DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 8. července 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DENOUNCEMENT PYRE - Forever Burning (2022)

Recenze/review - DENOUNCEMENT PYRE - Forever Burning (2022)


DENOUNCEMENT PYRE - Forever Burning
CD 2022, Agonia Records

for english please scroll down

Všude se válí na prach rozdrcené kosti. Kousky shnilého masa. Další oběť, další strach v očích. Bestie má hlad. Hluboko pod zemí, někde na neznámém místě v Austrálii. Písek je vyprahlý a slunce si už dlouho neviděl. Přikován ke zdi čekáš, až půjdeš na řadu. Už to nebude dlouho trvat. Cítíš ve vzduchu pach smrti. Dnes je ten velký den, kdy roztrhaný na kusy přejdeš na druhou stranu. Do země nekonečných stínů. 

DENOUNCEMENT PYRE a jejich novinka jsou jako zlá, ošklivá a krvelačná bestie ze starých časů. Black a death metal ve vzájemné morbidní symbióze. Odhodlání, tlak, špinavá stoka. Jako rezavý nůž, pomalu zajíždějící do vnitřností, jako pradávný rituál, jako choroba, při které vám odpadá maso od kostí - tak na mě působí "Forever Burning".

 

Letos opět pánové přicházejí se skvělým zvukem, s pekelným obalem, ale hlavně se spoustou nápadů, které se odehrávají ve velmi zběsilých tempech. Inspirací byly smečky jako DESTROYER 666, WATAIN, NOCTURNAL GRAVES, LVCIFYRE, DESTRUKTOR, IGNIVOMOUS. Při poslechu si připadám jako na nekonečné party s démony. Krutost, síla, smrt a mrazivé melodie. Nic jiného nečekejte. Dveře do záhrobí byly otevřeny a vy si tak můžete vychutnat studené a mokvající ozvěny z těch nejprašivějších katakomb. Stačí jen vstoupit a jít za stínem. Zavede vás do místnosti, ve které je přivázána bestie. Je jen na vás, zda téhle desce podlehnete, za sebe ale musím napsat, že se jedná opravdu o velmi povedené dílo. A to po všech stránkách. Jako bych si četl ve starých pergamenech. O dávných rituálech pro vyvolávání temných sil. O modlitbách, při kterých spatříte tvář samotného rohatého. "Forever Burning" je až po okraj naplněno vztekem, nenávistí, šílenstvím, nihilismem a válkou. Bojuje se zde za ryzost, opravdovost, rouhá se stylem padlých mnichů. Neurvalost, surovost a neskutečný masakr v kostnici. Takoví jsou DENOUNCEMENT PYRE i letos. Přicházejí ve velmi dobré formě, rozhodnuti vás spálit na popel. Poklekněte! Barbarský, démonický, pekelný black death metal, který smrdí sírou!


Asphyx says:

Crushed bones lying in the dust everywhere. Bits of rotten meat. Another victim, another fear in the eyes. The beast is hungry. Deep underground, somewhere in an unknown place in Australia. The sand is parched and you haven't seen the sun in a long time. Chained to the wall, you wait your turn. It won't be long now. You smell death in the air. Today's the big day when torn to pieces, you cross over to the other side. Into the land of endless shadows.

DENOUNCEMENT PYRE and their novelty are like the evil, ugly and bloodthirsty beasts of old. Black and death metal in mutual morbid symbiosis. Determination, pressure, dirty sewer. Like a rusty knife, slowly going into your guts, like an ancient ritual, like a disease that makes your flesh fall off your bones - that's how "Forever Burning" affects me.


This year again the gentlemen come with a great sound, a hell of a cover, but most of all with a lot of ideas that are played out at a very frantic pace. Inspiration came from packs like DESTROYER 666, WATAIN, NOCTURNAL GRAVES, LVCIFYRE, DESTRUKTOR, IGNIVOMOUS. Listening to them makes me feel like I'm at an endless party with demons. Cruelty, power, death, and chilling melodies. Don't expect anything else. The door to the beyond has been opened and you can enjoy the cold and dripping echoes from the dustiest of catacombs. All you have to do is enter and follow the shadows. It will lead you to the room where the beast is chained. It's up to you whether you succumb to this record, but for myself, I have to write that it is a very well-done piece of work indeed. It's a very good piece of work. It's like reading in old parchments. Ancient rituals for summoning dark forces. Prayers where you see the face of the horned one himself. "Forever Burning" is filled to the brim with rage, hatred, madness, nihilism, and war. It fights for purity, truthfulness, and blasphemy in the style of fallen monks. Roughness, brutality, and unbelievable carnage in the ossuary. That's what DENOUNCEMENT PYRE is like again this year. They come in very good form, determined to burn you to the ground. Kneel down! Barbaric, demonic, hellish black death metal that reeks of brimstone!


about DENOUNCEMENT PYRE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - DENOUNCEMENT PYRE - Black Sun Unbound (2016)


Tracklist:
01. Forever Burning
02. The Liberating Fires Of Moloch
03. Tongues Stretched For Salvation
04. Darkness In The Eyes Of Apophis
05. Hung Like Swine
06. Burn This World And Start Again
07. The Opposer Of Light-16bit Master
08. Sunder The Living TempleShare this games :

TWITTER