SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 18. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HEXORCIST - Evil Reaping Death (2021)

Recenze/review - HEXORCIST - Evil Reaping Death (2021)


HEXORCIST - Evil Reaping Death
CD 2021, Memento Mori/ Godz ov War Productions/ Unholy Prophecies

for english please scroll down

Ráno jsem vstal a bylo mi divně. Cítil jsem v kostech chlad. V ulicích chodí lidé bez tváří. Místo obličeje mají jen krvavé šmouhy. Postupně jim odpadává maso z těla, až se stanou svým vlastním stínem. Nepomáhají modlitby, ani zázračné léky. Podsvětí zase jednou ukázalo svoji sílu a vyvrhlo na světlo Boží další kapelu, která přesně ví, o čem je temnota. HEXORCIST jsou z Floridy a bezezbytku ctí death metalové zákony svých předků.

Album je hned od začátku ponurou návštěvou starého pohřebiště. Na kůly jsou nabodnuty lebky nepřátel, oltář je potřísněný čerstvou krví. Hniloba, šílenství, bolest a strach. Nic jiného zde nehledejte. Tady se hraje pravý, ortodoxní smrtící kov!


"Evil Reaping Death" určitě ocení fanoušci starých alb MORBID ANGEL, SARCÓFAGO, NECROVORE. Totální blasfemie, maniakální riffy, chaotický výraz, ale také velký tlak a spousta špinavé energie. Vše je neučesané, složené někde hluboko v podzemí. Rozhodně nečekejte nic dobrého ani pozitivního. HEXORCIST vás vezmou na dlouhý výlet bez konce. Budete se brodit po kolena ve zkažené krvi, nasávat pach zkaženého masa. Během poslechu se stanete postavou z úvodu dnešní recenze. Bez tváře, bez světla a bez naděje. Stále tvrdím a i po 30 letech poslechu death metalu si myslím, že se se tenhle styl musí hrát od srdce, poctivě. Američanům věřím každou notu, každý riff. Jejich první dlouhohrající album mě baví poslouchat, i když moc dobře vím, že pánové nevymýšlejí nic nového, ani převratného. Otevírám starou rakev, nedávnou exhumovanou. Byl v ní pochovám starý mnich, který propadl kdysi zlu. Držel v ruce pergamen s tajnými modlitbami pro vyvolávání temných sil. Troufám si tvrdit, že jej HEXORCIST studovali velmi pečlivě. "Evil Reaping Death" je jako špinavá death metalová stoka, která teče i pod vaším městem. Plavou v ní kusy těl, krysy tančí na ostrých střepech a Smrt ještě neřekla poslední slovo. Morbidní, mokvají a plesnivé album, které vám vytrhne srdce z těla! Temný masakr!


Asphyx says:

I got up this morning and I felt weird. I felt a chill in my bones. There are faceless people walking the streets. Instead of faces, they have only bloody smudges. Gradually the flesh falls off their bodies until they become their own shadows. Prayers don't help, nor do miracle cures. Once again, the underworld has shown its power and brought to the light of God another band that knows exactly what darkness is all about. HEXORCIST are from Florida and they honor the death metal laws of their ancestors to no end.

Right from the start, the album is a sombre visit to an old burial ground. The skulls of enemies are impaled on stakes, the altar is stained with fresh blood. Rot, madness, pain and fear. Look no further. This is where the true, orthodox death metal is played!"Evil Reaping Death" will definitely be appreciated by fans of old albums MORBID ANGEL, SARCÓFAGO, NECROVORE. Total blasphemy, manic riffs, chaotic expression, but also a lot of pressure and dirty energy. Everything is unkempt, composed somewhere deep underground. Definitely don't expect anything good or positive. HEXORCIST will take you on a long trip without end. You will wade knee-deep in rotten blood, sucking in the smell of rotten flesh. As you listen, you will become the character from the opening of today's review. Faceless, lightless and hopeless. I still say, and after 30 years of listening to death metal, I still think this style needs to be played from the heart, honestly. I trust the Americans with every note, every riff. I enjoy listening to their first full-length album, even though I know very well that the gentlemen are not inventing anything new or groundbreaking. I'm opening an old coffin, recently exhumed. In it was buried an old monk who had once succumbed to evil. He was holding a parchment with secret prayers to invoke dark forces. I dare say the HEXORCIST studied it very carefully. "Evil Reaping Death" is like a dirty death metal sewer that runs under your town. There are pieces of bodies floating in it, rats dancing on sharp shards and Death hasn't said the last word yet. A morbid, swampy and moldy album that will rip your heart out! Dark carnage!


Tracklist:
01. Exulting The Adversary
02. Sentry At The Seven Gates
03. Unblessing The Reverent
04. Proverbs Of Pestilence
05. Denouncing The Immaculate
06. Evil Reaping Death
07. Unrighteous Ceremony
08. Accursed Affirmations
09. Praising The Most Foul
10. Crucifixion (Devastator Cover)Share this games :

TWITTER