SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 1. září 2021

Recenze/review - DAEMONICUS - Eschaton (2021)


DAEMONICUS - Eschaton
CD 2021, Black Lion Records

for english please scroll down

Poprvé jsem spatřil její tvář dole ve sklepě. Seděla u dveří do podzemí a divně se smála. Byla nádherná. Tvář bez masa, tělo bez kůže. Šeptala slova obrácené modlitby. Lákala mě, abych šel s ní. Poslouchám death metal už od devadesátých let, tak jsem její pozvání s chutí přijal. Vzala mou ruku do kostnatých dlaní a ukousla mi kus obličeje. Má krásná zombie. Kdo by odolal večírku v její milé přítomnosti. Hrát nám dnes budou švédští DAEMONICUS. Budeme tančit na vlastních hrobech, budeme si užívat temnotu a chlad.

Švédi citují ze starých death metalových učebnic. A dělají to se zkušenostmi, nadšením a odhodláním. Přesně podle mého gusta. Kapela vám naservíruje zkažené maso s elegancí mistrů cechu řeznického. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Jenom smrt a temnota. 

 

Pokud stejně jako já rádi a často obdivujete hrobky s nápisy jako DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, DEMONICAL, GRAVE a spoustou dalších, typických zástupců švédské školy, budete spokojeni i s deskou "Eschaton". Jedná se o "HM2 buzz saw" velmi vysoké kvality. Lebky pukají tlakem, zombie tančí zběsile do rytmu. Songy v sobě mají velké množství zkažené nakumulované energie i mrazu. Představte si dávno opuštěný hřbitov, který je určený k likvidaci. Ne, to se nikdy nestane. Nemrtví to nikdy nedopustí. Dál si budou užívat pochmurná rána, ledově ostré melodie i atmosféru absolutní tmy. DAEMONICUS se povedlo nejen nahrát skvělé stylové album, ale i dílo, které rád a často s chutí protáčím ve svém přehrávači. Kosti vyskládané v úhledných hromadách, ohně zase hoří jasným plamenem. Jsem hrozně rád, že jsem přijal pozvání od své krásné zombie. A vůbec mi nevadí, že už na sobě nemá ani kousek masa. Tančíme dál, při ostrých riffech, dunivých bicích, při chorobném vokálu. Tahle deska má neskutečný tlak a energii. Nadskakují víka od rakví, nemrtví lezou z děr. Jako bych byl zpátky v devadesátých letech. Klidně mi vytrhněte srdce z těla, podobnou hudbu budu poslouchat stále dál. Až na věky, amen! Album se kapele neskutečně povedlo po všech stránkách (zvuk, produkce, obal). Zároveň má v sobě velké množství zajímavých momentů. Chladné, surové death metalové ozvěny ze záhrobí! 


Asphyx says:

I first saw her face down in the basement. She sat at the door to the basement and laughed strangely. She was beautiful. Face without flesh, body without skin. She whispered the words of an inverted prayer. She enticed me to go with her. I have been listening to death metal since the 1990s, so I gladly accepted her invitation. She took my hand in her bony palms and bit a piece of my face. She has beautiful zombies. Who could resist a party in her kind presence. Swedish DAEMONICUS will play for us today. We will dance on our own graves, we will enjoy the darkness and cold.

Swedes quote from old death metal textbooks. And they do it with experience, enthusiasm and determination. Exactly to my taste. The band will serve you spoiled meat with the elegance of the masters of the butcher's guild. There is nothing left anywhere, nothing is missing anywhere. Only death and darkness.


If, like me, you like and often admire tombs with inscriptions such as DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, DEMONICAL, GRAVE and many other, typical representatives of the Swedish school, you will be satisfied with the "Eschaton" plaque. This is a "HM2 buzz saw" of very high quality. Skulls burst with pressure, zombies dancing furiously to the beat. The songs have a large amount of spoiled accumulated energy and frost. Imagine a long-abandoned cemetery that is destined for destruction. No, that will never happen. The undead will never allow it. They will continue to enjoy gloomy blows, icy sharp melodies and the atmosphere of absolute darkness. DAEMONICUS managed not only to record a great stylish album, but also a work that I like and often like to spin in my player. Bones stacked in neat piles, fires burn with a bright flame. I'm so glad I accepted the invitation from my beautiful zombie. And I don't mind at all that he's not wearing a piece of meat anymore. We keep dancing, with sharp riffs, booming drums, sick vocals. This board has incredible pressure and energy. The coffin lids jump, the undead climb out of the holes. Like I was back in the 1990s. Feel free to rip my heart out of my body, I will continue to listen to similar music. Forever, amen! The band was incredibly successful in all aspects (sound, production, cover). At the same time, it has a large number of interesting moments in it. Cold, raw death metal echoes from the graveyard!


Tracklist:
01. To Poison Everything
02. Reform Or Die
03. The Double Edged Sword
04. Heretic Trials
05. The Grand Inquisitor
06. Sacred And Secular
07. You Know My Name
08. Fate Sealed By Faith
09. Termination

band:
David Ekevärn - Drums
PO Wester - Vocals & Guitars
Jörgen Persson - Guitars
Martin Pudas - BassShare this games :

TWITTER