DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 10. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CTHULHUSS - Obliteration of Souls (2022)

Recenze/review - CTHULHUSS - Obliteration of Souls (2022)


CTHULHUSS - Obliteration of Souls
CD 2022, Old Temple

for english please scroll down

Vždycky jsme si mysleli, že jsme na vrcholu potravního řetězce. Ale není to pravda. Existují temnější, zlejší a ošklivější síly, než jsou lidé. Umíme být hodně krutí a krvaví, ale na pradávné příšery nemáme. Stačí jim pohlédnout do tváře a smrt pro vás bude jen milým setkáním. Děsivý, mrazivý a bolestivý je svět podle H.P. Lovercrafta.

Jeho příběhy se otiskly i do hudby polských death doomařů CTHULHUSS. Kapely, která uctívá pradávnou hudbu, rituály, o kterých se nesmí ani mluvit. Pokud tedy máte chuť na trošku toho jedu, neváhejte. Tma čeká!


Rád se procházím močály. Mlha se válí všude kolem a v zádech cítím mráz. Už dávno vím, že se stanu další obětí. Jenom já a death metal, ušpiněný doomem. Líbí se mi způsob, jakým kapela přistupuje ke skladbám. Doslova cítím, jak z nich odkapává zkažená krev. Všichni dávno víme, že existuje ještě jeden svět. O hodně horší, než je ten náš. Vše je v něm ohlodáno na kost. Stejně jako muzika, kterou hrají CTHULHUSS. Kapela se stala mým průvodcem na onom světě. Pocházeli jsme se v nekonečných chodbách říše zla. Naslouchali démonům, užívali si plesnivou a chladnou atmosféru. Jedná se o moje první setkání s touhle smečkou a musím napsat, že dopadlo na výbornou. Songy v sobě mají drive, smutek i sílu. Poslouchají se velmi dobře. Bolí a drásají. Jsou jako jed, který působí postupně. Rozloží vás zevnitř. Stanete se svým vlastním stínem. Obdivuji skvělý temný zvuk, obal i celkové provedení. Myslím si, že podobná muzika mě bude jednou provázet na poslední cestě. H.P. Lovercraftův svět je zajímavý, děsivý a ošklivý. Myslím si, že se Polákům přesně povedlo vystihnout jeho energii, nálady i bolest. "Obliteration of Souls" je pro mě velkým překvapením. Deskou, která mě zcela zničila. Naslouchejte pozorně. Příšera se probudila. A touží po krvi! Temný, mystický death doomový svět podle H. P. Lovercrafta!


Asphyx says:

We always thought we were at the top of the food chain. But it's not true. There are darker, meaner, uglier forces than humans. We can be very cruel and bloody, but we're no match for the ancient monsters. All you have to do is look them in the face and death will be a pleasant encounter. The world of H.P. Lovercraft is terrifying, chilling and painful.

His stories are imprinted in the music of Polish death doomsters CTHULHUSS. A band that worships ancient music, rituals that must not even be spoken about. So if you're in the mood for a bit of that poison, don't hesitate. The darkness awaits!


I like to walk in the swamps. The fog rolls in all around and I feel a chill in my back. I've known for a long time that I'm going to be the next victim. Just me and death metal, stained with doom. I like the way the band approaches the songs. I can literally feel the bad blood dripping out of them. We all know there's another world out there. Much worse than ours. Everything in it is gnawed to the bone. Just like the music CTHULHUSS plays. The band has become my guide to that world. We were born in the endless corridors of the evil realm. Listening to demons, enjoying the musty and cold atmosphere. This is my first encounter with this pack and I must write that it turned out great. The songs have drive, sadness and power in them. They listen very well. They hurt and tear. They're like a poison that works gradually. It's a poison. It breaks you down from the inside. You become your own shadow. I admire the great dark sound, the packaging and the overall performance. I think music like this will be with me on my last journey. H.P. Lovercraft's world is interesting, scary and ugly. I think the Poles have accurately captured his energy, moods and pain. "Obliteration of Souls" is a big surprise for me. A record that completely destroyed me. Listen carefully. The monster has awakened. And it's out for blood! The dark, mystical death doom world of H.P. Lovercraft!


Tracklist:
01. Visions Of Yog-Sothoth
02. The Cave
03. Hubris Hammer
04. Die In The Dreams Of Dead
05. Obliteration Of Souls
06. Nameless Evil


Share this games :

TWITTER