Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 18. prosince 2021

Recenze/review - KHNVM - Portals To Oblivion (2021)


KHNVM - Portals To Oblivion
CD 2021, Neckbreaker Records

for english please scroll down

Pod korunami krásně šumících stromů. V plesnivém listí, u potoka, který byl ještě nedávno zbarvený krví. Stav rozkladu je již značný. O tom, že to kdysi býval člověk, svědčí už jen zbytky oblečení, které leží bokem. Zabitá, ponížená, oběšená, uškrcená. Nevydržím se dívat, musím si sednout a přemýšlím, kdo dokáže udělat něco tak zlého? Ohledání mrtvol bývá někdy hodně náročné. Ještě, že tu máme hudbu, která mi pomáhá přežít v dnešním temném světě.

KHNVM je kapela složená z německých a bangladéšských muzikantů, která letos přichází se svým druhým albem. Jeho atmosféra je velmi podobná té, kterou zmiňuji v úvodu. Procházím se starým pohřebištěm a nemrtví šeptají, žalují, pláčou a křičí do tmy. Odpověď nepřichází. Zůstává jen ryzí, syrový, surový death metal, špinavý a ošklivý.


"Portals To Oblivion" je albem, které muselo vznikat v temném stínu, v hlubokém undergroundu, v mlhavých močálech. Je vyryto ostrou čepelí do kůže všech prokletých. Zní jako to nejzlejší rouhání, jako černá mantra pro vyvolávání starých démonů. Základem nahrávky je prašivý death metal, opentlený trnovou korunou bolesti. Songy jsou napsány ostře, nekompromisně, s přihlédnutím ke chladným ozvěnám z podsvětí. KHNVM se museli upsat samotnému ďáblu. Chodím zdánlivě opuštěnými chodbami podzemí a nasávám pach smrti. Přidávám hlasitost a znovu se dívám na další tělo ve značném stádiu rozkladu. Jsem hudbou zcela pohlcen, možná i díky skvělému zvuku, obalu, ze kterého jde strach. Brána byla opět otevřena a zlo dávno ovládlo náš svět. Rouháme se k padlým modlám a mě nejvíc deska připomíná pradávný rituál. Oltář je připraven. Zazní další riff a obrácené modlitby jsou odříkávány stejně jako hudba s elegancí starých mistrů. "Portals To Oblivion" se mi postupně usadilo v žilách, stalo se prudkým jedem. Ohledání mrtvol bývá někdy hodně náročné. Ještě, že tu máme hudbu, která mi pomáhá přežít v dnešním temném světě. K téhle nahrávce se budu rád a často vracet. Je totiž přesně mojí krevní skupinou. Magický death metalový rituál!


Asphyx says:

Under the canopy of beautifully rustling trees. In the mouldy leaves, by a stream that was only recently stained with blood. The state of decay is already considerable. Only the remnants of clothing lying to one side are evidence that this was once a man. Killed, humiliated, hanged, strangled. I can't stand to look, I have to sit down and think, who can do something so evil? Examining corpses can be very difficult. Good thing we have music to help me survive in today's dark world.

KHNVM is a band made up of German and Bangladeshi musicians who are releasing their second album this year. Its atmosphere is very similar to the one I mentioned in the introduction. I walk through an old burial ground and the undead whisper, mourn, cry and scream into the darkness. No answer comes. All that remains is pure, raw death metal, dirty and ugly.


"Portals To Oblivion" is an album that must have been made in the dark shadows, in the deep underground, in the misty swamps. It is carved with a sharp blade into the skin of all the damned. It sounds like the evillest blasphemy, a black mantra for summoning old demons. The record's foundation is dusty death metal, laced with a crown of thorny pain. The songs are written in a stark, uncompromising manner, taking into account the cold echoes from the underworld. KHNVM must have subscribed to the devil himself. I walk through the seemingly deserted corridors of the underground, and suck in the smell of death. I turn up the volume and look again at another body in a considerable state of decomposition. I'm completely absorbed by the music, perhaps because of the great sound, the cover that scares me. The gate has been opened again and evil has long since taken over our world. We blaspheme to fallen idols, and to me, the record most reminds me of an ancient ritual. The altar is ready. Another riff is played, and the inverted prayers are recited like music with the elegance of the old masters. "Portals To Oblivion" gradually settled in my veins, became a violent poison. Viewing corpses can be very difficult. Good thing we have music to help me survive in today's dark world. I'll come back to this record often. It's right in my blood. A magical death metal ritual!


TRACKLIST
1. Ethos Of The Otherly World
2. Portals To Oblivion
3. Heretic Ascension
4. Drink From The Chalice Of Suffering
5. Baptized By The Father Befouled
6. No Solace
7. Spectral Chaos

LINE-UP
Showmik Das a.k.a Obliterator - Guitars / Vocals
Martyr - Bass
Cassian - Drums


Share this games :

TWITTER