DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemepic doom metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemepic doom metal. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 21. července 2024

Recenze/review - MY SILENT WAKE - Lost in Memories, Lost in Grief (2024)


MY SILENT WAKE - Lost in Memories, Lost in Grief
CD 2024, Ardua Music

for english please scroll down

Většinou kolem tebe život jenom plyne, jako chladná řeka. Někdy utíká, jako peřeje. Připadám si, jako bych se na sebe díval odněkud seshora, jako duše, když opustí tělo. Bývám často veselý, ale jsou i chvíle, kdy mě obejme chladná pavučina smutku. Právě pro tyhle pochmurné, přemýšlivé chvíle volím hudbu velmi pečlivě. Vyhledávám, jako raněné zvíře, samotu a tmu. Přemýšlím, poslouchám a zastavuji spolu s kapelami čas. Jsem básníkem nicoty, čtenářem, který přemýšlí a fanouškem, který bývá vždy ztracen, někde v jiné dimenzi, v meziprostoru. Nevím, má slova na podobné desky, jako je "Lost in Memories, Lost in Grief" nestačí.

Čtu si ve starých spisech, vnímám historii jako otisk, ze kterého se jako lidé nikdy nepoučíme. Jsem ve starém opuštěném chrámu, ve kterém je do zdí otištěn nářek věřících. Mám rád, když je ve skladbách vášeň, talent, emoce ohlodané na kost. Pokud jste fanoušci téhle skupiny, asi moc dobře víte, že si MY SILENT WAKE umí s náladami hrát jako šelma se svojí kořistí. I novinka je velmi naléhavým, promyšleným a inteligentním albem. Majestátní, tajemné, ale i divoké. Jako krev, která tepe pod povrchem, jako pláč těch, kteří ztratili víru v život. 


Jako asi každý mám nevyřízené účty s Bohem. Čím jsem starší, tak jsem na hudbu senzitivnější, vnímám ji nejen jako relax, ale jako něco většího, neuchopitelného, krásného. Líbí se mi, jak si MY SILENT WAKE hrají s náladami, jakým způsobem se vydávají do historie. Jsou jako temný les, jako půda která nám dala život. Zvukově velmi povedené album (Greg Chandler - Mastering, Engineering, Producer, Mixing, Recording) s obalem (Matthew Vickerstaff) věrně doplňujícím to, co se na desce odehrává, dostanete k dokonalosti vybroušený, nejen stylový drahokam. Není to jenom doom death metal ve stylu MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, NOVEMBERS DOOM, ASHEN MORTALITY, ale i lehce progresivní prvky, odkazující jak na klasický rock, tak i na folklór, které dělají nahrávku niternější. Vše je děláno s vkusem, elegantně a citlivě. Skladby drží velmi kompaktně pohromadě, důležité je i jejich pořadí, gradace, celkový dojem. Doporučuji k pečlivému prostudování i texty, opravdu stojí za to. Prosévám mezi prsty prach, našlapuji tiše, abych nerušil. "Lost in Memories, Lost in Grief" je pro mě albem, u kterého jsem pokorný. Zpomaluji svoje životní funkce, stojím a dívám se do tmy v dnešním chaotickém světě. Je pro mě záchytným bodem, který asi jako každý potřebuji, abych přežil. Pokaždé, když je toho na mě moc, když jsou mraky až příliš nízko, když se kolem mě stane něco zlého a potřebuji přemýšlet nebo se jen tak zastavit a pohroužit se do sebe, poslouchám tuhle desku. Vyšla na začátku května a měl jsem ji na recenzi již nějaký čas, ale napsal jsem o ní ať teď. Musela ve mě uzrát. Jako dobré víno, jako vzpomínky, jako pohřeb. Pokud máte tento styl rádi a oceníte i skvěle zpracované vokály, neváhejte ani chvilku. Většinou kolem tebe život jenom plyne, jako chladná řeka. Někdy utíká, jako peřeje. Připadám si, jako bych se na sebe díval odněkud seshora, jako duše, když opustí tělo. Bývám často veselý, ale jsou i chvíle, kdy mě obejme jako chladná pavučina smutek. Doom metalová definice zármutku, krásy i beznaděje! Dokonalá esence temných stínů, umírajícího dne i samoty! 


Asphyx says:

Most of the time, life just flows by you, like a cold river. Sometimes it runs away like the rapids. I feel like I'm looking down on myself, like a soul when it leaves the body. I'm often cheerful, but there are times when the cold web of sadness embraces me. It is for these somber, reflective moments that I choose my music very carefully. I seek, like a wounded animal, solitude and darkness. I think, I listen and I stop time with the bands. I am a poet of nothingness, a reader who thinks and a fan who is always lost, somewhere in another dimension, in the space in between. I don't know, my words are not enough for a record like "Lost in Memories, Lost in Grief".

I read in old writings, I see history as an imprint from which we as humans never learn. I am in an old abandoned temple where the lamentations of the faithful are imprinted on the walls. I love it when there's passion, talent, emotion gnawed to the bone in the songs. If you are a fan of this band, you probably know very well that MY SILENT WAKE can play with moods like a beast with its prey. Even the new album is a very urgent, thoughtful and intelligent album. Majestic, mysterious, but also wild. Like the blood that flows beneath the surface, like the cries of those who have lost faith in life.


Like probably everyone, I have a score to settle with God. The older I get, the more sensitive I am to music, I perceive it not only as relaxation, but as something bigger, elusive, beautiful. I like the way MY SILENT WAKE play with moods, the way they go into history. They are like a dark forest, like the land that gave us life. Sonically a very well done album (Greg Chandler - Mastering, Engineering, Producer, Mixing, Recording) with the cover art (Matthew Vickerstaff) faithfully complementing what is happening on the record, you get a polished to perfection, not just a stylistic gem. It's not only doom death metal in the style of MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, NOVEMBERS DOOM, ASHEN MORTALITY, but also slightly progressive elements, referring to both classic rock and folklore, which make the record more intimate. Everything is done with taste, elegantly and sensitively. The songs hold together very compactly, their order, gradation and overall impression are also important. I recommend the lyrics for careful study, they are really worth it. I sift the dust between my fingers, treading quietly so as not to disturb. "Lost in Memories, Lost in Grief" is for me an album I am humbled by. I slow down my vitals, stand and stare into the darkness of today's chaotic world. It's a clue for me, which I guess like everyone else I need to survive. Every time it gets too much, when the clouds get too low, when something bad happens around me and I need to think or just stop and look inward, I listen to this record. It came out at the beginning of May and I've had it up for review for a while, but I'll write about it now. It must have matured in me. Like a fine wine, like a memory, like a funeral. If you like this style and appreciate the well crafted vocals, don't hesitate a moment. Most of the time, life just flows by you, like a cold river. Sometimes it runs away like the rapids. I feel like I'm looking down on myself, like a soul when it leaves the body. I am often cheerful, but there are times when sadness embraces me like a cold web. Doom metal's definition of sorrow, beauty and despair! The perfect essence of dark shadows, dying day and loneliness!Recenze/review - MY SILENT WAKE - There Was Death (2018):
https://www.deadlystormzine.com/2018/02/recenzereview-my-silent-wake-there-was.html


Tracklist:
01. The Liar and the Fool (07:21)
02. Wolf (03:48)
03. Lavender Garden (06:01)
04. When You Look Back (04:14)
05. Another Light (02:48)
06. The Last Lullaby (08:39)
07. No Time (06:55)
08. The Judges (03:54)

