DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. února 2020

Home » » Recenze/review - SVART CROWN - Wolves Among the Ashes (2020)

Recenze/review - SVART CROWN - Wolves Among the Ashes (2020)SVART CROWN - Wolves Among the Ashes
CD 2020, Century Media Records

for english please scroll down

Nicota. Jak ji lze vlastně popsat slovy? Rodíme se a umíráme, svět se točí v kruhu a mnohdy propadneme temnotě. Neodbytný pocit, že to musíš udělat. Sednout si do vany a naplnit ji krví. Jít na hranu, zkusit nahlédnout na onen svět. Myšlenky jsou roztříštěné jako rozbité sklo. Další den, další prázdnota. Co je ještě normální? Vysvobozením může být hudba. Francouzští SVART CROWN si vždycky hráli po svém, byli trošku jiní a odlišní, než ostatní. Dokázali i letos ve mě vyvolat pestrou paletu temných nálad?

Po dlouhodobém poslechu mohu napsat, že ano. Tentokrát to sice trošku trvalo, než se skladby usadily v mé mysli, ale nakonec mě Francouzi svoji hudbu přesvědčili. Letos jsou pestřejší, rozevlátější, s čistými zpěvy, které připomínají nářek nevinných. Pořád si ale zachovali svůj typický rukopis.Mám rád kapely, které se vyvíjejí, které dokáží i při zachování vlastního výrazu svoje myšlenky zdokonalovat. SVART CROWN se vydali nelehkou cestou, kterou jim někteří fanoušci neodpustí. I mě připadala nová deska zpočátku až příliš rozvláčná, některé motivy se opravdu opakují pořád dokola. Jenže pak na mě začala mít nahrávka skoro meditativní účinky. Přiznávám, že na ní musím mít náladu, nejlépe za šera, v ledově vyvětraném pokoji, ale k vzájemné chemii dochází. Francouzi pořád dokáží napsat obsáhlé kompozice, které mě baví. Navíc s velmi dobrou produkcí. Death metal je zde načichlý černotou a vzdálenými vzory se staly kapely typu BEHEMOTH, DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, AZARATH, NILE, BELPHEGOR, MORBID ANGEL. Z nebe zase pláče krev. Postupně nás obestírá nicota. Kdy konečně přijde smrt? Všimli jste si, kolik odstínů má tma? Ten, který předkládají SVART CROWN je načichlý blasfemií. Inferno!Asphyx says:

Nothingness. How can we describe it by words? We are born and die, the world revolves in a circle, and we often fall into darkness. The urgent feeling that you have to do it. Sit in the tub and fill it with blood. Go to the edge, try to look at the other world. Thoughts are shattered like broken glass. Another day, another emptiness. What else is normal? The liberation may be music. French SVART CROWN always played their own way, they were a bit different than the others. Were they able to evoke a varied palette of dark moods this year?

After long-term listening I can write that yes. This time it took a little while for the songs to settle in my mind, but eventually the French convinced me with their music. This year, they are more colourful, flowing, with pure chants that resemble the lamentation of the innocent. But they still kept their typical signature.


I like the bands that are evolving, which can still improve their thoughts while maintaining their own expression. SVART CROWN embarked on an uneasy journey that some fans would not forgive. At first I found the new album too long-winded, some motifs are repeated over and over again. But then the recording began to have almost meditative effects on me. I admit that I have to be in the mood, preferably in the dark, in an ice-ventilated room, but there is a mutual chemistry. The French can still write extensive compositions that I enjoy. Plus with very good production. Death metal is stiff with blackness and distant patterns have become bands like BEHEMOTH, DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, AZARATH, NILE, BELPHEGOR, MORBID ANGEL. Blood is crying again from heaven. Gradually nothingness surrounds us. When will death finally come? Have you noticed how many shades are dark? The one presented by SVART CROWN is stiff with blasphemy. Inferno!

tracklist:
1. They Will Not Take Our Death in Vain
2. Thermageddon
3. Art of Obedience
4. Blessed Be the Fools
5. At the Altar of Beauty
6. Down to Nowhere
7. Exoria
8. Living with the Enemy

band:
JB Le Bail : Vocals/Guitar
Nicolas "Ranko" Muller: Drums
Clement Flandrois : Guitar
Julien Negro: Bass guitar

https://svartcrown.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/SVARTCROWN
https://svart-crown.skyrock.com/
https://twitter.com/Scrownofficial
https://www.centurymedia.com/
Share this games :

TWITTER