DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 13. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - INFESTED ANGEL - Submit to Death (2022)

Recenze/review - INFESTED ANGEL - Submit to Death (2022)


INFESTED ANGEL - Submit to Death
EP 2022, vlastní vydání

for english please scroll down

Absolutní, nepropustná tma. Smrdí sírou a zkaženou krví. Krájím jí ostrým nožem. Na malé kousky a polykám ji, zalykám se jí. Topím se. Opuštěný, zničený a zavržený. Ve starém sklepě. Klaustrofobie, kterou jsem nikdy neměl, se ke mě pomalu plíží. Mám na prsou divný tlak. Tak takhle vypadá konec. Zbyde opravdu jen tma. Nebo ne? Přeci jen, něco slyším. Plamen byl znovu zažehnut. První nabroušený riff rozřízne nicotu. Poslouchám nové EP britských INFESTED ANGEL.

Kapela se shlédla v morbidním, šíleném a mokvajícím death metalu s příměsí blackových nálad. Smrt má zase jednou nové jméno. Do nečisté hry vás uvede už obal. Díval jsem se na něj dlouho a cítil se jako znázorněná postava. Uši zase byly spokojené ze zvuku, který se také povedl. Chladný, mrazivý, surový, přesně tak to mám rád. 


Britové přistupují k hudbě podobným způsobem jako kapely typu GRAVE MIASMA, AETERNUS, MOLESTED, CRUCIAMENTUM, DISMA, DEAD CONGREGATION, SONNE ADAM. Samozřejmě, přidána je vlastní invence a nápady. Vše je opravdu zahalené do pláště utkaného z krvavých pavučin. Jestli vám říkají něco mlhavá rána nad hřbitovem, smradlavé močály, případně stoka pod vaším městem, asi pochopíte a porozumíte i "Submit to Death". V některých pasážích jsou INFESTED ANGEL trošku nepřehlední a komplikovaní. Poslech jejich desky by tak neměl být jen jeden, ale mělo by se jednak o opakované seance. Musíte jim dát čas, pak budete po zásluze odměněni vskutku skvělým morbidním zážitkem. Spálíte se a budete označeny cejchem všech prokletých. Všude kolem je zase tma. Jen malý záblesk. Nůž letící vzduchem. Prořízlé hrdlo. Sešli jsme se zde, abychom obětovali démonům. Hledám u muziky hlavně emoce, sílu a energii. A tohle album mě neskutečně baví. Rád a často se vracím do kobky, kde je na náhrobku vytesán nápis INFESTED ANGEL. Někdo nakreslil na zeď pentagram. Slyším šepot nemrtvých. Pro mě jsou tohle všechno důkazy, že se jedná o dobrou desku. Nahrubo nasekaná black death metalová tma!


Asphyx says:

Absolute, impenetrable darkness. It reeks of brimstone and corrupted blood. I cut it with a sharp knife. Into small pieces and I swallow it, gulp it down. I'm drowning. Abandoned, destroyed and rejected. In an old cellar. The claustrophobia I never had is slowly creeping up on me. There's a strange pressure on my chest. This is what the end looks like. All that's really left is darkness. Or is it? After all, I hear something. The flame has been rekindled. The first sharpened riff cuts through the nothingness. I'm listening to the new EP from Britain's INFESTED ANGEL.

The band have found themselves in morbid, insane and swamping death metal with a touch of black moods. Death once again has a new name. The cover will introduce you to the dirty game. I looked at it for a long time and felt like the character depicted. My ears were again satisfied by the sound, which was also good. Cold, chilling, raw, that's how I like it.


The Brits approach music in a similar way to bands like GRAVE MIASMA, AETERNUS, MOLESTED, CRUCIAMENTUM, DISMA, DEAD CONGREGATION, SONNE ADAM. Of course, their own inventiveness and ideas are added. Everything is really wrapped in a cloak woven of bloody cobwebs. If the foggy wounds above the cemetery, the stinking swamps, or the sewer under your town mean anything to you, you will probably understand and appreciate "Submit to Death". In some passages INFESTED ANGEL are a bit confusing and complicated. Thus, listening to their album should not be just one, but should be repeated sessions. You have to give them time, then you will be deservedly rewarded with a truly great morbid experience. You will burn and be branded with the mark of all the damned. It's dark all around again. Just a little glimpse. A knife flying through the air. Throat cut. We are gathered here to sacrifice to the demons. I look for emotion, power and energy in music. And I'm enjoying this album immensely. I like to go back often to the dungeon where the tombstone says INFESTED ANGEL. Someone drew a pentagram on the wall. I hear the whispers of the undead. To me, these are all proofs that this is a good record. Coarsely chopped black death metal darkness!


Tracklist:
01. Intro
02. Harmony Of Drought
03. Tempt The Unlife
04. Denaturate
05. Eden
06. Torture Condemation
07. A Portent Toward The Swallowing

band:
Pat - drums
Tom - bass
Andrew - guitar/vocals


Share this games :

TWITTER