Line-up:
Ian Arkley – Guitar/Ebow/Growled and semi spoken-word vox
Addam Westlake - Bass Guitar
Gareth Arlett – Drums
Simon Bibby – Yamaha Reface YC organ / Clean vox / Whisperspátek 10. listopadu 2023

Recenze/review - KYPCK - Prestupleniya protiv chelovechestva (Crimes Against Humanity) (2023)


KYPCK - Prestupleniya protiv chelovechestva (Crimes Against Humanity)
CD 2023, RANKA KUSTANNUS

for english please scroll down

Narodil jsem se v socialismu. Na velkém sídlišti v průmyslovém městě. Chodili jsme do průvodů a věřili falešným slibům. Přísahali jsme na vlast a potkávali temné vojáky ze Sovětského svazu, kteří měli u nás základnu. Pamatuji si, že se nikdy neusmívali. Všichni nám lhali a dodnes v nás zůstala zvláštní pachuť. Všude kolem byla šeď, beton a dělnická pěst továrny. Asi pochopíte, že nechci, aby se to někdy opakovalo. Poslouchám nové album finských doom metalistů KYPCK a mrazí mě v zádech. Vrací se mi vzpomínky, vidím před sebou pochodovat další dav.

Tahle kapela je natolik svá a originální, že je velmi těžké jejich hudbu jakkoliv popisovat. Bez poslechu jednotlivých těžkých a melancholických melodií, bez skvěle zpracovaných vokálů, jsou jakákoliv slova zbytečná. Lepší je si sednout a nechat na sebe novinku působit. 


Události posledních let nám ukazují, že se toho příliš na Východě nezměnilo. Začala válka na Ukrajině a na mě opět dýchla bolest. Kdysi jsme poslouchali budovatelské písně a smáli se na fotkách v táborech v lesích. Kdo nezažil, nepochopí. Tohle jsou vzpomínky, které nelze nijak přenést. Finové tohle všechno vzali, dali tomu skvělý zvuk a produkci a vypálili to na hudební nosič. Totalita má vždy svoji temnou stránku, svoje krutá vězení, gulagy, politické vězně a jakoukoliv ztrátu svobody slova. Skladby jsou naléhavé, majestátní, vznešené a zároveň těžké a temné. Jako duše vojáka, kterého donutili zabíjet. Už zase znějí sirény, už zase se vyhrožuje jadernými zbraněmi. Jsem opravdu rád, že existuje kapela, která na to upozorňuje. A dělá to velmi elegantním a inteligentním způsobem. Po hudební stránce se potom jedná o klasický, melodický doom metal, se spoustou sugestivním prvků. Uběhlo mnoho let a žijeme ve svobodě. Bohužel mi poslední dobou připadá, že si toho spousta lidí vůbec neváží. Nostalgicky vypráví o starých dobrých časech. Jakoby zapomněli na všechnu tu šeď a tmu, která nás všechny objímala jako slizký had. Jsem opravdu rád, že se mi tohle album dostalo do rukou. Trávil jsem s ním spoustu času a chodil studeným městem. Ještě je kolem mě mnoho budov z dob socialismu, ještě máme hodně pomníků. Dodnes nechápu, jak mohl takhle dopadnout národ, který dal světu Dostojevského („Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme ve skrytu srdce") či Čajkovského. Finští doomaři ve mě rozdrásali staré vzpomínky na dětství. Vzali mě na výlet do doby, kterou jsem prožil a pamatuji si ji. Patří jim za to velký dík. Jejich muzika je velmi syrová a majestátní. Zasáhla mě přímo do srdce, přímo do podvědomí. Poslední album kapely pod jménem KYPCK je doom metalovým výletem plným bolesti, melancholie a strachu z totality! 


Asphyx says:

I was born in socialism. In a big housing estate in an industrial city. We went to parades and believed in false promises. We swore on our country and met dark soldiers from the Soviet Union who were based in our country. I remember they never smiled. They all lied to us, and to this day we still have a strange aftertaste. There was grey, concrete and factory workers all around. You'll probably understand that I don't ever want that to happen again. I'm listening to the new album by Finnish doom metallers KYPCK and I'm getting chills. Memories come flooding back, I see another crowd marching in front of me.

This band is so unique and original that it is very hard to describe their music in any way. Without listening to the individual heavy and melancholic melodies, without the superbly crafted vocals, any words are useless. Better to sit back and let the novelty wear off.


The events of recent years show us that not much has changed in the East. The war in Ukraine has begun and the pain has been breathed on me again. We used to listen to the songs of the builders and laugh at the photos in the camps in the forests. Those who have not experienced it will not understand. These are memories that cannot be transferred in any way. The Finns took all of this, gave it a great sound and production and burned it onto a record. Totalitarianism always has its dark side, its cruel prisons, gulags, political prisoners and any loss of freedom of speech. The songs are urgent, majestic, sublime and at the same time heavy and dark. Like the soul of a soldier who was forced to kill. Sirens are sounding again, nuclear weapons are being threatened again. I'm really glad there's a band that's calling attention to this. And it does it in a very elegant and intelligent way. Musically, then, it's classic, melodic doom metal, with lots of suggestive elements. Many years have passed and we live in freedom. Unfortunately, lately it seems to me that many people do not appreciate it at all. They talk nostalgically about the good old days. It's as if they've forgotten all the grey and darkness that used to envelop us all like a slithering snake. I'm really glad I got my hands on this album. I've spent a lot of time with it, walking through the cold city. There are still a lot of buildings from the socialist era around me, we still have a lot of monuments. I still don't understand how a nation that gave the world Dostoyevsky ("The worst crimes are those we commit in the secret of the heart") or Tchaikovsky could have ended up like this. The Finnish doomsayers tore at me old memories of my childhood. They took me on a trip to a time I lived through and remember. I owe them a big thank you for that. Their music is very raw and majestic. It hit me right in the heart, right in the subconscious. The band's latest album under the name KYPCK is a doom metal trip full of pain, melancholy and fear of totalitarianism!

Tracklist:
Ty isportil vse (You Ruined Everything)
Kreshchenie v Novosibirske (Epiphany in Novosibirsk)
Na poslednem prichale (On The Last Pier)
Krasnye pyatna (Red Stains)
Ya teper nenavizhu svet (Now I Hate The Light)
Chernyi bal (Dark Party)
Prostoi rasskaz - Ya sam soboyu (A Simple Tale / All By Myself)
Zamerlo more mechty (The Sea Of Dreams Has Frozen)
Korablestroitelei (Shipbuilders' Street)
Poet (The Poet)
Zhnets (Reaper)

Line-up:
Erkki Seppänen – vocals
Sami Lopakka – guitars
Sami Kukkohovi – guitars
Jaakko Ylä-Rautio – bass
Antti Karihtala – drums and percussionsobota 16. září 2023

Recenze/review - OF DARKNESS - Missa Tridentina (2023)


OF DARKNESS - Missa Tridentina
CD 2023, Personal Records

for english please scroll down

Ležíš na studené podlaze a všechno na tebe padá. Vzduch je těžký a dusíš se. Do vnitřností se ti pomalu vkrádá pocit, že je v tobě něco shnilého, zlého, ošklivého. Chytáš hlavu do dlaní a přeješ si, aby ti vyskočil mozek z hlavy. Je to smutek? Je to strach? Už dávno nevíš. Odsouzen ke smrti, svým vlastním soudem. Chceš už jenom hudbu, která by ti pomohla přejít na druhou stranu. Funerální doom metal v podání španělských tmářů OF DARKNESS je přesně to, co potřebuješ.

