SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 12. prosince 2021

Recenze/review - LOCK UP - The Dregs Of Hades (2021)


LOCK UP - The Dregs Of Hades (2021)
CD 2021, Listenable Records

for english please scroll down

Zkoušeli jste se někdy rozběhnout proti zdi a narazit do ní hlavou? Tak to ani nezkoušejte, mohl by vám vyskočit mozek z hlavy. Raději si poslechněte novou deskou maniaků LOCK UP. Účinek bude úplně stejný. V kapele se, jak je všeobecně známo, sešli staří zkušení muzikanti, aby nám prohnali ušima hrubozrnný grind death metal vysoké kvality. Každá deska je takovým malým svátkem pro všechny fanoušky extrémních hudebních stylů. Novinka není výjimkou.

Pokaždé, když slyším podobné nahrávky, říkám si, že bych je aplikoval jako terapii pro jedince se sklonem k násilí. Té energie je opět tolik, že bourá zdi v širokém a dalekém okolí. Nic pro slabé povahy, řekl bych, ale rozjetý buldozer, který nezná slitování. Vítejte v šíleném světě divokých bestií. 


Představte si obrovskou nádobu, ve které jsou smíchány vlivy kapel jako NAPALM DEATH, CORROSION OF CONFORMITY, FORBIDDEN, OVERKILL, TERRORIZER, NASUM, EXHUMED plus špína, hnis, popraskané kosti, temnota a spousta vlastních nápadů. Z výsledné rovnice je jasné a patrné, že vám hudba LOCK UP opět urve hlavu i s páteří. Zvuk je parádní, doslova zabíjí, na obal je radost pohledět. Občas je sice album lehce monotónní, ale vše vyvažuje tlak a energie, které doslova tryskají ze všech skladeb. Posluchač nedostane čas přemýšlet, řešit zbytečnosti. Je to rána přímo na solar plexus. Kapela působí jako divoká smečka rozzuřených šelem, které dlouho nikdo nekrmil. Zavřeli se naštvaní a hladoví do studia, aby vylezli ven a zůstala po nich jenom nekonečná spoušť. Jestli vám někdy přijde současný svět divný, lidé závistiví a zlí, tak se zamkněte do pokoje a vyčistěte si hlavu pomocí "The Dregs Of Hades". Garantuji vám, že bude stačit několik setkání a kouzlu téhle desky zcela podlehnete. Stejně jako já. Působí totiž jako eletro šoky, které vás zcela očistí od zbytečností. Grind death metalová jízda, po které zůstává jenom spálená země!


Asphyx says:

Have you ever tried running into a wall and hitting it head-on? Don't even try it, your brain might pop out of your head. You'd better listen to the maniacs' new record, LOCK UP. The effect will be exactly the same. The band, as it is well known, has gathered old experienced musicians to blast us with coarse­grained grind death metal of high quality. Each album is such a small feast for all fans of extreme music styles. The new album is no exception.

Every time I hear recordings like this, I think to myself that I would apply it as therapy for individuals with a tendency to violence. Again, the energy is so much that it breaks down walls far and wide. Nothing for the weak of character, I would say, but a bulldozer that knows no mercy. Welcome to the crazy world of wild beasts.


Imagine a huge vessel in which the influences of bands like NAPALM DEATH, CORROSION OF CONFORMITY, FORBIDDEN, OVERKILL, TERRORIZER, NASUM, EXHUMED are mixed, plus dirt, pus, cracked bones, darkness and a lot of your ideas. From the resulting equation, it is clear and obvious that LOCK UP music will once again rip your head and spine off. The sound is awesome, it literally kills, the cover is a joy to behold. At times the album is a bit monotonous, but it's all balanced out by the pressure and energy that literally oozes from all the tracks. The listener doesn't get time to think, to deal with uselessness. It's a blow straight to the solar plexus. The band seems like a wild pack of angry beasts that have not been fed for a long time. They shut themselves in the studio, angry and hungry, only to come out to endless havoc. If you ever find the modern world strange, people envious and evil, lock yourself in a room and clear your head with "The Dregs Of Hades". I guarantee that it will only take a few encounters and you will completely succumb to the magic of this record. Just like me. They act as electro-shocks that will completely cleanse you of uselessness. A grind death metal ride that leaves nothing but scorched earth!


about LOCK UP on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Death Itself, Brother Of Sleep (Intro)
02. Hell Will Plague The Ruins
03. The Dregs Of Hades
04. Black Illumination
05. Dark Force Of Conviction
06. Misdirection Thief
07. Dead Legions
08. Triumph Of The Grotesque
09. Nameless Death
10. A Sinful Life Of Power
11. Ashes
12. The Blind Beast
13. Reign On In Hell
14. Crucifixion Of Distorted Existence

Band line up :
Kevin Sharp ( vocals)
Tomas Lindberg (vocals)
Adam Jarvis ( drums)
Anton Reisenegger (guitars)
Shane Embury (bass)Share this games :

TWITTER