DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 24. října 2019

Home » » Recenze/review - ENTRAILS - Rise of the Reaper (2019)

Recenze/review - ENTRAILS - Rise of the Reaper (2019)


ENTRAILS - Rise of the Reaper
CD 2019, Metal Blade Records

for english please scroll down

Nás, staré hrobníky, už jen tak něco nešokuje. Taháme každý den pytle plné kostí, ukládáme rakve do hlubokých hrobů. V dešti, zimě, když je zmrzlá zem, pořád jsou našimi nástroji lopata a krumpáč. Každý večer necháváme pootevřené dveře do márnice, protože moc dobře víme, že až se setmí, tak se probudí temné síly. Táhneme dál plné vozíky shnilého masa, lidských ostatků, nenávisti i strachu. Setkání se Smrtí je pro nás samozřejmé a nechává nás chladným. Posloucháme hudbu, která je vlastní našemu srdci, posloucháme death metal. 

Pokud bych měl definovat styl zvaný švédský death metal, nesměl bych zapomenout zmínit i jedny z nejryzejších představitelů této hudby - ENTRAILS. Kapela každým novým albem zraje jako dobře uleželá mrtvola. Máte rádi chřestění pytlem plným kostí, chorobný hlas, chladné melodie a riffy, které mají destruktivní účinek? Potom není nic jednoduššího, než si narvat do hlavy novinku "Rise of the Reaper".ENTRAILS jsou samozřejmě ze stejného hnízda jako třeba takoví ENTOMBED, NIHILIST, DISMEMBER, GRAVE. Na tom se nic nemění a je to jen a jen dobře. Novinka odsýpá v rytmu bortící se hromady z lebek. Je přesnou definicí nekonečné smrti. Pánové jsou ortodoxní ve své hudbě, textech i celkovém provedení. Připomínají exhumaci staré rakve, u které s napětím čekáte, co bude uvnitř. Otevřete těžké dřevěné víko a vyskočí na vás vzpomínky na devadesátá léta minulého století. Líbí se mi hra s temnými náladami, hororový nádech skladeb i devastující pasáže, u kterých mám sto chutí tančit na hrobech. Chvilková zvolnění ještě víc znázorňují pochmurnou atmosféru celé desky a dávají na vědomí, kdo je šlechtou současného severského undergroundu. My staří hrobníci moc dobře víme, že oběti násilných činů nebudou mít klid ani po smrti. Budou navěky bloudit mezi naším a oním světem. Mé pocity z desky "Rise of the Reaper" jsou velmi podobné. Tohle je pravý, nefalšovaný smrtící kov, nahraný ve starých katakombách. Absolutní švédský death metal, totální inferno! Asphyx says:

It is difficult to shock us old gravediggers. We pull bags full of bones every day, put coffins in deep graves. In the rain, winter, when the ground is frozen, our tools are still a shovel and a pickaxe. We leave the morgue door ajar every night, because we know very well that dark forces will awaken when it gets dark. We continue to carry full carts of rotten flesh, human remains, hatred and fear. Meeting Death is a matter of course for us, leaving us calm. We listen to music inherent to our heart, we listen to death metal.

If I should to define a style called Swedish death metal, I shouldn't forget to mention some of the purest representatives of this music - ENTRAILS. The band matures with each new album like a well-placed corpse. Do you like the rattling of a bag full of bones, a sick voice, cool melodies and riffs that have a destructive effect? Then there is nothing easier than to bang your head with the new "Rise of the Reaper".ENTRAILS are of course from the same nest as ENTOMBED, NIHILIST, DISMEMBER, GRAVE. Nothing change and it is just good. The novelty drips away in the rhythm of the collapsing pile of skulls. It is the exact definition of infinite death. The gentlemen are orthodox in their music, lyrics and overall performance. They remind you of the exhumation of an old coffin, which you expect with tension what will be inside. Open the heavy wooden lid and the memories of the 1990s will pop up. I like the game with dark moods, horror tones of songs and devastating passages where I have a desires to dance on graves. The momentary slowdowns further illustrate the gloomy atmosphere of the whole album and note who is the aristocracy of the contemporary Nordic underground. We old gravediggers know very well that victims of violent acts will not have peace even after death. They will wander forever between our world and the other. My feelings for "Rise of the Reaper" are very similar. This is a true, genuine deadly metal, recorded in old catacombs. Absolute Swedish death metal, total inferno!

TRACKLIST
01. Rise of the Reaper (Intro)
02. For Hell
03. Miscreation
04. The Pyre
05. In the Shape of the Dead
06. Gravekeeper
07. Destination Death
08. Destruction
09. Crawl in Your Guts
10. For Whom the Head Rolls
11. Evils of the Night
12. Cathedral of Pain
13. The End (Outro)


band:
Jimmy Lundqvist - Guitar
Penki Sandkvist - Bass & Vocals
Markus Svensson - Guitar
Arvid Borg - Drums

https://entrails666.bandcamp.com/album/rise-of-the-reaper
https://www.facebook.com/Entrails666
https://www.youtube.com/user/entrailsswe
https://www.indiemerch.com/metalbladerecords
Share this games :

TWITTER