Navštívil jsem mnoho starých rituálů, byl jsem účastníkem spousty seancí. V chladu a temnotě trávím většinu svého času. Ale tuhle smečku jsem ještě neslyšel. První i mnohá další setkání ale proběhla velmi dobře. Pánové umí složit zajímavé skladby, které v sobě mají zimu, tmu i bolest. Jsou naléhavé, sebezničující, drásavé. "Missa Tridentina" se tak ihned stalo mojí nedílnou součástí. Obzvláště ve chvílích, kdy jsem měl splín a venku byla mlha a smog.


Už teď se těším na podzim, na listí, padající k zemi, na pach hniloby. Myslím si, že v této době vynikne album nejvíce. Kapela ráda objevuje, hraje si s náladami. Nebyl to zpočátku lehký poslech, vždy jsem musel mít pochmurnou náladu. Když se tak ale stalo, byl jsem pokaždé pohlcen. Kráčel jsem po krvavých vlnách špinavé řeky Styx. Kolem mě se vznášela nafouklá těla mrtvol. V kostech cítím chlad a užívám si velmi dobře ošetřený zvuk (Javi Félez - recording, mixing, mastering), s chutí se dívám na obal. Občas to na mě přijde a musím ven. Probudím se v noci a album "Missa Tridentina" mi hraje do kroku. Šlo se mi ale vždy velmi těžce. Měl jsem pocit, že mi někdo celou dobu stojí těžkou botou na prsou. Občas jsme spolu s kapelou nahlédli do jiné dimenze, potkali přízraky a zanechali po sobě prašivou stopu. OF DARKNESS jsou zajímaví i tím, že jsou jiní, odlišní a mají vlastní výraz. Pokud jste obdivovatelé podobné hudby, neváhejte ani chvilku. Působí velmi majestátně, tajemně a magicky. Skladby v sobě mají velkou sílu, takovou zvláštní a těžko popsatelnou energii. Proséval jsem mezi prsty prach svých předků. Maloval jsem na zeď tajemné symboly. Slyšel jsem děsivé ozvěny ze záhrobí. A tohle všechno se dělo z jediného důvodu. Poslouchal jsem stále dokola desku "Missa Tridentina". Myslím si totiž, že se povedla po všech stránkách. Ležíš na studené podlaze a všechno na tebe padá. Vzduch je těžký a dusíš se. Do vnitřností se ti pomalu vkrádá pocit, že je v tobě něco shnilého, zlého, ošklivého. Chytáš hlavu do dlaní a přeješ si, aby ti vyskočil mozek z hlavy. Je to smutek? Je to strach? Ne, jsou to OF DARKNESS. Okultní funeral doom metalový obřad, u kterého nahlédnete za krvavě mlhavou oponu, na onen svět! 


Asphyx says:

You're lying on the cold floor and everything's falling on you. The air is heavy and you're suffocating. Slowly, a feeling creeps into your gut that something rotten, evil, ugly is inside you. You hold your head in your hands and wish your brain would pop out of your head. Is it sadness? Is it fear? You don't know anymore. Doomed to die, by your own judgment. All you want is music to help you cross over to the other side. Funeral doom metal by Spanish darkies OF DARKNESS is just what you need.

I've visited many old rituals, I've been to many seances. I spend most of my time in the cold and dark. But I've never heard this pack before. But the first and many subsequent encounters went very well. The gentlemen can compose interesting pieces that have cold, darkness and pain in them. They're urgent, self-destructive, poignant. "Missa Tridentina" immediately became an integral part of me. Especially at times when I had a full moon and it was foggy and smoggy outside.


I am already looking forward to autumn, to the leaves falling to the ground, to the smell of rot. I think that's when the album will stand out the most. The band likes to explore, play with moods. It wasn't an easy listen at first, I always had to be in a gloomy mood. But when I did, I was engrossed every time. I was walking on the bloody waves of the dirty river Styx. Bloated corpses floated around me. Feeling the chill in my bones and enjoying the very well treated sound (Javi Félez - recording, mixing, mastering), I look at the cover with relish. Sometimes it comes to me and I have to get out. I wake up in the night and the album "Missa Tridentina" plays in my step. But I've always found it very hard to follow. I felt like I had a heavy boot on my chest the whole time. Sometimes the band and I would peer into another dimension, meet ghosts and leave a scabby trail. OF DARKNESS are also interesting because they are different, distinct and have their own expression. If you are a fan of this kind of music, don't hesitate a moment. They are very majestic, mysterious and magical. The songs have a great power in them, such a strange and hard to describe energy. I sifted the dust of my ancestors between my fingers. I painted mysterious symbols on the wall. I've heard eerie echoes from beyond the grave. And all this was happening for one reason. I listened to the Missa Tridentina over and over again. Because I think it was a success in every way. You're lying on a cold floor and everything's falling on you. The air is heavy and you're suffocating. Something rotten, evil, ugly creeps into your guts. You hold your head in your hands and wish your brain would pop out of your head. Is it sadness? Is it fear? No, it's OF DARKNESS. An occult funeral doom metal ceremony where you peek behind the bloody foggy curtain, into the other world!

Full tracklisting
1. Adjutorium Nostrum In Nomine Domini
2. Requiem Aeternam
3. Dies Irae
4. Deus Qui Humanae Substantiae
5 Eis Requien, Eis réquiem Sempiternam
6. Requiescant In Pace
7. Ite Missa Est

OF DARKNESS lineup 2023
Javi - drums / guitars / bass / orchestral arrangements
Julkarn - vocals / orchestral arrangements
Carlos - orchestral arrangements / synths / textures


neděle 25. června 2023

Recenze/review - SATURNUS - The Storm Within (2023)


SATURNUS - The Storm Within
CD 2023, Prophecy Productions

for english please scroll down

Někdy se ani nestačíme zastavit a naše vzpomínky se ztratí v divoké bouři. Nakonec ale všechno vypluje na povrch. Svědomí nic nikomu nedaruje. Mysli na to, než budeš stát před posledním soudem. Po někom zbyde spousta krásných odkazů a po jiném jenom krvavá šmouha. Když se dívám na dnešní hektický svět, na jeho rychlost a povrchnost, musím se občas zastavit a naslouchat. Svému tělu, svým myšlenkám. Nejvíc se uklidním v momentech, když poslouchám nahrávky jako je "The Storm Within".

Melodičtí doom death metalisté SATURNUS jsou zpět a již během prvních poslechů zjišťuji, že se vrátili v plné síle. Fanoušci dostanou přestně to, co máme na téhle smečce tolik rádi. Pochmurné, smutné a majestátní melodie. Skladby po okraj narvané emocemi a spoustou zajímavých momentů. Zastav své kroky a nech na chvilku odeznít bouři v tvé hlavě. 


