DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 27. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BENOTHING - Temporal Bliss Surrealms (2021)

Recenze/review - BENOTHING - Temporal Bliss Surrealms (2021)BENOTHING - Temporal Bliss Surrealms
EP 2021, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Sedí před zrcadlem a pozoruje svoje nebohé tělo. Pořád slyší v hlavě zlý jedovatý smích. Ostrá žiletka, tichý pláč, krev pomalu odtéká do vany. Můžeš se tisíckrát ptát proč, můžeš se modlit, klanět se všem svatým, ale odpověď nepřichází. Rozdrásáš si obličej, chceš cítit další bolest. Neodbytný pocit, že na tebe padá celý svět. Nihilismus je tvoje nové náboženství. Umíráš a znovu se rodíš. A stále žiješ ve stínu.

Když poslouchám nové EP finských BENOTHING, tak před sebou vidím spoustu podobných obrazů. Hudba kolem mě plyne jako černobílý depresivní film. Nasávám pach shnilého masa, bořím se po kolena do bažin. Kapela hraje přesně ten druh death metalu, který vás rozloží na prvočástice. 


Někdy nevím, jestli je normální svět venku a nebo u nás v domě šílenství, ale pak si poslechnu alba, jako je "Temporal Bliss Surrealms" a ihned vím, že pravda se ukrývá v temnotě. BENOTHING lze zařadit po bok smeček jako jsou MORBUS CHRON, HORRENDOUS, BEDSORE, OBLITERATION. Na starých death metalových základech jsou vystavěny komplikovanější a progresivnější kompozice. S dobrým zvukem, zajímavým obalem, se jedná o nahrávku, která udělá dobře všem, jejichž fantazie se pohybuje převážně ve stínech. EP se navíc opravdu dobře poslouchá, zadírá se mi postupně pod kůži. Hlavou se mi míhají divné myšlenky, zase vidím tu dívku, co se rozhodla ukončit svůj život. Hej děvče, poslechni si raději "Temporal Bliss Surrealms". I přes všechna shnilá těla, mokvající obličeje z alba cítím určitou naději. Působí na mě tak. Zpočátku chaoticky, časem začnete rozplétat jednotlivé motivy a odměnou vám bude krásný morbidní zážitek. Mozek se mi vaří ve vlastní šťávě, smrt je při poslechu velmi blízko. Doslova hmatatelná. Myslím, že se novinka povedla po všech stránkách. Je uvěřitelná, sebevědomá, zajímavá. Děsivý death metal s černou aurou!


Asphyx says:

He sits in front of the mirror and looks at his poor body. He can still hear the evil, poisonous laughter in his head. Razor sharp, silent crying, blood slowly draining into the bathtub. You can ask why a thousand times, you can pray, you can bow down to all the saints, but the answer doesn't come. You tear your face, you want to feel more pain. The insistent feeling that the whole world is falling on you. Nihilism is your new religion. You die and are born again. And still you live in the shadows.

When I listen to the new EP of Finnish BENOTHING, I see a lot of similar images in front of me. The music flows around me like a black and white depressing movie. I'm sucking in the smell of rotten flesh, sinking knee-deep into the swamp. The band plays exactly the kind of death metal that breaks you into elemental pieces.


Sometimes I don't know if it's the normal world outside or the madness in our house, but then I listen to albums like "Temporal Bliss Surrealms" and I know immediately that the truth is hidden in the darkness. BENOTHING can be placed alongside packs like MORBUS CHRON, HORRENDOUS, BEDSORE, OBLITERATION. More complicated and progressive compositions are built on old death metal foundations. With a good sound, interesting cover, this is a record that will do good to all whose imagination moves mostly in the shadows. Moreover, the EP is really good to listen to, getting under my skin gradually. Strange thoughts are running through my head, I see that girl again who decided to end her life. Hey girl, listen to "Temporal Bliss Surrealms" instead. Despite all the rotting bodies, wetting faces on the album, I feel some hope. I'm so impressed. Chaotic at first, eventually you start to unravel the various motifs and are rewarded with a beautiful morbid experience. My brain is boiling in its own juices, death is very close while listening. Literally palpable. I think that the novelty has succeeded in every aspect. It's believable, confident, interesting. Scary death metal with a black aura!


Tracklist:
01. State Of Surreal Blis
02. Engrossed Inside Compulsions
03. Absurd Malignancy Within (Sapiens Apoptosis)
04. Stasis Hexis

band:
M.F - bass
A.G - vocals
K.T - guitar
V.V - drumsShare this games :

TWITTER