DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. června 2020

Home » , , , , , , , , , » Recenze/review - DECAYING - Shells Will Fall (2020)

Recenze/review - DECAYING - Shells Will Fall (2020)DECAYING - Shells Will Fall
CD 2020, F.D.A. Records

for english please scroll down

Vracím se z fronty a svět mi připadá divnej. Nikdo po mě nestřílí, nikdo kolem neumírá. Stále ale slyším nářek raněných. Připadám si sám uprostřed davu. Rozumím si jen s vojáky. Ostatní mi připadají příliš veselí. Smutek a strach, potáhnu si je jako káru plnou kostí na zádech celý život. Zkažená generace, stále cítím střelný prach. Pro mě válka nikdy neskončí. Jsem voják apokalypsy, ztracený, opuštěný, zničený. Vrací se mi noční můry, vystřelené mozky z hlavy. Přemýšlím, kolik kapel umí vlastně vůbec svoji hudbou znázornit válku?

Příliš jich není a pokud zůstaneme v death metalu, tak bychom ty dobré napočítali na prstech ruky. Finští DECAYING patří mezi vyvolené. Jejich novinka "Shells Will Fall" je krvavým otiskem v knize mrtvých. Album vás již během prvních tónů přenese přímo na bojiště.
Další zástupy pochodují do zákopů. Jistota smrti, ruleta náhody je opět roztočena. Kdo bude další na řadě? Tady se vede podobná válka, jako to uměly a umí kapely typu ASPHYX, HAIL OF BULLETS, BOLT THROWER, nověji potom MEMORIAM, JUST BEFORE DAWN, SCALPTURE. Základem je starý prašivý death metal, který je okořeněn studenými melodiemi, občas kolem létají i doom metalové nábojnice. Celkový výraz je podpořen velmi dobrým zvukem. DECAYING již od prvního dlouhohrajícího alba v roce 2012 (Encirclement) patří do mé sbírky, která teď bude kompletní s novinkou. Když totiž nahlédnu do historie svých předků, tak jich spousta zemřela na bojištích různě v Evropě. Válka je svinstvo a dokáže lidem zničit život a nahrávky jako "Shells Will Fall" jsou vzpomínkou i upozorněním do budoucna. Poslouchám novou desku a jsem znovu v zákopech. Poslední povel k útoku, smrt si vybírá svoji daň. Příkaz zněl jasně a nic na tom nezmění ani děs ve tvářích. Ustřelené nohy, střeva na zemi. Pach smrti, kdo vlastně nakonec vyhrál? Možná to byl ďábel, který se směje, když stojí se sirkou u zápalné šňůry. Perfektní válečný old school death metal pro všechny veterány, kteří ještě nezapomněli, jak zní ryzí, opravdová smrt. Tank s nápisem DECAYING na boku nelze zastavit. Vynikající záležitost!


Asphyx says:

I come back from the front and the world seems strange to me. Nobody shoots at me, nobody dies around. But I still hear the cries of the wounded. I feel alone in the middle of a crowd. I only understand soldiers. The others seem to cheerful. Sadness and fear, I will pull them like a cart full of bones on my back all my life. Corrupt generation, I still smell gunpowder. For me, the war will never end. I am a soldier of the apocalypse, lost, abandoned, destroyed. My nightmares are coming back, brains fired from my head. I wonder how many bands can actually depict war with their music?

There aren't too many of them, and if we stay in death metal, there is only a handful of those. Finnish DECAYING is one of the chosen ones. THeir novel “Shells Will Fall” is a bloody print in the book of the dead. THe album will take you directly to the battlefield during the first tones.


Other crowds march into the trenches. The certainty of death, the roulette wheel of chance is spinning again. Who will be next? There is a similar war here, as bands like ASPHYX, HAIL OF BULLETS, BOLT THROWER and more recently MEMORIAM, JUST BEFORE DAWN, SCALPTURE. The basis is old dusty death metal, which is spiced with cold melodies sometimes doom metal cartridges fly around. The overall expression is supported by a very good sound. DECAYING has been part of my collection since the first full-length album in 2012 (Encirclement), which will now be compete with the new album. When I look at the history of my ancestors, many of the died on the battlefields in various ways in Europe. War is crap and can ruin people's lives and recordings like “Shells Will Fall” are a memory and reminder of the future. I'm listening to a new record and I´m in the trenches again. The last command to attack, death takes its toll. The command was clear and not even the terror on faces would change anything. Shot feet, intestines on the ground. The smell of death, who actually won in the end? Maybe it was the devil laughing as he stood with a match by the fire line. Perfect was old school death metal for all veterans who have not yet forgotten what a real death sounds like. A tank with the word DECAYING on the side cannot be stopped. Excellent!


Tracklist:
01. Shells Will Fall (04:46)
02. Into the Straits (05:06)
03. Break the Stalemate (04:31)
04. Frontier (04:51)
05. Scattered Remains (04:15)
06. Carnage (03:20)
07. Submerged (04:39)
08. No Return (06:20)

band:
Matias Nastolin - Guitars, Vocals
Henri Hirvonen - Guitars
Sebastian Bergman - Bass
Olli Törrönen - Drums

https://decayingofficial.bandcamp.com/
https://fda-records.bandcamp.com/album/shells-will-fall
https://www.facebook.com/Decayingofficial
https://www.youtube.com/user/Decayingofficial
https://fda-records.com/gx2/
Share this games :

TWITTER