Myslím, že netřeba tuhle legendu k někomu přirovnávat, přesto si to nesměle dovolím. Pánové patří hudebně mezi AMORPHIS, EYE OF SOLITUDE, DRACONIAN, OCTOBER TIDE, MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, SWALLOW THE SUN, RAPTURE, SHAPE OF DESPAIR. Na nové album jsme čekali velmi dlouho a moje očekávání byla velmi vysoká. Nutno rovnou napsat, že jsem opravdu nadšený. Mám podobně laděné desky, s tradičním, klasickým zvukem (Flemming Rasmussen - Producer, Recording, Mixing, Mastering), velmi rád. Jsou pro mě jistotou, záchytným bodem v dnešním podivném světě. SATURNUS nenechali náhodě vůbec nic. Důkazem budiž i parádní obal, pod kterým je podepsán Mirko Stanchev. Myslím si, že motiv přesně odráží to, co se na albu odehrává. Představte si mlhu na hřbitově, chlad v kostech a neskutečnou bolest, která nelze popsat slovy. Fantazie a hudba, to je jediné, co vám nakonec zůstane. Mraky jsou nízko a ve vzduchu je cítit energie. Nedivím se starým národům, že uctívali živly, že se klaněli přírodě. Beru si album "The Storm Within" velmi často na své toulky v lesích. Poslouchám pozorně. Nahrávka je totiž po okraj narvaná spočinutím, pokorou i velkým talentem. Až zase jednou přijde bouřka, budu stát ve větru a přemýšlet, kam se ztratily vzpomínky. Napadá mě tolik obrazů, tolik představ, které mi při poslechu létají hlavou, že je ani nelze všechny napsat. Poznám podle toho dobrou hudbu. Nenechá mě v klidu, rozdrásá mě do krve, bolí, pálí a žhne. Mlhavé, smutné, pochmurné, majestátní a vznešené ozvěny ze starých dobrých doom death metalových časů!


Asphyx says:

Sometimes we don't even have time to stop and our memories are lost in a wild storm. Eventually, though, it all comes to the surface. Conscience is no gift. Think about that before you face the final judgment. Someone will be left with a beautiful legacy and another with a bloody smear. When I look at today's hectic world, its speed and superficiality, I have to stop and listen sometimes. My body, my thoughts. I calm down the most when I listen to records like "The Storm Within".

Melodic doom death metallers SATURNUS are back, and within the first few listens I find that they are back in full force. Fans will get what we love so much about this pack. Gloomy, sad and majestic melodies. Songs packed to the brim with emotion and lots of interesting moments. Stop your footsteps and let the storm in your head subside for a while.


I don't think there is any need to compare this legend to anyone, but I'm still shy to allow it. Musically, the gentlemen belong to AMORPHIS, EYE OF SOLITUDE, DRACONIAN, OCTOBER TIDE, MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, SWALLOW THE SUN, RAPTURE, SHAPE OF DESPAIR. We have been waiting for a new album for a very long time and my expectations were very high. I have to write right away that I am really excited. I really like albums like this, with a traditional, classic sound (Flemming Rasmussen - Producer, Recording, Mixing, Mastering). They are a certainty for me, a clue in today's strange world. SATURNUS left nothing to chance. The proof is the awesome cover artwork, signed by Mirko Stanchev. I think the motif accurately reflects what is happening on the album. Imagine the fog in the cemetery, the chill in your bones and the incredible pain that cannot be described in words. Fantasy and music, that's all you're left with in the end. The clouds are low and there's energy in the air. I don't blame the ancient peoples for worshipping the elements, for worshipping nature. I take "The Storm Within" album very often on my wanderings in the woods. I listen carefully. For the record is packed to the brim with rest, humility and great talent. When the storm comes again, I will stand in the wind and wonder where the memories have gone. There are so many images that come to mind, so many images that fly through my head as I listen, that it is impossible to write them all down. I can tell good music by this. It doesn't leave me alone, it tears me to blood, it hurts, it burns and it glows. Misty, sad, sombre, majestic and sublime echoes from the good old doom death metal days!

tracklist:
1. The Storm Within
2. Chasing Ghosts
3. The Calling
4. Even Tide
5. Closing the Circle
6. Breathe New Life
7. Truth

BAND LINE-UP:
JULIO FERNANDEZ – RHYTHM GUITAR.
BRIAN HANSEN – BASS.
THOMAS A.G. JENSEN – VOCALS.
HENRIK GLASS – DRUMS
MIKA FILBORNE – PIANO AND KEYBOARDS.
INDEE REHAL-SAGOO – LEAD GUITAR.čtvrtek 22. června 2023

Recenze/review - ADVERSVM - Vama Marga (2023)


ADVERSVM - Vama Marga
CD 2023, Moribund Records

for english please scroll down

Bolí mě něco uvnitř. Těžko se to popisuje, mé pocity pochopí stejně jenom lidé, kteří přišli o někoho blízkého. Budíte se v noci, mluvíte s přízraky. Ztrácíte se v představách a nemáte rádi společnost. Raději sedáte pod staletými stromy a čtete si nápisy na náhrobcích. Už nikdy nenaleznete klid. Můžete jenom trošku otupit svoji bolest. Nebo spadnout po zádech do hlubiny a poslouchat hudbu, kterou hrají němečtí funeral doom metalisté ADVERSVM.

Ti letos přicházejí se svým třetím dlouhohrajícím albem, které je po okraj narvané smutkem, pomalými, táhlými melodiemi a náladami, u kterých slabší jedince přepadnou depresivní stavy. Bývám většinou pozitivní člověk, ale někdy mám chuť se zastavit a nahlédnout za oponu, na druhou stranu. Setkat se s přízraky a nechat se unášet na krvavých vlnách řeky Styx.


Nahrávka se kolem mě nejdřív plazila jako velmi jedovatý had, čekající na svoji kořist. Ušknut jsem byl až po nějakém čase, když jsem měl zrovna špatnou náladu a celý svět mi připadal zlý a ošklivý. Najednou jsem před sebou znovu viděl rakev, jak zajíždí do hlubokého hrobu. ADVERSVM jsou velmi uvěřitelní, hrají si s černými melodiemi jako šelma s obětí. Deska je velmi smutná, depresivní, melancholická. Je přesnou definicí stylu, přesto trošku jiná. Jemné nuance asi rozeznají jenom fanoušci, ale věřte mi, že pokud dáte albu čas, propadnete naprosté tmě. Nebudu vám tvorbu skupiny k nikomu záměrně přirovnávat, udělejte si raději názor podle přiložených ukázek. Doporučuji zhasnout všechna světla, zavřít se do své kobky. Mě osobně se při společných setkáních zklidnily všechny mé životní funkce. Užíval jsem si odkazy na staré doom i death metalové kapely, ale hlavně celkovou strukturu skladeb. Zmínit musím i velmi povedený zvuk a obal. "Vama Marga" prodlouží stíny kolem vás. Začnete přemýšlet nad smrtí a nad tím, co bude potom. Jsme jenom prachem, vznášejícím se v nekonečním vesmíru. Jsem moc rád, že jsem tohle mocné, majestátní, záhadné a magické album potkal. Stalo se na dlouhý čas mojí součástí, byl jsem jím nasáklý jako zkaženou zem krví z proříznuté tepny. Líbí se mi způsob, jakým pánové k hudbě přistupují. Věřím jim každý riff, každý děsivý motiv. Znovu a znovu usedám pod stoletý strom a rozmlouvám s mrtvými. Pokud jste na tom jako já, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete obrovskou porci žalu, zmaru a ledových melodií. Mystický, magický funerální doom metal, studený jako mlha nad hřbitovem!


Asphyx says:

Something hurts inside. It's hard to describe, only people who have lost someone close to them will understand my feelings anyway. You wake up at night, you talk to ghosts. You lose yourself in fantasies and you don't like company. You prefer to sit under centuries-old trees and read the inscriptions on tombstones. You'll never find peace again. You can only dull your pain a little. Or fall on your back into the depths and listen to the music played by German funeral doom metallers ADVERSVM.

