DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 13. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GRAVE MIASMA - Abyss of Wrathful Deities (2021)

Recenze/review - GRAVE MIASMA - Abyss of Wrathful Deities (2021)


GRAVE MIASMA - Abyss of Wrathful Deities
CD 2021, Dark Descent Records (US) / Sepulchral Voice (Europoe)

for english please scroll down

Všechno svědčí o tom, že se zde odehrával tajný rituál pro vyvolávání zlých sil. Na kamenném oltáři je ještě zaschlá krev. Na zdech nakresleny pentagramy. Ne, tohle není žádná hra mladých satanistů, ale opravdové šílenství. Uvěřitelné a bolestivé. Přidám hlasitost, poslouchám právě novou desku britských démonů GRAVE MIASMA, a začnou se přede mnou, jako černobílý hororový film, odehrávat obrazy plné smrtí, násilí a nenávisti.

Slyším tichý šepot nemrtvých, užívám si bažinatou atmosféru celé desky. Jakoby kapela stála na hromadě lebek. Patřily kdysi obětem a jejich duše nikdy nenaleznou klid. Riffy jsou těkavé, těžké, vrstevnaté. Připomínají krvavou mlhu, ve které se mezi sebou rvou přízraky. Vítejte v nekonečné zemi stínů. 


"Abyss of Wrathful Deities" mi přijde zase o nějaký řád chladnějším a temnějším albem. Kapela postupně zdokonaluje svůj styl, objevuje černá zákoutí lidské mysli, toulá se Hádovou říší a objevuje pro nás nové oblasti. Jestli jste si představovali, že po smrti nastane ráj, tak jste se hodně mýlili. Existuje jen nenávist, hniloba a utrpení. Alespoň tak slyším novou desku já. Jedná se o k dokonalosti vybroušený černý křišťál s mrtvolnou příchutí. Vše je postavené na základech, které kdysi postavily kapely jako IMMOLATION, INCANTATION a dále rozvíjely třeba takoví CRUCIAMENTUM, TEITANBLOOD, PSEUDOGOD, DEAD CONGREGATION, SONNE ADAM. Britové vás pozvou na návštěvu do království nihilismu a blasfemie. GRAVE MIASMA dokázali opět rozjitřit moji mysl, vzít mě do morbidní galerie smrti. Paleta smutných, zničujících nálad opravdu nejvíc připomíná starodávný rituál. Cítím během poslechu na svém hrdle ostří obětního nože. Brodím se po kolena v močálech, užívám si zvuk, obal, ale hlavně jednotlivé nápady, které jsou součástí démonického celku. "Abyss of Wrathful Deities" je tajemnou seancí, u které ožívají nemrtví! A také skvělým death metalovým albem po okraj narvaným nahrubo nasekanou tmou. Inferno!


Asphyx says:

All indications are that a secret ritual of evoking evil forces took place here. There is still dried blood on the stone altar. Pentagrams drawn on the walls. No, this is not a game of young Satanists, but real madness. Believable and painful. I turn up the volume, listen to the new album of the British demons GRAVE MIASMA, and images full of death, violence and hatred begin to unfold before me, like a black-and-white horror film.

I hear the soft whispers of the undead, I enjoy the swampy atmosphere of the whole record. It was as if the band was standing on a pile of skulls. They once belonged to the victims and their souls will never find peace. Riffs are volatile, heavy, layered. They resemble a bloody mist in which ghosts quarrel with each other. Welcome to the endless land of shadows.


"Abyss of Wrathful Deities" will lose an order of cooler and darker albums again. The band gradually improves their style, discovers the black corners of the human mind, roams the Serpent Realm and discovers new areas for us. If you imagined that paradise would come after death, you were very wrong. There is only hatred, rot and suffering. At least that's how I hear the new record. It is a perfectly cut black crystal with a dead taste. Everything is built on the foundations that were once built by bands such as IMMOLATION, INCANTATION and further developed such as CRUCIAMENTUM, TEITANBLOOD, PSEUDOGOD, DEAD CONGREGATION, SONNE ADAM. The British invite you to visit the kingdom of nihilism and blasphemy. GRAVE MIASMA managed to rekindle my mind, to take me to the morbid gallery of death. The palette of sad, devastating moods really is most reminiscent of an ancient ritual. I feel the blade of the victim's knife in my throat as I listen. I wade knee-deep in the swamps, enjoying the sound, the cover, but mainly the individual ideas that are part of the demonic whole. "Abyss of Wrathful Deities" is a mysterious session in which the undead come to life! And also a great death metal album rimmed to the brim by roughly chopped darkness. Hell!

about GRAVE MIASMA on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
01. Guardians of Death (05:52)
02. Rogyapa (06:46)
03. Ancestral Waters (06:42)
04. Erudite Decomposition (06:27)
05. Under the Megalith (06:22)
06. Demons of the Sand (06:02)
07. Interlude (01:08)
08. Exhumation Rites (07:17)
09. Kingdoms Beyond Kailash (06:15)
Running Time: 53 mins

band:
Y: Guitar, Vocals, Sitar, Saz,
D: Drums, Percussion
T: Guitar, Bass
Share this games :

TWITTER