Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. května 2021

Recenze/review - SARMAT - RS​-​28 (2021)


SARMAT - RS​-​28
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Stačí stisknout jedno tlačítko a zničíte celé město. Je to jen na vás. Vražedné zbraně bývají často v rukou šílenců. Situace je stále křehká a stačí jeden okamžik. Budete si muset nasadit plynové masky, pokud přežijete. Možná budete mít to štěstí a váš otisk zůstane na zdi. Nebudete trpět jako ostatní, kteří se udusí plynem, zemřou na radioaktivitu. Vyberte si, lidská hloupost je nekonečná. Letecký nálet, nejhorší lidský sen. Spálená země, apokalypsa začala.

Přemýšlím, co bude znít všude za hudbu, až začnou všichni umírat. Klidně by to mohla být prvotina polských SARMAT. Death black metalové skupiny, která mě zaujala již od prvních tónů. Jejich hudba má totiž nakažlivou, chladnou a temnou atmosféru. "RS​-​28" je albem, které stojí rozhodně za pozornost. Sežehne vás černým plamenem.


Pokud bychom měli zmínit kapely, které SARMAT inspirovaly, museli bychom jmenovat třeba takové VADER, BELPHEGOR, staré BEHEMOTH i norský a švédský black metal (MARDUK, MAYHEM, DARK FUNERAL). To vše zabalené v surové podobě, smíchané s temnotou a zlem. Poláci mají svůj vlastní výraz, nepřinášejí sice nic nového do království smrti, ale určitě je rozeznáte mezi ostatními. Líbí se mi, že pánové ctí i tradice své země -  mají skvělý zvuk, zajímavý obal a hlavně spoustu morbidních nápadů, na jejich řemeslo se můžete spolehnout. Někdy bývám k lidskému druhu skeptický, stačí si přečíst zprávy. Historie se až nebezpečně často opakuje. Jedno vím ale jistě, až někdo zmáčkne tlačítko a rakety vyletí, tak album "RS​-​28" bude mezi těmi, které si rád a s chutí přehraji. Masivní kytary, jedovaté výpady, drtivé bicí. K tomu si připočtěte démonický vokál. Jako starý fanoušek death metalu a blacku jsem nadmíru spokojený. Dám hodně na atmosféru a tu dokáží SARMAT vytvořit temnou, záhadnou, magickou, démonickou. Cítím temné vibrace, užívám si surové nálady. Morbidní vize, apokalypsa je tady! Death black metal, po kterém zůstává spálená země!


Asphyx says:

Just press one button and you will destroy the whole city. It's up to you. Murder weapons are often in the hands of lunatics. The situation is still fragile and one moment is enough. You will have to put on gas masks if you survive. Maybe you'll be lucky and your imprint will stay on the wall. You will not suffer like others who suffocate with gas or radioactivity will kill them. Choose, human stupidity is endless. Air raid, the worst human dream. Scorched earth, the apocalypse has begun.

I wonder what music will sound everywhere when everyone starts to die. It could easily be the first album of Polish SARMATs. Death black metal band, which fascinated me from the first tones. Their music has a contagious, cold and dark atmosphere. "RS - 28" is an album that is definitely worth a look. It will burn you with a black flame.


If we should to mention the bands that inspired SARMAT, we would have to name such VADER, BELPHEGOR, old BEHEMOTH and Norwegian and Swedish black metal (MARDUK, MAYHEM, DARK FUNERAL). All wrapped in raw form, mixed with darkness and evil. Poles have their own expression, they do not bring anything new to the kingdom of death, but you will certainly recognize them among others. I like that those guys also honour the traditions of their country - they have a great sound, interesting cover and, most importantly, a lot of morbid ideas, you can rely on their craft. Sometimes I am sceptical of the human species, just read the news. History repeats itself dangerously often. But I know one thing for sure, when someone pushes a button and the rockets take off, the album "RS - 28" will be among those I like to play with pleasure. Massive guitars, poisonous exhales, crushing drums. Add to that demonic vocals. As an old fan of death and black metal, I am extremely satisfied. I care a lot about the atmosphere and SARMAT can create a dark, mysterious, magical, demonic one. I feel dark vibrations, I enjoy raw moods. Morbid vision, the apocalypse is here! Death black metal, after which the earth remains scorched!

Tracklist:
01. Coldgrinder
02. Evilution
03. The Shining Of Oneiros
04. RS-28
05. Seeds Of Uncertainty
06. You Don't Live In My War
07. Blackout (Scenario For Tomorrow) Part I
08. Blackout (Scenario For Tomorrow) Part IIShare this games :

TWITTER