This year, they come with their third full-length album, which is packed to the brim with sadness, slow, dragging melodies and moods that make the weaker individuals fall into depressive states. I tend to be a positive person, but sometimes I want to stop and peek behind the curtain, on the other side. To meet the ghosts and let myself drift on the bloody waves of the river Styx.


At first, the recording slithered around me like a very venomous snake waiting for its prey. I was strangled after some time, when I was in a bad mood and the whole world seemed bad and ugly. Suddenly I saw the coffin again in front of me, going down into a deep grave. ADVERSVM are very believable, they play with black melodies like a beast with a victim. The album is very sad, depressing, melancholic. It is the exact definition of the style, yet a bit different. The subtle nuances will probably only be discerned by fans, but trust me, if you give the album time, you will fall into complete darkness. I'm not going to deliberately compare the band's work to anyone, rather make your own opinion based on the attached samples. I recommend you turn off all the lights, close yourself in your dungeon. Personally, all my vital functions have calmed down when we meet together. I enjoyed the references to old doom and death metal bands, but most of all the overall structure of the songs. I must also mention the very hilarious sound and cover art. "Vama Marga" will lengthen the shadows around you. You start thinking about death and what will happen afterwards. We are just dust floating in an infinite universe. I'm so glad I came across this powerful, majestic, mysterious and magical album. It became a part of me for a long time, I was soaked in it like the tainted earth with blood from a cut artery. I like the way the gentlemen approach the music. I trust them with every riff, every eerie motif. Time and time again I sit under a hundred-year-old tree and talk to the dead. If you're like me, don't hesitate a moment. You'll get a huge dose of grief, doom and icy melodies. Mystical, magical funeral doom metal, cold as the fog over the cemetery!TRACKLIST
01. Exordium
02. Emanation
03. Sinistrum
04. Parinama
05. Feind
06. Antisphere
07. V.O.A.D.
08. Retrograde
09. Vindex
10. Mölingssken

LINE-UP
Sascha Borchard - Vocals, Guitars, Bass
Fabian Guschlbauer - Lead Guitar
Don Zaros - Keyboards
Jörg Uken - Drums

neděle 11. června 2023

Recenze/review - GRIEF COLLECTOR - In Times of Woe (2023)


GRIEF COLLECTOR - In Times of Woe
CD 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

Stále dokola se mi vrací jeden sen. Jdu v něm dlouhou temnou chodbou. Po stěnách stéká špinavá voda a pod nohama mi křupají kosti. Občas zaslechnu ze tmy nářek plný nekonečného utrpení. Je mi zima a v žilách mi kolují kousky ledu. Probudím se ve staré kobce. Vedle mně vyskládané rakve jsou plné vzpomínek. V každé z nich leží spousta dobré hudby. A jedna čeká na mě. Ulehnu do ní a potom celý den nevím, jestli to byl jenom sen a nebo noční můra.

GRIEF COLLECTOR jsou doom metalovými pohrobky, kteří hrají hezky postaru, s takovým tím poctivým feelingem a jiskrou. Platí to i letos a to přesto, že se změnila sestava kapely. Pánové se ale stále drží toho, co umí nejlépe. Navodit posluchačům smutné, snové stavy. Novinka se mi hned dostala do žil a zůstane tam ještě hodně dlouho. V dnešním hektickém světě je pro mě hrozně příjemné se zastavit, zpomalit své myšlenky a nechat se unášet na krvavých vlnách řeky Styx.


Pokud patříte jako já mezi věrné fanoušky kapel jako CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS, TROUBLE, SAINT VITUS, PENTAGRAM, TROUBLE, bude se vám určitě líbit i tahle deska. Má v sobě vše potřebné pro dokonalou panychidu. Skvělý mrazivý zvuk, hřbitovní obal, ale hlavně velkou spoustu zajímavých momentů. Songy řežou, pálí a žhnou a zároveň v sobě mají takový ten druh chvění, o kterém se vlastně ani nedá psát, musíte jej vnímat všemi smysly svého těla. Je to tak, "In Times of Woe" je nejen v rámci stylu, dokonale vybroušeným diamantem. Hroby byly znovu otevřeny, aby vydaly svá svědectví. Pomalu stárnu a kolem se velkou rychlostí mění svět. Jistoty, které jsem dřív míval, jsou dnes zesměšňovány. Určitě znáte ten pocit, když nestíháte, v práci je to na nic a přijdete domů a je vám z nějakého důvodu smutno. Vyčerpaný a unavený musím stejně druhý den vstát a bojovat. A právě v těchto momentech se mi album líbilo nejvíce. Uklidnilo mě svojí vznešeností, majestátností. Novinka ale není jen skvěle zahraným řemeslem. Má v sobě něco navíc, zvláštní neklid, melancholii chcete-li. Občas se mi poslední dobou stává, že poslouchám GRIEF COLLECTOR stále dokola a sním i během dne. Při chůzi v ulicích. Jsem opět hluboko pod zemí a potkávám duše zemřelých. Podáme si ruku a usmíváme se. Možná nenaleznu klid ani po smrti, ale "In Times of Woe" budu poslouchat stále dál. Je pro mě totiž opravdu povedenou deskou, před kterou nezbývá nic jiného, než se poklonit až k zemi. Dokonalá esence smutného, pochmurného, majestátního doom metalu! Mrazivá noční můra!


Asphyx says:

One dream keeps coming back to me over and over again. I'm walking down a long, dark corridor. Dirty water runs down the walls and my bones crunch under my feet. Every now and then I hear a cry of endless suffering from the darkness. I'm cold, and bits of ice run through my veins. I wake up in an old dungeon. The coffins stacked beside me are full of memories. In each of them lies a lot of good music. And there's one waiting for me. I lie down in it, and then all day I don't know if it was just a dream or a nightmare.

GRIEF COLLECTOR are doom metal's stepchildren, who play nice old-fashioned music with that honest feeling and sparkle. This is also true this year, despite the fact that the band line-up has changed. But the gentlemen still stick to what they do best. To make the listener feel sad, dreamy. The novelty got into my veins right away and will stay there for a long time. In today's hectic world, it's awfully nice for me to stop, slow down my thoughts and let myself drift on the bloody waves of the river Styx.If like me you are a loyal fan of bands like CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS, TROUBLE, SAINT VITUS, PENTAGRAM, you will definitely like this album. It has everything you need for a perfect panychida. A great chilling sound, a graveyard cover, but most of all a great many interesting moments. The songs cut, burn and glow and at the same time have that kind of tingle that you can't really write about, you have to feel it with all your senses. That's right, "In Times of Woe" is not only in terms of style, a perfectly cut diamond. The graves have been reopened to bear witness. I'm slowly getting older and the world is changing around me at a great speed. The certainties I used to have are now mocked. I'm sure you know the feeling when you're not keeping up, work sucks, and you come home feeling sad for some reason. Exhausted and tired, I still have to get up and fight the next day. And it was in those moments that I liked the album the most. It calmed me down with its grandeur, its majesty. But the novelty is not just a well-played craft. It has something extra, a strange restlessness, a melancholy if you will. Sometimes lately, I find myself listening to GRIEF COLLECTOR over and over again and dreaming even during the day. Walking in the streets. I'm deep underground again, meeting the souls of the dead. We shake hands and smile. I may not find peace even after death, but I'll keep listening to "In Times of Woe". It's a really good record for me, and I can't help but bow down to it. The perfect essence of sad, gloomy, majestic doom metal! A freezing nightmare!


