DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 2. června 2020

Home » » Recenze/review - CRANIAL CARNAGE - Crown of Impiety (2020)

Recenze/review - CRANIAL CARNAGE - Crown of Impiety (2020)


CRANIAL CARNAGE - Crown of Impiety
CD 2020, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down


Rekonstrukce místa činu probíhala brzy ráno. Nad starým statkem, opuštěným v lesích, se vznášela mlha. Měla barvu krve. Obviněný se znovu vžil do děje před několika lety. Stačilo pár ran tupým předmětem a nebohá dívka padla na zem s roztříštěnou lebkou. Nejhorší moment nastal, když předváděl, jak tahal tělo do nedaleké studny. Jakoby figurína ožila, jakoby se všude kolem vznášel její nářek. Hluboko pod zemí, v kalné vodě se čas postaral o to, aby maso zmizelo a zůstala jen bělostná kostra. Když ji nalezl náhodný kolemjdoucí, držela v rukách nové album moravských death metalistů CRANIAL CARNAGE.


Jedná se o druhý počin od zkušených muzikantů, kteří rozumí velmi dobře svému morbidnímu řemeslu. Letos se pánové vydali cestou větší brutality a temnoty. Minulá deska "Abhorrence" se stala na dlouhou dobu mojí oblíbenou nahrávkou, kterou jsem často upřednostňoval před mnohem slavnějšími spolky. CRANIAL CARNAGE totiž mají dar zabíjet hudbou. Na albu "Crown of Impiety" se CRANIAL CARNAGE posunuli do stejných krvavých vod, jako třeba takoví GORGASM, SUFFOCATION, DERANGED, DISAVOWED, DISGORGE, IMMOLATION a zároveň si zachovali svůj old school death metalový feeling. Nová deska je nekompromisní, zničující, syrová a surová. Budete mít pocit, že vám někdo drtí kosti velkým kladivem, případně, že jste spadli do lisu. Ocitnete se na místech, kde se staly ty nejhorší vraždy. Ze skladeb cítím temnotu a chlad, věci, které jsem obdivoval u prvních brutálních spolků někdy na počátku tohoto stylu. Černobílý obal vše jen krásně podtrhuje. CRANIAL CARNAGE přidali na síle, songy jsou komplikovanější, rychlejší, složitější. Zároveň jsou ale dobře napsané, člověk se nestihne ani na chvilku nudit. Líbí se mi i zvuk, který je průrazný, ale zároveň organický a čitelný. Není to žádný produkt dnešní doby, ale poctivá práce. Tahle smečka má svůj vlastní špinavý ksicht a to se rozhodně počítá. Po počátečním překvapení, kdy mě deska posadila doslova na zadek, jsem se začal pohupovat do rytmu, hledat opuštěnou studnu, přidávat volume, oddělovat maso od kostí. Tohle album smrdí krví a já nemohu hodnotit jinak, než velmi vysoko. Po poslechu už stejně nemám kůži na obličeji. Absolutní brutální death metalový masakr, který vás vykostí zaživa!Asphyx says:

The reconstruction of the crime scene took place early in the morning. The fog hovered over the old farm, deserted in the woods. It possessed the color of blood. The accused got back into the crime that happened a few years ago. Only a few blows with a blunt object were enough, and the poor girl fell to the ground with a shattered skull. The worst moment came when he demonstrated pulling his body into nearby water well. It was as if the mannequin came to life as if her wail were hovering all around. Deep under the ground, in muddy water, time made sure the flesh disappeared, and only a white skeleton remained. When she was found by a random passer-by, she was holding a new album of Moravian death metalists CRANIAL CARNAGE.

This is the second record from experienced musicians who understand their morbid craft very well. This year, the gentlemen set out on a path of greater brutality and darkness. The last album "Abhorrence" became for a long time my favorite record, which I often preferred instead of much more famous groups. CRANIAL CARNAGE has the gift of killing with their music.On the album "Crown of Impiety", CRANIAL CARNAGE moved into the same bloody waters as GORGASM, SUFFOCATION, DERANGED, DISAVOWED, DISGORGE, IMMOLATION and at the same time, they kept their old school death metal feeling. The new record is uncompromising, destructive, raw and brutal. You will feel that someone is crushing your bones with a big hammer, or that you have fallen into a pressing machine. You will find yourself in the places where the worst murders took place. I feel darkness and coldness from the songs, these are things I admired at the first brutal death metal groups sometimes at the beginning of this style. The black and white cover only underlines everything beautifully. CRANIAL CARNAGE has added to the power, the songs are more complicated, faster, more complex. At the same time, however, they are very well written, you don't have time to get bored for a moment. I also like the sound, which is penetrating, but at the same time, it is organic and legible. It is not a product of today, but honest work. This band has its own dirty face, and that definitely counts. After the initial surprise, when the album literally places on my ass, I began to sway to the beat, looking for abandoned water well, adding volume, separating flesh from bones. This album stinks of blood and I can't rate it other than very high. After listening, I still don't have skin on my face. An absolutely brutal death metal massacre that will unbone you alive!
order here:

https://bizarreleprous.bandcamp.com/album/crown-of-impietyTracklist:
01. Animosity
02. Perverse Asphyxiation
03. Gory Psalm
04. Monument of Depravity
05. Unholy Flesh
06. Empathy God
07. Crown of Impiety
08. Embracing of Inferno
09. Bloodthirsty Pope
10. Journey to Hellish Purity

band:
Rebus - zpěv
Marty - kytara, zpěv
Nagard - kytara
Mara - basa
Volcano - bubny


Share this games :

TWITTER