Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 25. října 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ANTICHRIST SIEGE MACHINE - Purifying Blade (2021)

Recenze/review - ANTICHRIST SIEGE MACHINE - Purifying Blade (2021)


ANTICHRIST SIEGE MACHINE - Purifying Blade
CD 2021, Profound Lore Records

for english please scroll down

Svět byl najednou jako ve snu. Rána postupně hnisala, pálila, žhnula a jed se dostával pomalu do krve. Díra po dýce se zanítila a přesunula tvoji mysl do jiné dimenze. Stejně jako nihilisté ANTICHRIST SIEGE MACHINE. Jenom špína, shnilé maso a smrt, která čeká za rohem s dalším nožem v ruce. Tohle je válka s temnými silami, kterou nelze nikdy vyhrát.  Stojíš po kolena v bahně smíchaném s krví a nebe je těžké.

Pravý, poctivý black death metal je poměrně těžkou disciplínou. Hodně záleží na zvuku, ale také na způsobu, jakým kapela svůj morbidní úkol uchopí. Je to vlastně jako vždycky, musím jim jejich nečistou práci věřit, musí mě pohltit. Myslím, že Američanům se povedlo mě proklít, zavrhnout, udusit nahrubo nasekanou tmou. 


"Purifying Blade" je albem, které lze stylově přirovnat k tvorbě smeček jako REVENGE, BLACK WITCHERY, BLASPHEMY, ARCHGOAT, TEITANBLOOD, IMPETUOUS RITUAL, DIOCLETIAN, MITOCHONDRIAN, ale třeba i MORTICIAN. Vše je zahalené v nepropustné mlze, fanoušek se musí prokousat hnusem a ošklivostí. Je to samozřejmě extrém, které mnohé odradí, ale tak je to vlastně v absolutním pořádku. Slabé kusy odpadnou a přežijí  jenom ti silní, tak to platí, co svět světem stojí. Kapela jde záměrně na hranu, možná spíš kousek za ní. Jedná se o hudební teror, který vám nenechá nic zadarmo. Ve zdánlivém chaosu se ukrývá spousta zajímavých momentů, jen se k nim musíte brodit močálem lepkavé tekutiny. Deska působí jako jed, který vám postupně změní vnímání světa. Najdou vás s vystřeleným mozkem na zdi a s brokovnicí v ruce. Samozřejmě bez dopisu na rozloučenou, abyste si obrázek o nahrávce udělali sami. Komu se tenhle černý styl líbí, bude určitě spokojen, ostatní utečou strachy pryč a budou mluvit tiše, protože budou absolutně zničení. ANTICHRIST SIEGE MACHINE se povedlo přetavit syrovou ocel ve zbraně, které opravdu zabíjejí. Hnusný, ošklivý, surový black death metal! Válka se Satanem!


Asphyx says:

The world was suddenly like a dream. The wound gradually festered, burned, glowed, and the poison slowly entered the bloodstream. The dagger hole became inflamed and moved your mind to another dimension. Like the nihilists ANTICHRIST SIEGE MACHINE. Just dirt, rotten flesh and death waiting around the corner with another knife in hand. This is a war with the dark forces that can never be won. You stand on your knees in mud mixed with blood and the sky is hard.

Real, honest black death metal is a relatively difficult discipline. A lot depends on the sound, but also on the way the band takes on its morbid task. It's actually as always, I have to trust them with their dirty work, they have to swallow me. I think the Americans managed to curse me, reject me, suffocate roughly chopped darkness.


"Purifying Blade" is an album that can be stylistically compared to the creation of packs such as REVENGE, BLACK WITCHERY, BLASPHEMY, ARCHGOAT, TEITANBLOOD, IMPETUOUS RITUAL, DIOCLETIAN, MITOCHONDRIAN, but also MORTICIAN. Everything is shrouded in impermeable fog, the fan must bite through disgust and ugliness. It is, of course, an extreme that discourages many, but it is actually in absolute order. Weak pieces fall off and only the strong ones survive, so it is true what the world stands for. The band intentionally goes to the edge, maybe a little behind it. It is a musical terror that will not leave you anything for free. There are a lot of interesting moments hidden in the seeming chaos, you just have to wade through them with a swamp of sticky liquid. The record acts as a poison that will gradually change your perception of the world. They will find you with a fired brain on the wall and a shotgun in hand. Of course, without a farewell letter, to make a picture of the recording yourself. Whoever likes this black style will surely be satisfied, the others will run away from fear and will speak quietly, because they will be absolutely destroyed. ANTICHRIST SIEGE MACHINE managed to turn raw steel into weapons that really kill. Disgusting, ugly, raw black death metal! War with Satan!



Tracklist:
01. Intro - The Way Of Cain
02. Carried Into Darkness
03. Unleashed Hostility
04. Chaos Insignia
05. Led By Fire
06. Victorious Legions Of Satan
07. Intro - That The Wicked Be Revealed
08. Defiled In Iniquity
09. (To Be Sooner) Broken By Pain
10. Antichrist Siege Machine
11. The Inevitable Penalty



Share this games :

TWITTER