about GRIEF COLLECTOR on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Tombs of Tomorrow
02. Slipping Into Seclusion
03. Perpetual
04. Ebony Goodbyes
05. Lamentous
06. Temples To Nowhere
07. Mass Deception
08. Asunder
09. The Foreboding
10. For Whom Do We Mourn

band:
Brad Miller -  Drums, Lyrics
Matt Johnson - Guitars, Bass
Julian Küster - Vocals


čtvrtek 25. května 2023

Recenze/review - MOURNFUL CONGREGATION - The Exuviae of Gods – Part II (2023)


MOURNFUL CONGREGATION - The Exuviae of Gods – Part II
EP 2023, Osmose Productions / 20 Buck Spin

for english please scroll down

Prosévám mezi prsty prach a přemýšlím, jaké to jednou bude, až přejdu na druhou stranu. Navštěvuji hřbitov, rozmlouvám s mrtvými a ptám se jich, jak se cítí, když hnijí v zemi. Rozpadnout se a stát se potravou pro červy. Existuje vůbec duše? Nebo jenom temnota? Nikdo mi nikdy neodpoví a tak hledám dál. Poslouchám novou desku australských MOURNFUL CONGREGATION a svět je náhle zahalen do husté mlhy. Našlapuji opatrně, abych nenarušil křehkou mrazivou atmosféru. 

K téhle smečce a jejich funeral doom metalu se vracím pokaždé, když se potřebuji zastavit, zamyslet se. Utíkám z města, mezi náhrobky a do katakomb. Nasávám pach věčnosti, užívám si pochmurné nálady a svět bez světla. Pánové umí navodit velmi pochmurnou a smutnou náladu. Jako když potkáte smrt a venku prší krev z nebe. Novinka mě ihned zaujala svojí upřímností a opravdovostí. 


Letošní EP je druhým dílem skládanky, která doplňuje loňskou, neméně dobrou, část. Doporučuji poslouchat dohromady, přesně, jak to kapela zamýšlela. Mrazí mě v zádech a moje životní funkce se zpomalily. Doom metal v provedení, v jakém jej MOURNFUL CONGREGATION předkládají, je magický, uhrančivý. Mohu být doma a sedět v křesle s knihou, ale moje myšlenky se stále vracejí na lesní hřbitov. Mám rád hudbu, která se mi zadře pod kůži, stane se mojí součástí a já její. Tentokrát je to hodně o emocích, o depresivních stavech, o bolesti, která hlodá někde uvnitř. Kývám se do větru, chci být zase jednou sám. Užít si jednotlivé skladby, podívat se na parádní obal, ocenit ledový zvuk. Vzít opět jednou do rukou prach svých předků a přemýšlet o věčnosti. "The Exuviae of Gods – Part II" je nahrávkou, která se povedla po všech stránkách. Má v sobě chvění, tmu, melancholii. Je jako dlouhý pohřeb, starý a poctivý, do země. Pokud jste fanoušci třeba takových AHAB, ESOTERIC, EVOKEN, SCEPTICISM, myslím si, že by vás mohla nová deska Australanů také oslovit. Album je jako pokorná návštěva starého chrámu. Jako obrácená modlitba, uskutečněná pod širým nebem. Od srdce, s jasným poselstvím. Věřím kapele každý tón, každou notu. Čas se zastavil. A já už nechci nic psát, chci jenom poslouchat a toulat se samotou. Bolestivý, drásavý funeral doom metal z onoho světa!


Asphyx says:

I sift the dust between my fingers and wonder what it will be like one day when I cross over to the other side. I visit the cemetery, talk to the dead and ask them how they feel as they rot in the ground. Decompose and become food for worms. Is there even a soul? Or just darkness? No one ever answers me, so I keep looking. I'm listening to the new album from Australia's MOURNFUL CONGREGATION and the world is suddenly shrouded in a thick fog. I tread carefully so as not to disturb the fragile, frosty atmosphere.

I come back to this pack and their funeral doom metal every time I need to stop and think. I run out of the city, between the tombstones and into the catacombs. I take in the smell of eternity, enjoy the gloomy moods and the world without light. Gentlemen can create a very gloomy and sad mood. Like when you meet death and it's raining blood from the sky outside. The novelty immediately struck me with its honesty and sincerity.


This year's EP is the second part of the puzzle, which complements last year's equally good part. I recommend listening to it together, exactly as the band intended. I got chills and my vitals slowed down. Doom metal as MOURNFUL CONGREGATION present it is magical, mesmerizing. I can be at home and sit in my chair with a book, but my thoughts keep returning to the forest graveyard. I like music that gets under my skin, becomes part of me and I part of it. This time it's a lot about emotions, about depressive states, about the pain that gnaws somewhere inside. I sway to the wind, I want to be alone again. To enjoy the individual tracks, to look at the awesome cover art, to appreciate the icy sound. To take the dust of my ancestors in my hands once more and contemplate eternity. "The Exuviae of Gods - Part II" is a record that succeeds in every aspect. It has a shiver, a darkness, a melancholy. It's like a long funeral, old and honest, into the ground. If you're a fan of the likes of AHAB, ESOTERIC, EVOKEN, SCEPTICISM, I think the new record from the Aussies might also appeal to you. The album is like a humble visit to an old temple. It's like a converted prayer, performed in the open air. From the heart, with a clear message. I trust the band with every note, every note. Time has stopped. And I don't want to write anything anymore, I just want to listen and wander in solitude. Painful, poignant funeral doom metal from the other world!


Recenze/review - MOURNFUL CONGREGATION - The Incubus of Karma (2018):
https://www.deadlystormzine.com/2018/06/recenzereview-mournful-congregation.html

The track listing is as follows;
01. ‘Heads Bowed’
02. ‘The Forbidden Abysm’
03. ‘The Paling Crest’

Mournful Congregation’s line-up is as follows:
Damon Good (vocals and guitars)
Justin Hartwig (guitars)
Ben Petch (guitars)
Ben Newsome (bass)
Tim Call (drums)středa 19. dubna 2023

Interview - SHROUDED IN DARKNESS - Darkness of the soul, darkness of the mind, an immersive doom death metal experience from the other world!


Interview with death doom metal band from Sweden - SHROUDED IN DARKNESS.

Answered Mike (Guitars, Bass, Drums) and Daniel T. (Vocals, Keyboards), thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You (2023):

Ave SHROUDED IN DARKNESS! Greetings to the Swedish underground. I hope everything is fine with you. It should be because this year you have released a second long-play full-length album in your band's career. I have to admit it has literally blown my mind. It is dark, energic and as if it cuts by the sharp edge of the knife. I can hear from the record you did a really good job and you added a big portion of the talent, too. How do you perceive the new album in comparison to the previous one? Where did you want to move and in what are these two records different?

Mike: Greetings to you too. I’m glad to hear you found it good. Yes, we wanted this album to be better sounding — darker, heavier, and more atmospheric. And to add some new ideas here and there, but without changing what has been working too much. The guitars—riffs and sound—are on another level on this one. As I said, this album is a notch or two above the first. The debut still has good songs, but it’s lacking in production.

