DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. května 2020

Home » » Recenze/review - DOOMAS - Portal (2019)

Recenze/review - DOOMAS - Portal (2019)


DOOMAS - Portal
EP 2019, Gothoom Productions


for english please scroll down


Představte si temný les plný podivných stínů. Máte neodbytný pocit, že vás někdo neustále sleduje. Žhnoucí oči šelmy, probuzená bestie. Několik mrtvých těl ohlodaných na kost. Brána byla otevřena. Každý si své noční můry představuje jinak, každý považuje za démony někoho jiného. Já už mám dávno jasno. Od té doby, co se mi dostalo do rukou nové EP slovenských DOOMAS, jsem zcela přesvědčený o tom, že jejich hudba dokáže přivolat běsy. 

Nejde tu teď o to, jaké kapele je tvorba slovenských bardů podobná, ani o nekonečné porovnávání s někým jiným. Tady se jedná o vstup do jiné dimenze. DOOMAS jsou na "Portal" trošku jiní, než dříve. Mají hutnější, zákeřnější zvuk, skladby v sobě obsahují větší množství špíny a beznaděje. Podepisuji vlastní krví, tenhle směr se mi hodně líbí. Kult CTHULHU, ztělesnění bestie, nestvůry, která nezná slitování. Témata pana H.P. Lovercrafta fascinují metalové skupiny odnepaměti, ale jen málokdo dokáže ztvárnit a zhmotnit tenhle šílený svět. DOOMAS vydali EP, které si mě postupně podmanilo, pohltilo mě. Nebyla to láska na první pohled a vlastně ani na druhý. Jenže pak se nad městem setmělo a já v černých mracích viděl rozšklebené tváře démonů. Kulisou mi byl "Portal".  Najednou mi chybí další songy, chtěl bych víc zkažené krve, temných hvozdů, víc šílenství, strachu. Slováci vydali hodně chorobnou desku. Je takovou morbidní ochutnávkou, doom death metalovou pozvánkou do zkaženého světa bez hranic. Někdy už nevím, jestli jsme na dobré nebo zlé straně, ale to ukáže až historie. Vidím před sebou postavy v kápích, fantazie mi pracuje na plné obrátky. Ano, "Portal" je dobrou muzikou, jinak by se nezabodl do mé hrudi, nepronikl mi do krve. Prožívám peklo, trpím vlastními hříchy, modlitby dávno nepomáhají. Procházím na druhou stranu. Bolestivý přerod, brána byla otevřena. Musím se poklonit, tolik temnoty jsem od DOOMAS opravdu nečekal. Překapaná tma, absolutní nihilismus! Chci víc!


Asphyx says:

Imagine a dark forest full of strange shadows. You have a persistent feeling that someone is constantly watching you. Glowing beast eyes, the beast is awakened. Several dead bodies were gnawed to their bones. The gate was opened. Everyone imagines their nightmares differently; everyone considers as a demon someone else. Everything is clear to me for a long time. Ever since I got into my hands the new EP of the Slovak band DOOMAS, I am completely convinced that their music can provoke rage.

It's not about what to which band is work of the Slovak bards similar, nor about endless comparisons with someone else. This is an entry into another dimension. DOOMAS are a little different on the "Portal" in comparison to the albums before. They have a denser, more insidious sound, the songs contain more dirt and hopelessness. I sign this with my own blood, I like this direction a lot.

The cult of CTHULHU, the embodiment of the beast, a monster that knows no mercy. The metal bands have been fascinated with the topics made up by Mr. H.P. Lovercraft since time immemorial, but only a few individuals have been able to portray and materialize this crazy world. DOOMAS released an EP, which gradually conquered me, engulfed me. It wasn't love at first sight and not really at second sight. But then the night over the city was getting darker, and I saw the grinning faces of the demons in the black clouds. My backdrop to this image was "Portal". Suddenly I miss the other songs, I would like more spoiled blood, dark forests, more madness, and fear. The Slovaks released a very sick record. It's such a morbid tasting, a doom death metal invitation to a corrupt world without borders. Sometimes I don't know if I am on the right side or the bad side, but history will show. I see persons in hoods in front of me, my imagination is working at full speed. Yes, "Portal" represents good music, otherwise, it wouldn't have stabbed into my chest, it wouldn't have penetrated my blood. I experience hell, I suffer from my own sins, prayers do not help for a long time. I'm going to the other side. Painful rebirth, the gate was opened. I have to bow, I didn't really expect so much darkness from DOOMAS. Dripping darkness, absolute nihilism! I want more!

tracklist:
1. Portal
2. Abyss

band:
Peter Doomas Beťko - bass guitar, vocals
Martin Kalmi Kalmancai - lead guitars
Noro Bajzat - guitar
Erik Šabo - drums

https://doomasofficial.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/DoomasOfficial/
http://www.doomas.com/
https://twitter.com/doomasofficial
https://www.youtube.com/user/DoomasOfficial
http://www.gothoom.com/
Share this games :

TWITTER