Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. září 2018

Home » » Recenze/review - APOKALYPTIC RAIDS - The Pentagram (2018)

Recenze/review - APOKALYPTIC RAIDS - The Pentagram (2018)


APOKALYPTIC RAIDS - The Pentagram
CD 2018, Hell Music

for english please scroll down

Má rakev už hořela, když jsem do ní k ránu uléhal. Spálený na popel jsem vzpomínal na dobu, kdy jsme ve svých přehrávačích protáčeli první kazety. Bývaly to časy plné rouhání, obrácených křížů a touhy změnit onen svět. Obdivovali jsme dlouhé stíny, čerpali energii od klasických, tradičních kapel a naše holky byly mladý a krásný. Peklo existovalo v opravdové podobě a na každého z nás se vařil kotel čerstvého oleje.

Někde z dávných časů, z metalového pravěku přišli i APOKALYPTIC RAIDS. Kapela, jejíž hudba je plesnivá jako dlouho obrácený kříž. Inspirována velkými jmény přelomu osmdesátých a devadesátých let (HELLMAHHER, VENOM, CELTIC FROST, SLAUGHTER, MASTER, POSSESSED, WARHAMMER) vyvrhla na světlo světa desku s názvem "The Pentagram". Je jasnou a zřetelnou odpovědí na ty nejtemnější ozvěny ze záhrobí."The Pentagram" je jako archivní láhev vína, které zrálo ve starých katakombách dlouhá léta. Pili ho tenkrát padlí kněží, kteří pořádali nechutné orgie pro blahořečené samotného Satana. Deska je perfektně "zastarale" zvukově ošetřena. Člověk má opravdu pocit, že se prochází záhrobím a zdraví se se starými známými démony. Nápady jsou samozřejmě poplatné celkovému vyznění. Nejsou v ničem nové, ani převratné, ale to není ani účelem. Hlavní je touha ničit, exhumovat prašivé rakve, obracet kříže do správné polohy a smát se všem, kteří ještě slepě věří v dobro. Peklo číhá v každé skladbě, za každým tónem. Prašivina, patina čerstvě otevřených hrobů. Dlouhé umírání v opuštěných kobkách. Někdo mě opět proklel a přivázal do podzemní kobky. Zmítám se v řetězech! Vzývám temné síly! Inferno! Vynikající černočerné album, u kterého vám shnije krev v žilách!Asphyx says:

My coffin has already burned down when I fell into it in the morning. Burned to ashes, I remembered the time we played the first cassettes in our players. It used to be times full of blasphemy, reversed crosses, and the desire to change the world. We admired the long shadows, drew energy from classical, traditional bands and our girls were young and beautiful. Hell had existed in a real form and a boil of fresh oil was simmered for each of us.

Sometimes in ancient times, APOCALYPTIC RAIDS came from metal prehistory. A band whose music is moldy like a long reversed cross. Inspired by the great names of the turn of the 1980s and 1990s (HELLMAHHER, VENOM, CELTIC FROST, SLAUGHTER, MASTER, POSSESSED, WARHAMMER), the album titled "The Pentagram". It is a clear and distinct answer to the darkest echoes from beyond the grave.

"The Pentagram" is like an reserve bottle of wine that has matured in the old catacombs for years. It was then drunk by the foolish priests who organized a disgusting orgy for the beatitude of Satan himself. The album is perfectly "obsolete" sound-treated. One really feels that they are going through the storms and having health with the old known demons. Ideas, of course, are subject to the overall impression. They are neither new nor revolutionary, but it is not a purpose. The main is the desire to destroy, to exhale the dusty coffins, to turn the cross to the right position and to laugh at all who still believe in the good. Hell is in every song, behind every tone. Dust, the appearance of freshly opened graves. Long dying in abandoned dungeons. Someone cursed me again and tied me to the catacomb. I'm jamming away in chains! I invoke dark forces! Inferno! Excellent black/death album that will make rot the blood in your veins!

Tracklist:
1. Necromaniac (Is Back) 
2. Satan Laughs 
3. Victory Beyond Imagination 
4. The Ghost Of The Hammer 
5. My Triumph 
6. Occult & Real 
7. Letter From Lucifer 
8. Keep My Grave Open 
9. The Story Of Pope Joan


Share this games :

TWITTER