. Ty, které lze zaslechnout na nové desce "Delusions of the Sick" jsou morbidní, syrové, zemité, mokvající. Tady se hraje smrtící kov starého střihu, bez zbytečností, s údery přímo na solar plexis. 


Ze songů mám pocit, že byly opravdu napsány ve starých sklepeních, někde daleko v lesích, kam si šílenci vozí svoje oběti. Lidská mysl je nevyzpytatelná a když ji stejně, jako muziku SARCOUGHAGUS ohlodáte na kost, tak zůstane jen to podstatné. Pánové nahráli hodně syrové, surové album. Útočí na ty nejtemnější pudy. Je živočišné, zběsilé, maniakální. Líbí se mi zvuk, obal, ale hlavně nálady a atmosféra, které z nahrávky cítím. Je hodně slyšet, že do toho šli Američané naplno, obdivuji odhodlání a sílu. Pro mě je vždy hrozně důležité, abych kapele jejich hudbu věřil. "Delusions of the Sick" je přesně tím druhem alba, které mě vždy jako nějaká zlá příšera schlamstne. Žvýká mě ostrými zuby, aby mě nakonec, když deska dohraje, vyplivla mezi odpadky. Nevím, jestli jste někdy nocovali v močálech, ale mohu vám to jen doporučit. Jen si nesmíte zapomenout nahrávku s sebou. Jinak byste byli ochuzeni o silný zážitek. Možná mě zase uloví a zavřou někde na opuštěném místě. Stejně uteču, stejně budu poslouchat pravý, ryzí death metal. Se stoner přísadami. Přesně takový, jaký umí SARCOUGHAUS. Smrtící kov smradlavý jako kus zkaženého masa, podávaný na podnose z lidských kostí! 


Asphyx says:

My skin burns all over my body. I'm afraid I'll burn completely. The smell of rotting meat. My brain will probably pop out of my head soon. Why me, I keep asking. Enclosed in a small house in the woods. Stunned by poison, tortured. Raped body, raped mind. In the end, I will still be able to escape. Darkness, fear and despair. Hunted victim, hidden in the shadows. Quiet breath and hit, I fall into a deep swamp. I will become food for worms, a carcass that no one misses. I keep listening to the first full-length album of American maniacs SARCOUGHAGUS and reliving similar experiences in my imagination.

I have it like this every time. I sit down, play the music out loud, and let my brain embark on a long journey of emotion and imagination. The ones that can be heard on the new album "Delusions of the Sick" are morbid, raw, earthy, wet. Here, the deadly metal of the old style is played, without needles, with blows directly on the solar plexiglass.


From the songs, I feel that they were really written in old cellars, somewhere far away in the woods, where the lunatics take their victims. The human mind is unpredictable, and when you gnaw it to the bone, like SARCOUGHAGUS music, only the essentials remain. The gentlemen recorded a very raw, raw album. He attacks the darkest instincts. He is animalistic, furious, manic. I like the sound, the cover, but especially the mood and atmosphere that I feel from the recording. It is very audible that the Americans have been fully involved, I admire the determination and strength. It's always very important for me to trust the band with their music. "Delusions of the Sick" is exactly the kind of album that always misleads me like some evil monster. He chews me with sharp teeth, so that when the record is over, she spits me out among the rubbish. I don't know if you've ever spent the night in the swamp, but I can only recommend it to you. You just must not forget to record with you. Otherwise, you would be deprived of a powerful experience. Maybe they'll catch me again and lock me up somewhere in a deserted place. I'll run anyway, I'll listen to real, pure death metal anyway. With stoner ingredients. Exactly as SARCOUGHAGUS can. Deadly smelly metal like a piece of rotten flesh, served on a tray of human bones!


Tracklist:
01. Force Fed
02. Self-Induced Lobotomy
03. Genial Sense Of Torture
04. Exsanguination
05. Delusional Reality
06. Primal Being
07. Fantasizing Sanity
08. Cannibalistic Search Party


Share this games :

TWITTER