DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. července 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DRIPPED - Rituals of the Red Sun (2023)

Recenze/review - DRIPPED - Rituals of the Red Sun (2023)


DRIPPED - Rituals of the Red Sun
CD 2023, Ungodly Ruins Productions

for english please scroll down

Díval se do jejích očí a fascinoval ho její pohled. Právě jí prořízl hrdlo. Krev pomalu stékala po cukajícím těle. Dělal na jatkách celý život, ale pokaždé se v podobných chvílích zasnil. Jaké to asi je, pomalu umírat? Bolí to? Existuje život po životě nebo jsme jen kusy masa, které skončí rozložené v zemi? Fascinovala jej bolest a utrpení. Měl doma sbírku hnusných filmů a také neodbytný pocit v hlavě. Slyšel hlasy, zlé a děsivé hlasy. Nejhorší je, že se nikdy z téhle noční můry neprobudil.

Stejně jako mnou popisovaný kus šíleného hororu, je i brutální death metal určený převážně jenom pro fanoušky stylu. Ostatním přijde příliš rychlý, nekompromisní. Na australské DRIPPED jsem narazil vlastně náhodou. Jako první mě zaujal obal (Inhumar Flesh Media), který je opravdu nádherně morbidní. Desku jsem si pustil a ztratil se ve špinavé stoce plné mrtvých těl a zkažené krve.


Australané vás vyvrhnou zaživa. Vytáhnou vám střeva z břicha a vystřelí mozek z hlavy. Nová deska je šílenou jízdou přímo do pekla, rovnou na patologii. Pokud máte rádi smečky jako PUTRIDITY, CONDEMNED, DISGORDE a podobné kapely, které kombinují chlad, temnotu a zběsilý smrtící kov, bude se vám líbit i to, co hrají DRIPPED. Pánové vám vypálí cejch s logem kapely rovnou na kůži. Skladby jsou napsány s jediným účelem. Totálně vás zničit! Popraskají vám všechny kosti v těle. Pro poslech doporučuji obléknout zástěru, kterou nosí zkušení řezníci. Jinak budete špinaví od zkažené krve a kusů shnilého masa. Pánové pitvají s elegancí starých patologů. Deska není určena pro slabé povahy, v určitých momentech je i trošku monotónní, ale to je možná způsobeno tím, že poslouchám velké množství hudby. Jinak je vše v nejlepším pořádku. Líbí se mi masivní, krutý a dynamický zvuk, který si zachovává čitelnost a syrovost (Sam Marwick, Slam Machine Studio). Tihle šílenci ale nejsou další stejně hrající skupinou v řadě. Naopak, zaujali mě svým přístupem. Je slyšet, že pevně věří své kruté práci. Po řemeslné stránce je vše v nejlepším pořádku. Navíc mám velkou chuť na syrové maso, na další pitvu, na hnusný hororový film. Díval se do jejích očí a fascinoval ho její pohled. Právě jí prořízl hrdlo. Krev pomalu stékala po jejím těle. Dělal na jatkách celý život, ale pokaždé se v podobných chvílích zasnil. Jaké to asi je, pomalu umírat? Teď už to vím, je to hodně podobné, jako poslouchat "Rituals of the Red Sun"Brutální, hladová death metalová bestie, která vás roztrhá na kusy! Zkažené maso, hozeného přímo do ksichtu!


Asphyx says:

He looked into her eyes and was fascinated by her gaze. He had just cut her throat. The blood slowly trickled down her twitching body. He'd worked in slaughterhouses all his life, but he'd always fallen asleep at times like this. What must it be like to die slowly? Does it hurt? Is there life after life or are we just pieces of meat that end up decomposing in the ground? He was fascinated by pain and suffering. He had a collection of crappy movies at home, and also an insistent feeling in his head. He heard voices, evil and terrifying voices. Worst of all, he never woke up from this nightmare.

Like the piece of insane horror I described, brutal death metal is mostly for fans of the style only. Others find it too fast, too uncompromising. I came across Australian DRIPPED by accident. The first thing that caught my attention was the cover art (Inhumar Flesh Media), which is really beautifully morbid. I put the record on and got lost in a filthy sewer full of dead bodies and rotten blood.


The Australians will eviscerate you alive. They'll pull your guts out of your stomach and blow your brains out of your head. The new record is a mad ride straight to hell, straight to pathology. If you like bands like PUTRIDITY, CONDEMNED, DISGORDE and similar bands that combine coldness, darkness and furious death metal, you will also like what DRIPPED play. The gentlemen will burn a brand with the band's logo right on your skin. The songs are written with one purpose. To totally destroy you! They'll crack every bone in your body. To listen, I recommend wearing an apron worn by experienced butchers. Otherwise you'll be filthy with rotten blood and pieces of rotten meat. The gentlemen dissect with the elegance of old pathologists. The record is not for the faint hearted, it is even a bit monotonous at certain points, but that may be due to the fact that I listen to a lot of music. Otherwise everything is in the best order. I like the massive, harsh and dynamic sound that retains clarity and rawness (Sam Marwick, Slam Machine Studio). But these madmen aren't the next band in line playing the same way. On the contrary, they have impressed me with their approach. You can hear that they firmly believe in their harsh work. Craft-wise, everything is in the best order. Plus, I'm in a big mood for raw meat, for another autopsy, for a nasty horror movie. He looked into her eyes and was fascinated by the look in her eyes. He'd just slit her throat. Blood was slowly trickling down her body. He'd worked in slaughterhouses all his life, but he'd always fallen asleep at times like this. What must it be like to die slowly? Now I know, it's a lot like listening to "Rituals of the Red Sun". A brutal, hungry death metal beast that will tear you apart! Rotten meat thrown right in your face!
Tracklist:
01. Rituals Of The Red Sun 
02. Ominous Aura 
03. Endogenous Decline 
04. Relics 
05. Somnambulant Divinity 
06. Infinita Oblivium 
07. Celestial Exile 
08. Labyrinthine Tomb 
09. Rebirth Algorithm

band:
Ewan - Guitar
Will - Vox
Brad - Guitar
Jared - Bass
Vlad - DrumsShare this games :

TWITTER