„Be None of You“ includes all attributes of good death and doom metal. For me personally, it represents the record, which I really like to listen to. How did you produce it? How look the writing process of new material in the case of SHROUDED IN DARKNESS?

Mike: Thanks for your kind words. We live in different parts of Sweden, so we don’t meet up to rehearse or record. The writing starts with me having done all of the instrumentals. I then send everything to Daniel T. We keep the drums and bass from my recordings. Then Reese adds his guitars and solos and also some new riffs here and there. And Daniel T then adds keyboards and records the vocals. Daniel T also handles the mixing. So this is like a home studio project.


I found out that Dan Swanö signed under the sound of the new record. I have to confirm that the sound is literally killing. It still makes me add volume to the player. Dan has created a sound that is cruel, raw and at the same time dark and organic. How went the work with him and why did you choose him? In which studio did you record it? How did the recording process look like?

Daniel T: Everything was recorded in our own studios and the final mixes were delivered to Dan. Dan is a master when it comes to this kind of music, and we couldn’t think of a better man for the job.

An important part and a kind of extra bonus for fans today is the physical CD. You issue it at Kvlt und Kaos Productions, and it has a mystic cover art. Who is the author? How did you choose the motif and how does it relate to the music at the record?

Daniel T: It is a work of art by the 19th century artist Gustavo Doré which we think serves to portray the music well. You have this dark, mysterious mood, and the opposites of the world - light and dark, cold and warm, good and evil… It fits right in..


I have been wandering the underground for over thirty years and I still go to Sweden for music with certainty. I think we have a similar nature and taste when it comes to metal. I like your bands a lot and I monitor your scene carefully. Maybe I envy you a little, because we only have a few death/doom metal bands that are worth it. How do you explain that death metal are doing so well in your country? How do you perceive your scene, fans, labels?

Daniel T: We have a long tradition of heavy metal in this country. Sweden is actually, per capita, one of the most band-dense countries in the world! In a way, we get breastfed with metal. When it comes to death metal in particular, Swedish bands were pioneers in helping to shape the genre. So, bands we have a-plenty, and we aren’t starving for fans, either. Could do with a couple more labels, though.

You play doom death metal influenced by, among other things, the old school. Today, the band can't avoid comparisons, but I would like to know how the idea to start SHROUDED IN DARKNESS was born, who was and is your metal idol? Where do you want to move your band? Are you attracted to large foreign festivals, for example, are you willing to go on tour with a more famous band?

Mike: Yes, our influences are mostly old school death and doom bands. We are also influenced by goth and black metal. Some bands to mention are Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride, and The Gathering. The idea to start SID came from me in 2021. I wrote the songs and then asked Daniel T if he was interested in collaborating. He then recruited Reese and we gathered under the name Shrouded in Darkness. I don’t have any metal idols. I listen to quite a few different bands and genres. We have started to work on the third album — so far it’s like a mix of the two previous ones. But this can change as we’ve only just started, and we’ll inevitably want to make copious changes as we go along. If we were asked to play a big festival, we’d probably add session members to the line-up. Same if offered to go on a bigger tour. But this isn’t something we aim to do. We want to make new music and spread the dark sounds of the band around.


When I started my blog six years ago, I had a vision that I would try to support bands that are not so popular, or are lost in underground. To let the world know about them. I think I'm doing quite well, at least according to the responses. How do you approach the promotion of your music? Do you rely upon the label or do you send the CDs for various reviews by yourself? For example, I buy albums that I really enjoy. What about you? Are you also fans who often support your colleagues? Do you go to concerts?

Daniel T: I agree, Deadly Storm Zine is an interesting place to hang out in! Regarding the issue of promotion, we—the record company and the band—help each other to the best of our abilities. I love teamwork. With the right people. As someone interested in music, you sometimes will have to venture out on your own and bargain, buy records and so on…

On the one hand, today the new band has a lot of opportunities to make themselves more known, but on the other hand, there are a huge number of groups and the fans are getting lost in this big metal sea. A lot of people just download mp3s from the internet, and instead of going to concerts they prefer to spit poisonous saliva on Facebook. How do modern technologies affect you as SHROUDED IN DARKNESS? What do you think about downloading music, google metalists, streaming music, etc.?

Daniel T: I don't really know… The most interesting thing for me is to have an outlet to create something. I guess the way the music industry has evolved, it’s gotten easier to spread your art, but it might also be easier to have your art drown in this sea of everything else.


I like to ask the musicians what death metal means to them. How would they define it, whether it is more the philosophy and lifestyle thing for them or "just" relaxation? What does it mean for you? How do you perceive and experience it?

Mike: We have been involved in the metal scene for many years (yes, we are quite old). When you were younger, you just went for it. Listening and finding new bands and records, going to concerts, rehearsing with your band, recording demos, playing live… It’s a kind of lifestyle. But listening to music is also sometimes just for relaxation. For us, too. Music is in my life everyday.

Finally, a classic but important question. What is SHROUDED IN DARKNESS planning in the upcoming months? Where can we see you at the stage?

Daniel T: We don’t play live, as Mike stated earlier. Not at the moment anyway. Mainly due to the fact that we are spread far apart across the country. But you never know if a golden opportunity will present itself. Our focus for the time being is with composing and recording; we’ve just begun work on our third opus.

Thank you so much for the interview. I wish a lot of success to the new album and let the number of your fans expand as much as possible. I will look forward to seeing you somewhere live again. I wish you a lot of success both musically and personally. I'm going to push „Be None of You“ into my head again!

Mike: Thanks for the interview! Yes, let’s see what the future holds for us.

Recenze/review - SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You (2023):

Links on the web


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - SHROUDED IN DARKNESS - Temnota duše, temnota mysli, podmanivý doom death metalový zážitek z onoho světa!


Rozhovor s doom death metalovou skupinou ze Švédska - SHROUDED IN DARKNESS.

Odpovídali Mike (kytara, basa, bicí) a Daniel T. (zpěv, klávesy), děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You (2023):

Ave SHROUDED IN DARKNESS! Zdravím do švédského undergroundu. Doufám, že je u vás vše v pořádku. Mělo by, máte na kontě letos druhé dlouhohrající skvělé album své kariéry. Musím se přiznat, že mě doslova přikovalo na zeď. Je temné, energické, řeže ostrou hranou nože. Je hodně slyšet, že jste odvedli skvělou práci a taky velká porce talentu. Jak vnímáš novou desku v souvislosti s vaší prvotinou? Kam jak jste se chtěli posunout a v čem jsou podle tebe nahrávky odlišné?

Mike: Taky tě zdravím. Jsem rád, že se ti to líbilo. Ano, chtěli jsme, aby tohle album znělo lépe - temněji, hutněji a "atmosféričtěji". A tu a tam přidat nějaké nové nápady, ale přitom příliš neměnit to, co fungovalo. Kytary - riffy a zvuk - jsou na tomhle albu na jiné úrovni. Jak už jsem řekl, tohle album je o stupeň nebo dva výš než to první. Debut má stále dobré skladby, ale chybí mu produkce.

„Be None of You“ v sobě obsahuje všechny atributy dobrého death a doom metalu. Pro mě osobně se jedná o desku, ke které se hrozně rád vracím. Jakým způsobem vznikala? Jak skládají nový materiál SHROUDED IN DARKNESS?

