DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 31. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FERUM - Asunder / Erode (2022)

Recenze/review - FERUM - Asunder / Erode (2022)


FERUM - Asunder / Erode
CD 2022, Unorthodox Emanations / Avantgarde Music

for english please scroll down

Dlouhý a smutný průvod bez konce. Je až s podivem, kolik lidí jej mělo rádo. To se už tak někdy stává, že někteří  z nás nežili nadarmo. Bolest je o to větší a já nevím, co bych si pustil při dlouhém čekání za hudbu. Ano, FERUM budou dobrou volbou. Vím totiž o zemřelém i věci, které se o mrtvých neříkají. Nebyl zase tolik dokonalý, ale znáte to, dav chce své hrdiny. Když kněz předříkává své chvalozpěvy, dívám se raději jinam, nejlépe do tmy. Tam jsme se také nejčastěji potkávali.

Mám rád nahrávky, které ve mě probouzí nějaké emoce. Poslouchám novou desku "Asunder / Erode" a připadám si doopravdy jako na nějakém syrovém pohřbu. Muzika je zde ohlodána na kost, přímo na dřeň. Pomalejší, valivý death metal a doom. Vše namícháno přesně v poměru, který mám rád a který dělá dobře mé padlé duši.


Rychlé pasáže se střídají s těmi pomalejšími a připadám si jako bych byl v nějakém starém chrámu. Odněkud ze sklepa se ozývají mrazivé hlasy, lákají mě do podzemí, přímo do pekla. Není divu, album je opravdu návykové, se skvělým obalem (Paolo Girardi), se zvukem, který zabíjí (Are Kangus - Recording, Mixing, Dan Swanö - Mastering). Skvělá není ale jenom formální stránka, hlavní jsou motivy, které jsou chladné, temné a démonické, jako svět za oponou. Připadá mi, že se dívám na špinavou řeku pod naším městem. Je plná utopenců. Jsem v lese oběšenců. Představ je mnoho a jsou jasným důkazem toho, že si mě album získalo na svoji stranu. Dobrou volbou bylo i angažování mistra Mika Peruna z CIANIDE jako hosta. Odvedl skvělou práci. Prosévám mezi prsty prach a užívám si jednotlivé melodie. Spojení death metalu a doomu není jednoduché. Hodně záleží na náladě. Základem musí být smutek, tma a šílenství. FERUM říznuli přímo do živého a já vám mohu novinku jenom doporučit. Pokud se vám tenhle styl líbí, neváhejte ani chvilku. Patří rozhodně k tomu nejlepšímu, co letos vyšlo. Potkávám při poslechu démony, toulám se podsvětím, hledám smrt. Nalézám ji ve starých katakombách. Drží v ruce nahrávku "Asunder / Erode" a spokojeně se usmívá. Chladný, temný death doom metalový obřad!


Asphyx says:

A long and sad procession without end. It's amazing how many people liked it. It sometimes happens that some of us have not lived in vain. The pain is all the greater, and I don't know what music I would have put on during the long wait. Yes, FERUM will be a good choice. I know things about the dead that are not to be said about the dead. He wasn't that perfect, but you know, the crowd wants its heroes. When the priest recites his eulogy, I prefer to look away, preferably into the darkness. That's where we met most often.

I like recordings that stir emotions. I listen to the new record "Asunder / Erode" and I feel like I'm at a raw funeral. The music here is stripped to the bone, right down to the marrow. Slower, rolling death metal and doom. All mixed in exactly the proportions I like and which does my fallen soul good.


Fast passages alternate with slower ones and I feel like I am in an old temple. From somewhere in the basement, chilling voices are coming, luring me to the underground, straight to hell. No wonder, the album is really addictive, with a great cover (Paolo Girardi), with a sound that kills (Are Kangus - Recording, Mixing, Dan Swanö - Mastering). But it's not only the formal side that's great, the main thing is the themes, which are cold, dark and demonic, like the world behind the curtain. I feel like I'm looking at a dirty river under our city. It's full of drowning people. I'm in a forest of hanged men. The images are many and they are clear evidence that the album has won me over. It was also a good choice to bring in CIANIDE's Mike Perun as a guest. He did a great job. I'm sifting the dust between my fingers and enjoying the individual tunes. The combination of death metal and doom is not easy. A lot depends on the mood. The base has to be sadness, darkness and madness. FERUM cut right into the live and I can only recommend the new album. If you like this style, don't hesitate a minute. It's definitely one of the best things to come out this year. I meet demons, I wander the underworld, I seek death. I find it in the old catacombs. She's holding the "Asunder / Erode" record and smiling contentedly. A cold, dark death doom metal ceremony!

Tracklist:
01. Halfhead
02. The Undead Truth
03. Desolate Vantaa
04. Belong
05. Monolithic Acquiescence
06. Entrails Of Linnahall
07. Resurgence In Bereavement
08. Outro - Spesso Il Male Di Vivere Ho Incontrato


Ferum is: 
Samantha Alessi - vocals & guitars 
Matteo Anzelini - bass 
Are Kangus - drumsShare this games :

TWITTER