DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 3. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NECROM - All Paths Are Left Here... (2022)

Recenze/review - NECROM - All Paths Are Left Here... (2022)


NECROM - All Paths Are Left Here...
CD 2022, Osmose Productions

for english please scroll down

Jsi už starý pes a stále hledáš. Názory na to, co je dobré a co zlé se neustále mění. Jednou si dole a jednou nahoře. Zmatený bloudíš záhrobím a potkáváš své noční můry. Jedinou jistotou je nakonec temnota a hudba. Pokaždé, když posloucháš dobrou desku a ucítíš mráz až v morku kostí, tak jsi najednou silný. Jsou kapely, u kterých stačí jejich hudbu jen ochutnat, poslechnout si pár ukázek a víš, že si na správné straně. Uprostřed Hádovy říše. U řeky Styx. Mrtvý a nebo živý, je to jedno. Hlavní je, že se vzduchem vznáší ostré melodie.

NECROM jsou z Ukrajiny a letos se nás snaží podmanit prvním dlouhohrajícím albem. Ještě mají na svém kontě EP "The Light Has Never Been Here" z roku 2019. Rozhodně se nejedná o žádné začátečníky. Kapela je složena ze samých zkušených muzikantů, kteří moc dobře vědí, o čem je pravá, ošklivá a reálná smrt. 


"All Paths Are Left Here..." je deskou, která je z podobných pohřebišť, na kterých pohřbívají kapely typu ASPHYX, ENTOMBED, CARNAGE, GRAVE, HAIL OF BULLETS, THANATOS. Je albem, které žhne a pálí a zároveň dokáže ochladit pod bod mrazu. Skladby jsou napsány s jasným poselstvím - všechno zničit. Zároveň si ale pánové zachovávají svěžest a pestrost. Vše sedí perfektně na svých místech - zvuk, obal i celkové provedení jsou v podstatě dokonalé. Navíc má kapela svůj vlastní výraz, poznáte ji ihned mezi ostatními. Při poslechu najednou vím, jak vypadají démoni. Procházím se nekonečnými chodbami podzemí, prosévám mezi prsty prach. Už přesně vím, co je pravda a co lež. Vše je ohlodáno na kost, přebytečné maso i tkáně jsou odstraněny a zbyl pouze pravý, nefalšovaný a ryzí smrtící kov. Morbidní  krása čerstvě exhumovaných hrobů, touha ničit, NECROM jsou jako dávka od toho nejjedovatějšího hada. Otevřené rány, které zase začaly hnisat. Nahrávka je skvělým výletem do starých časů. Jako když naleznete u cesty zmrzlé tělo. Má na sobě tajemná znamení. Ocejchovali si jej přízraky. Ano, přesně ty noční můry, které vás přivedly až sem, do hrobky s nápisem NECROM. Takhle zní pravá smrt! Chladná, temná death metalová odpověď na ozvěny ze záhrobí!


Asphyx says:

You're an old dog and you're still seeking. Opinions about right and wrong are constantly changing. One day you're down and one day you're up. Confused, you wander the grave and meet your nightmares. In the end, the only certainty is darkness and music. Every time you listen to a good record and feel the chill in your bones, you're suddenly strong. There are bands where you just have to taste their music, listen to a few samples and you know you're on the right side. In the middle of Hades' empire. By the River Styx. Dead or alive, it doesn't matter. The point is, there's a crisp melody in the air.

NECROM are from Ukraine and this year they're trying to conquer us with their first full-length album. They have yet to release their 2019 EP "The Light Has Never Been Here". They are definitely no beginners. The band is made up of all experienced musicians who know very well what true, ugly and real death is all about.


"All Paths Are Left Here..." is a record that comes from the similar burial grounds of bands like ASPHYX, ENTOMBED, CARNAGE, GRAVE, HAIL OF BULLETS, THANATOS. It's an album that glows and burns and at the same time can chill below freezing. The songs are written with a clear message - destroy everything. At the same time, the gentlemen retain freshness and variety. Everything fits perfectly in place - the sound, the cover art and the overall execution are pretty much perfect. What's more, the band has its own expression, you'll recognize it immediately among the others. Listening to it, I suddenly know what demons look like. I walk through the endless corridors of the underground, sifting the dust between my fingers. I know exactly what's true and what's false. Everything has been gnawed to the bone, the excess flesh and tissue removed, leaving only true, unadulterated and pure death metal. The morbid beauty of freshly exhumed graves, the desire to destroy, NECROM are like a dose from the most venomous snake. Open wounds that have begun to fester again. The record is a great trip to the old days. Like finding a frozen body on the side of the road. It's got mysterious markings on it. It's been branded by ghosts. Yes, the very nightmares that brought you here, to the tomb marked NECROM. This is what true death sounds like! A cold, dark death metal answer to the echoes from beyond the grave!


Tracklist:
01. Dagon
02. Fathers Will Feast
03. Food For Worms
04. The City The Old Ones Built
05. The Oldest Horror
06. Walls Have Hands
07. The Light Has Never Been Here
08. Templars Are Coming
09. Tomahawk Of Bone
10. The Woods Of Weird WestShare this games :

TWITTER