Mike: Děkuji za tyto slova. Žijeme každý v jiné části Švédska, takže se nescházíme na zkouškách ani při nahrávání. Skládání začíná tím, že mám hotové všechny instrumentálky. Pak všechno pošlu Danielovi T. Bicí a basu si necháváme z mých nahrávek. Reese pak přidává své kytary a sóla a také sem tam nějaké nové riffy. A Daniel T pak přidá klávesy a nahraje vokály. Daniel T se také stará o mixáž. Takže je to takový domácí studiový projekt.


Dohledal jsem si, že pod zvukem je podepsán Dan Swanö. Musím potvrdit, že zvuk doslova zabíjí. Pořád mě to nutí na hi-fi věži přidávat volume. Dan vám vytvořil zvuk, který je krutý, surový a zároveň temný a živočišný. Jak se vám s ním spolupracovalo a proč právě on? V jakém studiu jste nahrávali a jak vše probíhalo?

Daniel T: Vše jsme nahrávali ve vlastních studiích a finální mixy jsme předali Danovi. Dan je mistr, pokud jde o tento druh hudby a my jsme si nemohli představit pro tuto práci nikoho lepšího.

Nedílnou součástí a jakýmsi bonusem navíc je pro fanoušky dnes CD. Vy jej vydáváte u Kvlt und Kaos Productions a je opatřeno mystickým obalem. Kdo je jeho autorem? Jak jste motiv vybírali a jak souvisí s hudbou na novince?

Daniel T: Jedná se o umělecké dílo Gustava Dobrého z 19. století, které podle našeho názoru dobře vystihuje hudbu. Máte tu temnou, tajemnou náladu a protiklady světa - světlo a tmu, chlad a teplo, dobro a zlo... Přesně se to hodí...


Toulám se podsvětím již přes třicet let a do Švédska si chodím pro muziku vlastně na jistotu. Myslím, že máme podobnou náturu i vkus, co se týká metalu. Mám vaše kapely hodně rád a pečlivě sleduji vaši scénu. Možná vám i trošku závidím, my máme u nás jen pár death/doom metalových smeček, které stojí za to. Čím si to vysvětluješ, že zrovna u vás se death metalu tolik daří? Jak vnímáš vaši scénu, fanoušky, labely?

Daniel T: Heavy metal má v naší zemi dlouhou tradici. Švédsko je vlastně v přepočtu na obyvatele jednou z nejhustěji osídlených zemí na světě! Svým způsobem jsme odkojeni metalem. Pokud jde konkrétně o death metal, švédské kapely byly průkopníky, kteří pomáhali utvářet tento žánr. Takže kapel máme dostatek a ani o fanoušky nemáme nouzi. Mohli bychom ale mít o pár labelů víc.

Hrajete doom death metal ovlivněný starou školou. Dnes se vlastně kapela nemůže vyhnout srovnání, mě by ale zajímalo, jak vlastně vznikl nápad založit SHROUDED IN DARKNESS, kdo byl a je vaším vzorem a kam vaši kapelu chcete posunout? Lákají vás třeba velké zahraniční festivaly, jste ochotni vyrazit na turné s nějakou slavnější smečkou?

Mike: Ano, naše vlivy jsou hlavně staré deathové a doomové kapely. Jsme také ovlivněni gotikou a black metalem. Za zmínku stojí například Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride nebo The Gathering. S nápadem založit SID jsem přišel v roce 2021. Napsal jsem skladby a pak jsem se zeptal Daniela T, jestli by měl zájem o spolupráci. On pak přibral Reese a sešli jsme se pod názvem Shrouded in Darkness. Nemám žádné metalové idoly. Poslouchám poměrně dost různých kapel a žánrů. Začali jsme pracovat na třetím albu - zatím je to takový mix předchozích dvou. Ale to se může změnit, protože jsme teprve začali a nevyhnutelně budeme chtít dělat hojné změny za pochodu. Kdybychom byli požádáni, abychom hráli na velkém festivalu, pravděpodobně bychom sestavu doplnili o sezónní členy. To samé, kdybychom dostali nabídku jet na větší turné. Ale to není něco, co bychom chtěli dělat. Chceme dělat novou hudbu a šířit temný zvuk kapely dál.


Když jsem před šesti lety zakládal svoje stránky, měl jsem vizi, že se budu snažit podporovat kapely, které podle mě nejsou tolik na očích. Dát o nich vědět světu. Myslím, že se mi to celkem daří, alespoň podle ohlasů. Jak přistupujete k propagaci vy? Necháváte to na labelu nebo sami posíláte CD různě na recenze? Já si třeba alba, která mě opravdu baví, kupuji. Jak jste na tom vy? Jste také fanoušci, co rádi a často podporují své kolegy? Chodíte na koncerty? Paříte?

Daniel T: Souhlasím, Deadly Storm Zine je zajímavé místo! Co se týče propagace, my - vydavatel a kapela - si navzájem pomáháme, jak nejlépe umíme. Mám rád týmovou práci. Se správnými lidmi. Jako člověk, který se zajímá o hudbu, se občas musíš vydat na vlastní pěst a smlouvat, kupovat desky a tak dále...

Na jednou stranu má dnes začínající kapela spoustu možností, jak o sobě dát vědět, ale zase na druhou stranu, skupin je obrovské množství a fanoušci se v nich ztrácejí. Hodně lidí jen stahuje mp3 z internetu a místo koncertu raději plive jedovaté sliny na facebooku. Jak vás, jako SHROUDED IN DARKNESS ovlivňují moderní technologie? Co si myslíš o stahování muziky, google metalistech, streamování muziky apod.?

Daniel T: To opravdu nevím... Nejzajímavější je pro mě mít možnost něco vytvořit. Myslím, že s tím, jak se hudební průmysl vyvíjí, je snazší šířit své umění, ale možná je také snazší, aby se vaše umění utopilo v tom moři všeho ostatního.


S oblibou se ptám muzikantů na to, co pro ně znamená death/doom metal. Jak by jej definovali, jestli je pro ně spíše filozofií a životním stylem nebo „jen“ relaxem. Co znamená pro tebe? Jak jej vnímáš a prožíváš?

Mike: Na metalové scéně se pohybujeme už mnoho let (ano, jsme docela staří). Když jsme byli mladší, šli jsme do toho po hlavě. Poslouchali jsme a hledali nové kapely a desky, chodili na koncerty, zkoušeli s kapelou, nahrávali dema, hráli naživo... Je to takový životní styl. Ale posloucháme někdy hudbu také jen pro relaxaci. Hudba je v mém životě každý den.

Na závěr klasická, ale důležitá otázka. Co chystají SHROUDED IN DARKNESS v nejbližších měsících? Kde vás můžeme vidět na koncertě?

Daniel T: Jak už Mike uvedl, naživo nehrajeme. Alespoň v tuto chvíli ne. Hlavně kvůli tomu, že jsme roztroušeni daleko od sebe po celé zemi. Ale člověk nikdy neví, jestli se nenaskytne nějaká jedinečná příležitost. Zatím se soustředíme na skládání a nahrávání, právě jsme začali pracovat na našem třetím opusu.

Děkuji moc za rozhovor. Přeji nejen nové desce spoustu úspěchů a ať se co nejvíc rozšíří řady vašich fanoušků. Budu se těšit někde naživo a ať se vám daří jak po hudební stránce, tak i v osobní rovině. Jdu si „Be None of You“ zase narvat do hlavy!

Mike: Díky za rozhovor! Ano, uvidíme, co nám přinese budoucnost.

Recenze/review - SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You (2023):

Links on the web


------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER