SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. listopadu 2021

Recenze/review - EVIL DAMN - Necronomicon (2021)


EVIL DAMN - Necronomicon
CD 2021 Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Obřadní kámen je ještě od krve. Pár kapek je jasným svědectvím, že se zde minulou noc pořádal okultní rituál. Vyděšená tvář, tělo bez srdce. Vše je na první pohled jasné. Divné jsou jenom symboly, které nemohu rozluštit. Ve jménu pradávné bestie. Ve jménu nekonečné smrti. Je tu ještě jedna věc. Přehrávač na kazety a v něm hudba pro vyvolávání temných sil. EVIL DAMN z Peru a jejich ošklivý a mokvající death metal, se krásně hodí k pochmurné atmosféře starého pohřebiště.

Pokaždé, když si vybírám album, o kterém chci napsat, tak jej několik dní poslouchám. Musím mít chuť se k němu vrátit. "Necronomicon" jsem si dával do hlavy během sychravých dní. Otevřel se přede mnou záhadný svět H.P. Lovercrafta a já mohl ochutnat z pestré palety ošklivých fantazií.

 

Death metal v podání EVIL DAMN je starý a prašivý. Morbidní ze své podstaty a inspirovaný kapelami jako NECROPHAGIST, MORBID ANGEL, starými GORGUTS. Peruáncům koluje v žilách zkažená krev. Dokáží být divocí a zničující. Zároveň umí navodit uvěřitelné nihilistické nálady. O pradávných rituálech smrti toho bylo napsáno již mnoho, ale tady se můžete setkat s nahrávkou, která je špinavá, reálná, smradlavá jako stoka pod vaším městem. Samozřejmostí je prašivý zvuk, démonický obal, ale hlavně velká spousta zajímavých a zvrácených hudebních nápadů. Riffy mě řežou a pálí, smrt je při poslechu hodně blízko. Navíc cítím ze skladeb síru, což je pro mě vždy příslibem blízkosti pekla. Myslím si, že staří fanoušci death metalu, mezi které se hrdě hlásím, budou určitě spokojeni. Dostanete zde totiž vše potřebné. Černou jiskru, čerstvě otevřené hroby. Ve vzduchu se houpají další oběšenci. Oběti byly připraveny a příšera z hlubin se zase jednou zakousla do čerstvého masa. Pokud uctíváte svět H.P. Lovercafta a rádi trávíte svůj čas v nekonečných močálech nicoty, je deska "Necronomicon" určena přímo pro vás. Ožijí před vámi dávno opuštěná pohřebiště, kam byly pohřbívány ostatky všech prokletých. Morbidní, krvavý rituál smrti!


Asphyx says:

The ceremonial stone is still covered in blood. A few drops are a clear testimony that an occult ritual was held here last night. Scared face, heartless body. Everything is clear at first glance. The only thing weird are the symbols I can't decipher. In the name of the ancient beast. In the name of endless death. There's one more thing. Cassette player with music for evoking dark forces. EVIL DAMN from Peru and their ugly and soaking death metal, fits beautifully with the gloomy atmosphere of the old burial ground.

Every time I choose the album I want to write about, I listen to it for a few days. I have to feel like going back to him. I put "Necronomicon" in my head during the dry days. The mysterious world of H.P. Lovercraft and I could taste a variety of ugly fantasies.


Death metal performed by EVIL DAMN is old and dusty. Morbid in nature and inspired by bands like NECROPHAGIST, MORBID ANGEL, OLD GORGUTS. Corrupt blood circulates in Peruvians. They can be wild and destructive. At the same time, it can evoke believable nihilistic moods. Much has been written about ancient death rituals, but here you can find a recording that is dirty, real, smelly like a sewer under your city. Of course, there is a dusty sound, demonic cover, but most importantly a lot of interesting and perverted musical ideas. Riffs cut and burn me, death is very close when listening. In addition, I feel sulfur from the songs, which is always a promise for me near hell. I think that the old death metal fans, among whom I am proud to be, will definitely be satisfied. You will get everything you need here. Black spark, freshly opened graves. Other hangmen are swaying in the air. The victims were ready, and the monster from the depths bit into the fresh flesh again. If you worship the world of H.P. Lovercafta and you like to spend your time in endless swamps of nothingness, the board "Necronomicon" is designed just for you. The long-abandoned burial grounds, where the remains of all the cursed were buried, will come to life in front of you. A morbid, bloody death ritual!


Tracklist:
01. The Curse
02. Beast Of Rlyeh
03. Ceremonial Decimation
04. Graveless Cadaver
05. Darkness Will Remain
06. Altares De Innsmouth
07. Shaitan
08. Necronomicon
09. Christ Death (Sarcofago Cover)


Share this games :

TWITTER