The long-awaited new SOLSTICE album Casting The Die out 23rd of April!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. dubna 2020

Home » » Recenze/review - GRINDPAD - Violence (2020)

Recenze/review - GRINDPAD - Violence (2020)


GRINDPAD - Violence
CD 2020, Iron Shield Records


for english please scroll down


Už když ráno vstaneš, tak máš pocit, že se celej svět zbláznil. Z obrazovek se na tebe šklebí stovky nenávistných tváří, v reklamách ti pořád dokola říkají, jak máš vypadat, jak se máš chovat, jak máš žít. Na sociálních sítích potkáš víc hlupáků za jeden den než v dávných dobách za celý život. Do mozku se ti zakousne obrovské množství informací, které nechceš a ani nepotřebuješ. Jo, svět by někdy zasloužil spálit a začít znovu. Bez debilů, bez politiky, bez stresu. Občas mám pocit, že bychom potřebovali tlačítko, kterým všechno vypneme. To se bohužel jen tak nestane a do té doby nám nezbývá nic jiného, než se z toho nezbláznit.

Nemám pro vás recept na to, jak přežít dnešní svět, ale mohu vám doporučit muziku, která vám s tím pomůže. Co zkusit třeba thrash metal v podání holandských maniaků GRINDPAD? Mám je ozkoušené na své osobě a musím rovnou napsat, že se jedná přesně o ten druh muziky, která zde bude znít, až začnou z nebe padat žraloci (jako v legendárním filmu Sharktornado (2013)). Skladby jsou opravdu ostré, jako zuby tohoto predátora a zakousnou se do vás se stejnou krvelačnou chutí.Na prvním dlouhohrajícím album s názvem "Violence" si každý fanoušek thrash metalu najde to své. Nekompromisní riffy vhodné pro pořádný mosh-pit, zajímavé a mocné melodie i tolik pověstnou jiskru, bez které nemůže tento styl existovat. GRINDPAD se inspirovali v německé škole (KREATOR, SODOM, DESTRUCTION), ale cítím zde i smradlavý odér amerických válečníků (TESTAMENT, EXODUS, MUNICIPAL WASTE). Není to ale vlastně vůbec důležité. Hlavní je, že songy odsýpají, jakoby člověk opravdu padl do velkého víru (jak jinak než s kamarády žraloky). Píšu to pořád a tentokrát to platí stonásobně, pro starý prašivý thrash metal musíte mít cit a talent a novinka "Violence" je jedním slovem excelentní. Najednou mi nevadí nekonečné lži z obrazovek, lidé chodící jak zombie s telefony u tváří, najednou je mi jedno, že se tenhle svět řítí do záhuby. Mám totiž co poslouchat, kam se schovat, kde zapařit. Pořád se budu raději dívat do rozšklebených tlam žraloků, než sledovat politiku a jedovaté sliny na sociálních sítích. GRINDPAD se nové album povedlo po všech stránkách. Má vtipný obal, řezající zvuk i spoustu skvělých nápadů (a vokál ostrý jako břitva!). V tohle žraločím tornádu budu ještě hodně dlouho. Rychlý agresivní thrash metal, který bourá zdi!Asphyx says:


Even when you get up in the morning, you feel like the whole world is going crazy. Hundreds of hateful faces are grinning at you from TV, they tell you over and over again how to look, how to behave, how to live. On social networks, you meet more fools in one day than you would meet in your old life. A huge amount of information you don't want or need bites into your brain. Yeah, the world would ever deserve to burn and start over. Without assholes, no politics, no stress. Sometimes I feel that we would need a button to turn everything off. Unfortunately, this is not going to happen and until then we have no choice, only don't crazy from this all.

I don't have a recipe for you to survive in today's world, but I can recommend music that could help you. How about to try thrash metal played by Dutch maniacs GRINDPAD? I have tested their material on my own and I have to write that this is exactly that kind of music that will sound here when sharks will be falling from the sky (as in the legendary film Sharknado (2013)). The songs are really sharp, like the teeth of this predator, and bite into you with the same bloodthirsty taste.

At their first full length album called "Violence", every fan of thrash metal will find something attractive. Uncompromising riffs suitable for proper mosh-pit, interesting and powerful melodies and so much famous spark without which this style cannot exist. GRINDPAD was inspired by the German school (KREATOR, SODOM, DESTRUCTION), but I can feel the smelly odor of American warriors (TESTAMENT, EXODUS, MUNICIPAL WASTE). But it's not really important at all. The main thing is that the songs are progressing as if you really fell into a big whirlwind (of course with your friends, sharks). I write it all the time, and this time it is a hundred times more relevant, for the playing of old thrash metal you have to possess the proper feeling and talent and the new record "Violence" is said by one word, excellent. Suddenly I do not mind endless lies from the screens, people walking like zombies with their phones at faces, suddenly I don't care that this world is rushing to destruction. I have great music to listen to, a great place where to hide and where to mosh. I would still rather look into the frightening jaws of sharks than watch politics and poisonous saliva on social networks. GRINDPAD succeeded at a new album in all respects. It has a funny cover, cutting sound and lots of great ideas (and a razor-sharp vocal!). I'll be in this shark tornado for a long time. Fast aggressive thrash metal that crushes the walls!Tracklist:
01. My Name Is Violence (1:44)
02. Burn the Rapist (3:09)
03. Toxic Terror (4:35)
04. The Knife Is Sharper Than Ever (5:05)
05. Justice Part 1: Crime (0:54)
06. Justice Part 2: Punishment (5:21)
07. Revuelta (3:38)
08. Blood, Sweat and Pride (4:12)
09. Mature Love (4:36)
10. MK Ultra (5:26)
11. To Those About to Die (2:59)

band:
Jan Gerard Dekker
Axel Bonacic
Rik van Gageldonk
Olivier van der Kruijf
Paul Beltman

https://grindpad.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Grindpad
http://www.grindpad.com/
https://open.spotify.com/artist/7ws15SQDejPWDHPvH74DWD#_=_
https://www.youtube.com/channel/UCLlwJCCCcoD6Ih8w8ReagLw
https://soundcloud.com/grindpad
http://www.ironshieldrecords.de/
Share this games :

TWITTER