DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 21. května 2023

Recenze/review - SHODAN - None Shall Prevail (2023)


SHODAN - None Shall Prevail
CD 2023, Time to Kill Records

for english please scroll down

Někdy si připadám osamocený v davu. Chodím ulicemi a poslouchám úplně jinou muziku, než ostatní. Lidé kolem mě mají zachmuřené tváře, stále někam spěchají. Moc a peníze, faleš a lež. Mám raději riffy, ohlodané na kost, líbí se mi, když hudba duní, žhne a pálí. Neumím se přispůsobit, vypadám jako prokletý, jako zvíře, které smečka zavrhne. Bývám někdy nepříjemný a nemluvím. Dusím v sobě vztek, vadí mi nespravedlnost. V těchto momentech si jako nějaký dobrý lék, který mi pomáhá, dávám do žil přesně takové desky, jako je ta letošní od polských SHODAN.

S těmito maniaky jste se již na našich stránkách setkali v roce 2020, kdy jsem psal o jejich předchozí narhrávce "Death, Rule over Us". Novinka je takovým volným pokračováním, rozvíjením předchozích nápadů. Stala se na nějaký čas mojá součástí a konečně jsem se necítil tak osamocený. Svět byl najednou nejen černý, krvavý a zlý, ale dal se i přežít. 

 

Ano, nové album "None Shall Prevail" na mě působí velmi uvěřitelně, syrově a opravdově. Má v sobě velké množství temné energie, chvění, obsahuje drive i sílu. Zároveň, a to se mi líbí asi nejvíc, působí velmi svěže a samozřejmě. Hrozně moc mě baví chodit jen tak po ulici, sledovat dav, těkající město, ruch okolo domů. Kdo jsi a kam jdeš? Jaký si měl život? U toho poslouchám novou desku a cítím se vznešeně. Členy kapely jsou zkušení muzikanti (kdo by nemiloval BANISHER), kteří perfektně ovládají své řemeslo. Letos se velmi povedl zvuk - Mikołaj Kiciak (mixing), Kai Stahlenberg (mastering). Je čitelný, průrazný, divoký a zběsilý, ale zároveň i chladný a podmanivý. Líbí se mi, že kapela stojí na pevných základech klasického death metalu. Zároveň je progresivní, ale takovým tím srozumitelným a příjemným způsobem (stejně jako kupříkladu mí oblíbení italští SADIST, nebo britští DE PROFUNDIS). Oceňuji, že se nebojí i "pomalejších" pasáží, u kterých vynikne ještě více chlad. Představte si starou továrnu, ve které spí stroje. Zase jednou stojíte uprostřed davu a dávno víte, že lidský rod je odsouzený k zániku. Začnou se ozývat první riffy, údery bicích a vaše srdce zrychlí svůj rytmus. Psal jsem to již mnohokrát. Nejvíc se mi líbí smečky, které dokáží přenést svoje emoce i na moji maličkost. Rozdrásají můj obličej i fantazii do krve. A SHODAN jsou letos ve velmi dobré formě. Utíkám pryč, ze současného zmateného světa. Uznávám už jenom dobrou muziku. A mezi tu nové album "None Shall Prevail" rozhodně patří. Novinka se mi zadřela hluboko pod kůži. Progresivní death metaloá jízda s devastujícím účinkem!


Asphyx says:

Sometimes I feel alone in the crowd. I walk the streets and listen to completely different music than everyone else. People around me have gloomy faces, always in a hurry. Power and money, deceit and lies. I like my riffs gnawed to the bone, I like my music to rumble and blaze and burn. I don't know how to fit in, I look like a cursed animal, an animal that the pack rejects. I'm sometimes unpleasant and I don't speak. I stifle my anger, I resent injustice. In these moments, like some good medicine that helps me, I put into my veins exactly such records as this year's one from Polish SHODAN.

You have already met these maniacs on our pages in 2020, when I wrote about their previous record "Death, Rule over Us". The new one is such a loose continuation, developing previous ideas. It became a part of me for a while and finally I didn't feel so alone. The world was suddenly not only black, bloody and evil, but survivable.


Yes, the new album "None Shall Prevail" feels very believable, raw and real to me. It has a lot of dark energy, shivers, it contains drive and power. At the same time, and this is probably what I like the most, it feels very fresh and natural. I really enjoy just walking down the street, watching the crowd, the city, the hustle and bustle around the houses. Who are you and where are you going? How was your life? I'm listening to the new record and I'm feeling sublime. The members of the band are experienced musicians (who doesn't love BANISHER) who are perfect at their craft. This year the sound was very good - Mikołaj Kiciak (mixing), Kai Stahlenberg (mastering). It's clear, piercing, wild and frantic, but at the same time cool and captivating. I like that the band is standing on the solid foundations of classic death metal. At the same time, it is progressive, but in such an understandable and pleasant way (just like, for example, my favourite Italian SADIST, or British DE PROFUNDIS). I appreciate that they are not afraid of "slower" passages, where the coldness stands out even more. Imagine an old factory where machines are sleeping. Once again, you stand in the middle of the crowd, knowing long ago that the human race is doomed. The first riffs start to play, the drums pound, and your heart speeds up its rhythm. I've written this many times. I'm most fond of packs that can transfer their emotions to my little one. They tear my face and my imagination to shreds. And SHODAN are in very good form this year. I'm running away, from the current confusing world. I only accept good music. And the new album "None Shall Prevail" is definitely one of them. It's a new one that's burrowed deep under my skin. A progressive death metal ride with devastating effect!
Recenze/review - SHODAN - Death, Rule over Us (2020):Tracklist:
01. Tamed in Unison
02. Despair Snares
03. Demortality
04. Ethos
05. Staring Back at The Abyss
06. Lords
07. Nighttime Violators
08. Nicość Wiekuista
09. None Shall PrevailShare this games :

TWITTER