DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 17. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - INHUMAN DEPRAVITY - The Experimendead (2022)

Recenze/review - INHUMAN DEPRAVITY - The Experimendead (2022)


INHUMAN DEPRAVITY - The Experimendead
CD 2022, Gruesome Records

for english please scroll down

Zakázaná jatka. Hluboko pod zemí. Bolest a strach. Kusy masa, pověšených na ostrých hácích. Hnijící střeva na stole, vyděšené oči těch, co ještě trošku žijí. Humanita je vždycky stranou, když jde o peníze. Krutost a šílenství. A také prvotřídní brutální death metal, který zní všude kolem. Dostalo se mi do rukou druhé dlouhohrající album tureckých INHUMAN DEPRAVITY. A při poslechu mám opravdu pocit, že jsem na starých špinavých jatkách.

První, co mě doslova uhodilo do obličeje, je zvuk. Masivní, hutný, syrový a surový, jako mysl šílených řezníků. Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. A vy si tak můžete vychutnat nahrávku, která řeže ostrou stranou nože. Také cítíte ve vzduchu zkaženou krev? Během poslechu "The Experimendead" se vznáší všude kolem. 


Pokud uctíváte kapely typu SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, SEVERE TORTURE, ABNORMALITY, myslím že budete velmi spokojeni i s "The Experimendead". Songy jsou napsány velmi uvěřitelně. Podávány jsou opravdu jen ty nejshnilejší kousky masa. Kolem skladeb se vznáší nekonečný smrad rozkládajících se těl. Jednotlivé riffy jsou jako ostré hřeby, které vám kapela pomalu zatlouká do hlavy. Album má v sobě velký tlak, obrovské množství energie. Nakumulovaný vztek a také spoustu zajímavých nápadů Nic pro slabé povahy, ale to nebyl tenhle styl nikdy. Pokud je hrán poctivě (a INHUMAN DEPRAVITY jej umí na výbornou), zůstávají po něm krvavé stopy. Svět podle téhle smečky je hodně krutý, ošklivý a zlý. Připomíná morbidní galerii a nechutné obrazy smrti. Líbí se mi nadšení, s jakým ke své řeznické práci turečtí šílenci přistupují. Všude zbyla jenom smrt, nenávist a lidská zloba. Poslech "The Experimendead" připomíná návštěvu místa, kde se stal hnusný násilný čin. Ohledání mrtvoly, dlouhá pitva bez konce. Pochválit musím i obal, celkové provedení, ale hlavně nápady, kterých je na novince velké množství. Milujete pach krve? Syrové maso? Smrt v očích? Tak neváhejte a přidejte pořádně hlasitost! Zakázaná jatka. Hluboko pod zemí. Bolest a strach. Temný, krvavý brutální death metal s devastujícím účinkem!


Asphyx says:

Forbidden slaughter. Deep underground. Pain and fear. Pieces of meat hanging on sharp hooks. Rotting intestines on the table, terrified eyes of those who are still a little alive. Humanity is always on the sidelines when money is involved. Cruelty and madness. And also first-class brutal death metal that sounds all around. I got my hands on the second full-length album of Turkish INHUMAN DEPRAVITY. And listening to it, I really feel like I'm in a dirty old slaughterhouse.

The first thing that literally hit me in the face is the sound. Massive, dense, raw and raw, like the minds of mad butchers. Formally, everything is in top form. And you can enjoy a recording that cuts with the sharp side of the knife. Can you smell the tainted blood in the air too? As you listen to "The Experimendead", it's floating all around.


If you worship bands like SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, SEVERE TORTURE, ABNORMALITY, I think you will be very satisfied with "The Experimendead". The songs are written very believably. Only the most rotten pieces of meat are served. There is an endless stench of decomposing bodies floating around the songs. The individual riffs are like sharp spikes that the band slowly hammers into your head. The album has a lot of pressure, a huge amount of energy. Accumulated rage and also a lot of interesting ideas Nothing for the weak natured, but that was never this style. If it is played honestly (and INHUMAN DEPRAVITY does it perfectly), it leaves bloody traces. The world according to this pack is very cruel, ugly and evil. It is reminiscent of a morbid gallery and disgusting images of death. I like the enthusiasm with which the Turkish lunatics approach their butchery. All that's left is death, hatred and human anger. Listening to "The Experimendead" is like visiting the scene of a heinous act of violence. The examination of the corpse, the long autopsy with no end in sight. I must also praise the cover art, the overall performance, but most of all the ideas, of which there are a lot on the new release. Do you love the smell of blood? Raw meat? Death in the eyes? Then don't hesitate and turn up the volume! Forbidden slaughterhouse. Deep underground. Pain and fear. Dark, bloody brutal death metal with devastating effect!


Tracklist:
01. Obsessed With The Mummified
02. Mescannibalismus
03. Burnt To Exist
04. Whole Body Radiation
05. As I Tell You To Kill So
06. Death 22
07. Ex Nihilo Transition
08. Beyond Rhythm Zero

LINE-UP:
*Lucy Ferra (vocals)
*Murat Sabuncu (guitars)
*Ertu Gozoglu (bass)
*Eren Gursoy (drums)


Share this games :

TWITTER