SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 15. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NECROTESQUE - The Necrotic Grotesque (2021)

Recenze/review - NECROTESQUE - The Necrotic Grotesque (2021)


NECROTESQUE - The Necrotic Grotesque
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Procházím se galerií smrti a přemýšlím, jak vlastně vypadá ďábel. Jako šílená bestie? Jako tvář bez masa? Jako přízrak? Spíš bych ho viděl jako krásného mladého muže s jedovatým jazykem. Charismatického, který dokáže pobláznit davy. Je tak lehké mu uvěřit. Umí se měnit, umí uštknout a znásilnit naše těla i duše. Přemýšlím o tom a poslouchám u toho novou desku holandských NECROTESQUE. A při každém dalším setkání má Satan jasnější kontury.

Mám rád death metal v této podobě. Poctivý, démonický, s dobrým zvukem, chladnými melodiemi, s vokálem bestie, s ďábelským obalem. Hraje se zde poctivě, hezky od srdce a album se opravdu dobře poslouchá. Má v sobě pradávnou temnou energii. 


NECROTESQUE jsou démoni hrající a inspirující se kapelami typu ASPHYX, ENTOMBED, GRAVE, SIX FEET UNDER, OBITUARY, PESTILENCE, DYING FETUS. Přidávají navíc spoustu svých nápadů. Je pro mě velmi příjemné, procházet se galerií smrti za zvuků "The Necrotic Grotesque". Naleznu zde totiž vše, co se mi na death metalu líbí. Touhu ničit, pochopit nejčernější tmu, nejtemnější stránky lidské mysli. Mrazivé melodie se mi zadřely pod kůži, nakazili i mou krev. Kolem nohou se plazí několik hadů s uhrančivým pohledem. Poslové z pekla čekají, jsou předzvěstí, pozváním. S chutí přijímám, takhle má znít pravý, nefalšovaný smrtící kov, takhle mají znít ozvěny za záhrobí. Katakomby s nápisem NECROTESQUE nad dveřmi byly otevřeny a vydaly pradávná svědectví o utrpení, nenávisti, o čirém zlu. Musím napsat, že je pro mě album velkým překvapením a vlastně i příslibem do budoucna. Nahrávka je hnisavým krvavým otiskem, cejchem, který mi vypálila kapela na tělo. Na CD může být s klidem napsáno - old school death metal vysoké kvality. Takhle zní pravé peklo ze starých dobrých časů. Smrt je velmi blízko. Zasekla do mě svůj dráp. Album, které vás vykostí zaživa!


Asphyx says:

I walk through the gallery of death and wonder what the devil actually looks like. Like a mad beast? A face without flesh? Like a phantom? I'd rather see him as a handsome young man with a poisonous tongue. A charismatic one who can charm the crowds. He's so easy to believe. He can change, he can bite and rape our bodies and souls. I'm thinking about it and listening to the new album by the Dutch NECROTESQUE. And with every encounter, Satan's contours become clearer.

I like death metal in this form. Honest, demonic, with a good sound, cold melodies, with beast vocals, with a devilish cover. The playing is honest, nice from the heart and the album is really good to listen to. It has ancient dark energy to it.


NECROTESQUE are demons playing and inspired by bands like ASPHYX, ENTOMBED, GRAVE, SIX FEET UNDER, OBITUARY, PESTILENCE, DYING FETUS. They also add a lot of their own ideas. I find it very pleasant to walk through the gallery of death to the sounds of "The Necrotic Grotesque". I find everything I like about death metal here. The desire to destroy, to understand the blackest darkness, the darkest aspects of the human mind. The chilling melodies got under my skin, infected my blood. A few snakes crawl around my feet, with a bewitching gaze. The messengers from hell are waiting, a harbinger, an invitation. I accept with gusto, this is how true, unadulterated death metal should sound, this is how echoes from beyond the grave should sound. The catacombs, with the inscription NECROTESQUE above the door, have been opened and have given ancient testimonies of suffering, of hatred, of pure evil. I have to write that the album is a great surprise for me and actually a promise for the future. The record is a festering bloody imprint, a brand burned on my body by the band. On the CD it can be safely written - old school death metal of high quality. This is what true hell from the good old days sounds like. Death is very close. It's got its claw in me. An album that will bone you alive!


Tracklist:
01. The Necrotic Grotesque
02. Demonic Sadist
03. ResErection
04. Permafrost
05. Mental Automutilation
06. Relentless Assault

Necrotesque are:
- Lodewijk van Doorn / vocals
- Arjan Jansen / guitar
- Dave Blummel / bass
- Harald Bouten / drums


Share this games :

TWITTER