SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 1. června 2021

Recenze/review - KILLING ADDICTION - Mind of a New God (2021)


KILLING ADDICTION - Mind of a New God
CD 2021, Xtreem Music

for english please scroll down

Tenká hranice mezi životem a smrtí byla opět překročena. Bylo mi umožněno nahlédnout do nekonečné říše mrtvých. Našlapuji tiše. Pod nohama mi praskají kosti těch, kteří byli prokleti. Neexistuje nebe ani peklo, jenom nicota. Nepropustná hustá mlha. Vidím siluety postav, rozšklebené tváře. Cítím neskutečný chlad. Vrátili se. Démoni temnoty. Každý den uléhají do rakví s nápisem KILLING ADDICTION.

Ano, hádáte správně. Floridská kapela, datující svůj vznik do devadesátých let je zpět. S ostrým, divokým a neurvalým death metalem staré školy. Brány podzemí byly znovu otevřeny, aby vydaly dávná svědectví o pravé smrti. Přidávám hlasitost  a ocitám se v Hádově říši.


KILLING ADDICTION hrají surový smrtící kov, který vychází ze stejných kořenů jako CARCASS, INCANTATION, GRAVE, MORBID ANGEL, DEICIDE, DIABOLIC, IMMOLATION. Můj přehrávač je zasažen neznámou chorobou, z reproduktorů vytéká zkažená krev. "Mind of a New God" připomíná dlouho neléčený vřed, který tepe a pálí. První ostrý riff, kůže je proříznuta. Hnis, šílený zápach. Ano, takhle nějak vypadá opravdová smrt. Ošklivá, bolestivá, krutá a černá jako ohořelé tělo. Jako nové album. které vám doslova shoří v rukou. Připadám si, jako bych byl jenom kusem masa, hozeným zuřivým hladovým bestiím. Songy jsou skvěle napsány, mají v sobě neskutečnou sílu, drive. Připomínají vichřici, která rozmetá v márnici všechny kosti. KILLING ADDICTION mají svůj vlastní výraz, skvělý mocný  a mohutný zvuk a obal, který vás připraví na vstup do podzemí. Tenká hranice mezi životem a smrtí byla opět překročena. Bylo mi umožněno nahlédnout do nekonečné říše mrtvých. Našlapuji tiše. Pod nohama mi praskají kosti těch, kteří byli prokleti. Neexistuje nebe ani peklo, jenom death metal. Tentokrát smrdí sírou, nenávistí, zkaženým masem. Démoni se probudili a přinášejí nám ze záhrobí ryzí zlo! Absolutní inferno!


Asphyx says:

The thin line between life and death has been crossed again. I was allowed to look into the endless realm of the dead. I step on quietly. The bones of those who have been cursed are cracking under my feet. There is no heaven or hell, only nothingness. Impermeable thick fog. I see silhouettes of figures, grimaces. I feel incredibly cold. They came back. Demons of darkness. Every day they lie in coffins with the inscription KILLING ADDICTION.

Yes, you guessed it right. The Florida band, dating back to the 1990s, is back. With sharp, wild and unruly old school death metal. The gates of the underground were reopened to bear ancient testimonies of the true death. I turn up the volume and find myself in the Realm of Hades.


KILLING ADDICTION plays raw deadly metal that comes from the same roots as CARCASS, INCANTATION, GRAVE, MORBID ANGEL, DEICIDE, DIABOLIC, IMMOLATION. My player is affected by an unknown disease, rotten blood is leaking from the speakers. "Mind of a New God" is reminiscent of a long-untreated ulcer that beats and burns. The first sharp riff, the skin is cut. Pus, crazy smell. Yes, this is what real death looks like. Ugly, painful, cruel and black as a charred body. Like a new album. which will literally burn in your hands. I feel like I'm just a piece of meat thrown by furious hungry beasts. The songs are well written, they have incredible power, drive. They resemble a storm that scatters all the bones in the morgue. KILLING ADDICTION has its own expression, great powerful and powerful sound and packaging that will prepare you to enter the underground. The thin line between life and death has been crossed again. I was allowed to look into the endless realm of the dead. I step on quietly. The bones of those who have been cursed are cracking under my feet. There is no heaven or hell, only death metal. This time it stinks of brimstone, hatred, rotten meat. The demons have awakened and are bringing us pure evil from the grave! Absolute inferno!Tracklist:
1. Mind of a New God
2. As Utopia Burns
3. Prophecy Armageddon
4. Destroyer of Worlds
5. Lives Unworthy of Life
6. Dark Realm Atrocity
7. Condemned to Nothingness
8. The Chaos Older than Time
9. Altered at Birth


Share this games :

TWITTER