SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 2. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MORTIFERUM - Preserved in Torment (2021)

Recenze/review - MORTIFERUM - Preserved in Torment (2021)


MORTIFERUM - Preserved in Torment
CD 2021, Profound Lore Records

for english please scroll down

Varovali mě, že někde tam v temnotě, čeká smrt. Šílená bestie z pověstí, která se probudila, aby nám šla po krku. Mezi davem vládne panika. Slabší kusy umírají strachem. Vzduchem se vznáší nenávist. Z mlhy vystoupí silueta bez tváře. Jsem na řadě. Možná jsem si svůj odchod představoval jinak, méně krvavě, ale nedá se nic dělat. Konec je nevyhnutelný. Nicota. Potom zazní první riff. Jsem na onom světě a kolem hoří duše hříšníků.

O amerických death doomařích MORTIFERUM jsem psal již několikrát. Tahle smečka vždy dokázala vytvořit totálně nihilistickou, smutnou a podmanivou atmosféru. Moje tělo nesou na márách a hrob je dávno vykopán. I po smrti cítím chlad, zimu a beznaděj. Stejně jako z nové nahrávky. 


Mrtvolné pohledy, tichý, jedovatý smích. Vždycky, když budu psát o hudbě, kterou mám rád, tak musím zmínit pestrou paletu (tentokrát) šedých, pochmurných nálad. MORTIFERUM to se mnou umí. Mají skvělý prašivý zvuk (Andrew Oswald - recording, mixing, Dan Lowndes - mastering), jako vždy povedený obal (Chase Slaker). Z technického hlediska si není na co stěžovat. Mě ale víc zajímá atmosféra, způsob, jakým na mě "Preserved in Torment" působí. Jsem v zemi stínů, na druhé straně, za řekou Styx. Musím projít močálem zapomnění, poklonit se démonům. Už teď vím, že nikdy nenaleznu klid. Těkavě morbidní a snový pocit mám i z letošního alba. Kapela stále ve své tvorbě odkazuje na smečky jako INCANTATION, AUTOPSY, CIANIDE, RIPPIKOULU, CEREMONIUM, KRYPTS, WORM. Jedná se o dlouhý obřad, který plyne jako řeka zkažené krve. Poslouchám a našlapuji tiše. Olověná mlha, někdo mě celou dobu sleduje. Klečím uprostřed davu a stejně jsem sám. Nikdy nikdo nezjistí, kdo mi proříznul hrdlo. Z desky cítím nekonečný smutek, černou jiskru, která zažehla v mém nitru studený bolestivý plamen. Strč ruku do ohně a přidej hlasitost. Jednotlivé songy vás spálí mrazem. Teď už vím, jsem na druhé straně. Hnisavý, chorobný death doom metal, u kterého shnijete zaživa!


Asphyx says:

They warned me that somewhere in the darkness, death awaited. A crazy beast from rumours that woke up to go after our necks. There is panic among the crowd. Weaker pieces die of fear. Hatred floats in the air. A faceless silhouette emerges from the fog. It’s my turn. Maybe I imagined my departure differently, less bloodily, but there's nothing I can do. The end is inevitable. Nothingness. Then the first riff sounds. I am in the afterlife, and the souls of sinners are burning around me.

I have written about American death dooms MORTIFERUM several times. This pack has always managed to create a totally nihilistic, sad and captivating atmosphere. My body is carried on mares and the grave has long been dug. Even after death, I feel cold, cold and hopeless. Just like from the new recording.


Dead looks, quiet, poisonous laughter. Whenever I write about the music I like, I have to mention a varied palette (this time) of gray, gloomy moods. MORTIFERUM can do it with me. They have a great dusty sound (Andrew Oswald - recording, mixing, Dan Lowndes - mastering), as always, a good cover (Chase Slaker). From a technical point of view, there is nothing to complain about. But I'm more interested in the atmosphere, the way "Preserved in Torment" affects me. I am in a land of shadows, on the other side, beyond the Styx River. I must walk through the swamp of oblivion, worship the demons. I already know that I will never find peace. I also have a volatile morbid and dreamy feeling from this year's album. In their work, the band still refers to packs such as INCANTATION, AUTOPSY, CIANIDE, RIPPIKOULU, CEREMONIUM, KRYPTS, WORM. It is a long ceremony that flows like a river of rotten blood. I listen and tread softly. Lead fog, someone is watching me all the time. I kneel in the middle of the crowd and I'm alone anyway. No one will ever find out who cut my throat. I feel endless sadness from the board, a black spark that ignited a cold, painful flame inside me. Put your hand in the fire and add volume. Individual songs will burn you with frost. Now I know, I'm on the other side. Purulent, sick death doom metal that makes you rot alive!


about MORTIFERUM  on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Eternal Procession
02. Incubus Of Bloodstained Visions
03. Seraphic Extinction
04. Exhumed From Mortal Spheres
05. Caudex Of Flesh
06. Mephitis Of Disease

band:
T. Wolfe - Bass
A. Mody - Drums, Vocals
C. Slaker - Guitars
M. Bowman - Guitars, VocalsShare this games :

TWITTER