DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 30. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CARNAL RUIN - Soulless I Remain (2022)

Recenze/review - CARNAL RUIN - Soulless I Remain (2022)


CARNAL RUIN - Soulless I Remain
CD 2022, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Dav si žádá více bolesti, více krve. Sledovanost klesá. Co tahle vraždu? Ty už taky nikoho nezajímají. Otupěli jsme, stali jsme se stádem, jdoucím na porážku. Bez názoru, bez svědomí, bez lítosti. Sbíráme amulety vyřezané z lidských kostí. Smějeme se slabosti. Zlo se rozprostírá všude kolem. Jako plesnivá mlha, jako těkavý plyn. Jsme zkažení a šílení. Apokalypsa se blíží. Přivítáme ji s otevřenou náručí. Ještě, že je tu hudba, která dokáže uklidnit moji mysl. 

Utíkám pryč, daleko od obrazovek, daleko od krvelačného davu. Zavírám se do staré rakve a poslouchám novou desku CARNAL RUIN z Tampy. Chvíli kývám spokojeně hlavou a pak propadám naplno jejich mrtvolným příběhům. Jsou totiž skvělé. Zapomínám u nich na zkažený svět. Zapalte ohně! Tohle album hoří jasným plamenem.


CARNAL RUIN čerpali inspiraci ve švédských katakombách. Jdou na to ale jinak než ostatní. Zaslechnout lze i klasické evropské a americké vlivy. Vše je potom smícháno s elegancí starých mistrů. Riffy řežou tou správnou stranou nože. Jsem rád ve společnosti "Soulless I Remain". Líbí se mi surový a surový zvuk. Obdivuji morbidní obal. Ale hlavně! Nahrávka mě dokáže pohřbít zaživa, hluboko v lesích, kde je ještě klid. Mám raději opuštěná pohřebiště, než továrny na smrt. Album je určeno pro všechny, kteří mají rádi plesnivé rakve, zpuchřelé kosti i bílé lebky, žalující do tmy. Poslední roky si vybírám jen ty nejlepší kusy krvavého masa a CARNAL RUIN se stali na dlouhou dobu mými průvodci. Je pro mě hrozně příjemné vzít do rukou kladivo a jít drtit staré kosti. Skladby v sobě mají potřebný tlak i energii, vypálí vám mozek, ale nezapomíná se ani na melodie. Možná zase někdo vysílá přímý přenos plný násilí a bolesti, ale mě je to jedno. Poslouchám "Soulless I Remain" a jsem spokojený. Protože tohle je přesně smrtící kov, který stojí za pozornost. Na Floridě se zrodila bestie, která se už svým prvním dlouhohrajícím albem zapsala do Knihy mrtvých. Jsem starý metalový pes, který ctí poctivou a upřímnou muziku. A ke CARNAL RUIN se budu rád a často vracet. Je pro mě totiž masivní terapií, trepanací lebky. Ale hlavně deskou, která se mi zaryla hluboko do mozku. Vynikající záležitost! Chladný, temný, syrový death metalový tanec na ostří nože!


Asphyx says:

The crowd demands more pain, more blood. Viewership is down. What about this murder? Nobody cares about those anymore either. We've become numb, we've become a herd going to the slaughter. No opinion, no conscience, no remorse. We collect amulets carved from human bones. We laugh at weakness. Evil spreads all around. Like a musty fog, like a volatile gas. We are corrupt and mad. The apocalypse is coming. We welcome it with open arms. Good thing there's music to calm my mind.

I'm running away, away from the screens, away from the bloodthirsty crowd. I close myself in an old coffin and listen to the new CARNAL RUIN record from Tampa. I nod my head contentedly for a while and then fall into their deadpan stories. They're great. They make me forget about the world. Light the fires! This album is burning bright.


CARNAL RUIN drew inspiration from the catacombs of Sweden. But they're going about it differently than the others. You can also hear classic European and American influences. All mixed with the elegance of the old masters. The riffs cut with the right side of the knife. I am happy to be in the company of "Soulless I Remain". I like the rough and raw sound. I admire the morbid cover art. But most of all! The record can bury me alive, deep in the woods where it's still quiet. I prefer abandoned burial grounds to death factories. The album is for all those who like moldy coffins, rotten bones and white skulls mourning in the dark. For the last years I have been choosing only the best pieces of bloody meat and CARNAL RUIN have become my guides for a long time. I find it terribly satisfying to pick up a hammer and go crushing old bones. The songs have the necessary pressure and energy in them, they burn your brain, but the melodies are not forgotten either. Then again, maybe someone is broadcasting a live stream full of violence and pain, but I don't care. I listen to "Soulless I Remain" and I'm satisfied. Because this is exactly the kind of death metal that's worth paying attention to. A beast was born in Florida that has already entered the Book of the Dead with its first full-length album. I'm an old metal dog who reveres honest and sincere music. And I'll be coming back to CARNAL RUIN often. It's a massive therapy for me, a skull cracker. But most of all, it's a record that's burned itself deep into my brain. Excellent stuff! Cold, dark, raw death metal dance on a knife blade!

Tracklist:
01. The Evening Redness In The West
02. Mortal Decay
03. Pale Visage Of War
04. Shrouds Of Suffering
05. Soulless I Remain
06. Barren Lands
07. Torn From Stasis
08. Immortalis
09. Epoch Of Dread

CARNAL RUIN is:
Tony Capodilupo: Guitar/Vocals
Vince Dibona: Guitar
Jared Austin: Bass
Austin Good: DrumsShare this games :

TWITTER