DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 28. května 2019

Home » » Recenze/review - RIPPED TO SHREDS - 魔經 - Demon Scriptures (2019)

Recenze/review - RIPPED TO SHREDS - 魔經 - Demon Scriptures (2019)


RIPPED TO SHREDS - 魔經 - Demon Scriptures
CD 2019, Pulverised Records

for english please scroll down

Mraky se dotýkají země a pomalu se stmívá. Jdu temnou ulicí a na uších mám novinku amerických RIPPED TO SHREDS. Sním nebo bdím? Proti mě jdou mí vlastní démoni. S rozšklebenými tvářemi, krví odkapávající z rozeklaných zubů. Přidávám hlasitost, chytají mě za tričko s nápisem jedné známé švédské kapely. Najdou mě až ráno, rozsápaného na kusy. Ohledávač mrtvol mluví o nějaké velké šelmě, ale připadá mu divný můj výraz děsu v obličeji. Kdyby jen věděl.

Píšu to rovnou a bez řečí okolo - novinka "Demon Scriptures" je vynikajícím albem pro všechny fanoušky švédského death metalu, undergroundového zvuku, totálně zničujících riffů a chorobného vokálu. Takhle nějak by zněla Smrt, pokud by uměla skládat hudbu!


Pod deskou je podepsán Andrew Lee, který odvedl opravdu skvělou práci. Jednotlivé riffy se mi pomalu zadírají pod kůži, pronikají do krve, aby si mě časem přetvořily k obrazu svému. Inspirací pro hudbu jsou zde staré severské švédské kapely (GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED plus britští BOLT THROWER) i americká temnota. RIPPED TO SHREDS chřestí s pytlem plným kostí, porcují maso pomocí ostře nabroušených melodií. S obrovským citem pro věc, pro záhrobí, pro poslední věci člověka. Připadám si jako při návštěvě katakomb někde na opuštěném hřbitově. Nemrtví, spolu s kapelou, vyprávějí příběhy o utrpení, bolesti, šílenství zvaném Smrt. Znovu potkávám démony, tančíme na mém vlastním hrobě. Tahle deska je jako starodávné monstrum, právě probuzené k životu. Jedná se o totální masakr, o hromadu rozdrcených kostí, o pořádně hlasité ozvěny ze záhrobí. Vynikající album, které musím mít ve své sbírce! Old school death metal, který vás ukřižuje na vaši vlastní rakev! Vynikající!


Asphyx says:

Clouds touch the ground, and it is slowly getting dark. I'm going down a dark street and in my ears I have a new album of American band RIPPED TO SHREDS. Do I dream, or am I awake? My own demons go against me. With grinning faces, with blood dripping from jagged teeth. I am adding the volume; they catch me for a t-shirt with the title of one famous Swedish band. They'll find me in the morning shredded into pieces. The coroner talks about a big beast, but my gesture in the face seems to be strange for him. If he knew.

I write it straight and without any objections - the new record "Demon Scriptures" is an excellent album for all fans of Swedish death metal, underground sound, totally devastating riffs, and sick vocal. Somehow in this way, the Death could sound if she could compose music!

Under the album is signed Andrew Lee, who has done a really great job. The individual riffs slowly get under my skin, penetrate the blood to transform me into one’s own image over time. The inspiration for their music is the old Nordic Swedish bands (GRAVE, DISMEMBER, ENTOMBED plus British BOLT THROWER) and American darkness. RIPPED TO SHREDS crepitates with a sack full of bones, cuts the meat with sharpened melodies. With an excellent feeling for the thing, for the grave, for the last thoughts of man. I feel like during the visiting of catacombs somewhere in an abandoned cemetery. Undeads, along with the band, tell stories about the suffering, pain, madness called Death. I meet demons again, and we are dancing on my own grave. This record is like an ancient monster, just awakened to life. It is a total massacre, a pile of crushed bones, a loud echo from the grave. An excellent album which I must have in my collection! Old school death metal that crucifies you at your own coffin! Excellent!


TRACKLIST
1. 喪家 (In Mourning) 4:11
2. 江湖郎中 (Pseudoelixir) 0:45
3. 株九族 (Nine Familial Exterminations) 3:19
4. 日月神教第一節 (Sun Moon Holy Cult Part 1) 10:42

Share this games :

TWITTER