DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. prosince 2021

Recenze/review - PHRENELITH - Chimaera (2021)


PHRENELITH - Chimaera
CD 2021, Nuclear Winter Records

for english please scroll down

Žádné přízraky, ani démoni. Žádné nadpřirozené síly, ale jenom obyčejná lidská nenávist. Ta nás jednou zahubí. Lidem už dávno chybí pokora a konec je nevyhnutelný. Zlo a špína dávno ovládly lidské myšlenky. Satan existuje, na rozdíl od Boha, který se stal jen iluzí pro všechny, kteří ještě věří v dobro. Začíná se sama nabízet otázka, jak si myslíte, že to bude na zemi vypadat po apokalypse?

Zůstane jen spáleniště, smradlavé a hnusné. Možná ještě močály plné shnilých těl. A potom také hudba. Třeba nové album dánských PHRENELITH. Hrubozrnný, surový, mokvající death metal staré školy, se spoustou mrazivých ozvěn. Už jste někdy viděli mrtvolu ve značném stádiu rozkladu? Tak se připravte, takhle zní inferno!


Hromady mrtvých těl, naskládaných na hromadu. Neskutečný smrad. Takhle zní pravý, nefalšovaný death metal, pod to se podepíšu vlastní krví. PHRENELITH patří ke stejnému druhu jako smečky typu INCANTATION, DISMA, DEAD CONGREGATION, FUNEBRARUM, FATHER BEFOULED, UNDERGANG. Nahrávka musela vznikat hluboko v podzemí, ve shnilých chodbách prokletého kostela. Zvuk je nebývale masivní, syrový, mrazivý (Greg Wilkinson). Temný obal od vynikajícího Timo Ketola, který již není bohužel mezi námi (čest jeho památce) vše jen podtrhuje. Dánové patří dlouhodobě k mým oblíbeným kapelám. Pokaždé, když si chci odpočinout ve své oblíbené rakvi, tak všude zhasnu a nechám na sebe jejich hudbu působit. Cítím, jak mi pomalu proniká do žil, jak tam vře a jako nějaký prudký jed postupně paralyzuje celé mé tělo. Mnozí si mysleli, že nás před koncem světa zachrání podchlazení a balzamování, ale není to pravda, jedině poslech "Chimaera" vás zakonzervuje na další roky. Chodí světem, stojí vždy ve stínu a pozoruje. Na uších má novou desku a nasává zlo z lidí. Živí se smutkem a utrpením. Prochází postupnou proměnou. Černé obrazy, malované zkaženou krví. Sochař smrti. Peklo opravdu existuje. Teď už to vím jistě. Death metalový armageddon!


Asphyx says:

No ghosts, no demons. No supernatural powers, just ordinary human hatred. She will kill us one day. People have long lacked humility and the end is inevitable. Evil and dirt have long dominated human thoughts. Satan exists, unlike God, who has become an illusion for all who still believe in the good. The question itself begins to ask, what do you think it will look like on earth after the apocalypse?

Only the incinerator will be stinking and disgusting. Maybe still swamps full of rotten bodies. And then the music. For example, the new Danish album PHRENELITH. Coarse-grained, raw, soaking old-school death metal, with lots of frosty echoes. Have you ever seen a corpse in a considerable stage of decay? So get ready, this is how the inferno sounds!


Piles of dead bodies stacked. An unbelievable stench. This is what real, unadulterated death metal sounds like, I'll sign it with my own blood. PHRENELITH belongs to the same species as packs such as INCANTATION, DISMA, DEAD CONGREGATION, FUNEBRARUM, FATHER BEFOULED, UNDERGANG. The recording had to be made deep underground, in the rotten corridors of the cursed church. The sound is unusually massive, raw, frosty (Greg Wilkinson). The dark cover from the excellent Timo Ketol, who is unfortunately no longer with us (honor of his memory) only underlines everything. The Danes have long been one of my favourite bands. Every time I want to rest in my favourite coffin, I go out everywhere and let their music affect me. I can feel it slowly penetrating my veins, boiling there and gradually paralyzing my whole body like a sharp poison. Many thought that hypothermia and embalming would save us from the end of the world, but this is not true, only listening to "Chimaera" will preserve you for years to come. He walks the world, always standing in the shadows and watching. He has a new record on his ears and sucks evil from people. He feeds on grief and suffering. It is undergoing a gradual transformation. Black paintings painted with rotten blood. Sculptor of death. Hell really does exist. Now I know for sure. Death metal Armageddon!


about PHRENELITH on DEADLY STORM ZINE:


Share this games :

TWITTER