DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 23. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATHSIEGE - Throne of Heresy (2022)

Recenze/review - DEATHSIEGE - Throne of Heresy (2022)


DEATHSIEGE - Throne of Heresy
CD 2022, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Další hřbitov v plamenech. Praskající kosti, pukající lebky, nářek nemrtvých. V márnici hoří čerstvá těla a mezi kouřem se vznáší ostré melodie nového alba "Throne of Heresy". Celá scenérie připomíná pravé, nefalšované, reálné peklo. Satan se usmívá a riffy se mi zadírají hluboko pod kůži i do mozku. Občas se to stává, když potkáte temnou a šílenou hudbu. Dojde k samovznícení.

Alespoň u mě, který se toulá záhrobím přes třicet let. Vždycky jsem oceňoval dobré a silné melodie, poctivý zvuk a řemeslo. Němečtí (izraelští) maniaci DEATHSIEGE splňují všechny mé požadavky na starodávný rituál smrti, který dokáži vždy ocenit. Důkazem budiž již jejich demonahrávka "Unworthy Adversary" z roku 2020, které jsme se věnovali i u nás na stránkách (odkaz na recenzi a rozhovor je dole pod článkem). Po téhle smečce zůstává jenom spálená země. 


DEATHSIEGE mají stejné kořeny, jako kapely typu MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, DIABOLIC, DEICIDE, DEGIAL, ASCENDED DEAD, CONCRETE WINDS, IMPRECATION, PERDITION TEMPLE, IMPIETY, BLASPHEMY, SINISTER, KRISIUN. Black a death metal se potkávají na novém albu ve velmi zajímavém a syrovém poměru. Pánové nám namíchali vskutku smrtící koktejl, po jehož pozření budete umírat v nekonečných křečích. Kapele se opravdu povedlo zapálit onen svět. Tlak, energie, smrt, šílenství. Nic jiného neexistuje. "Throne of Heresy" je nahrávkou, která ve mě zanechala hluboké krvavé stopy. Procházím se po spáleništi a cítím pach rozkládajících se těl. Také síru, která k tomuto stylu patří odnepaměti. Oceňuji masivní, hutný a řezající zvuk. Líbí se mi i obal, který přesně vystihuje to, co se na desce odehrává. Zběsilá jízda přímo do pekla. Bez kompromisů, přesto se silnými a zajímavými motivy. DEATHSIEGE si vás ocejchují jako kus masa. Budete spolu s kapelou předčítat ze starých metalových spisů, užívat si temná zákoutí, lekat se stínů. Smrt nemá, jak je všeobecně známo, slitování. Existuje ale ještě něco horšího. Nekonečné prokletí. Duše, které nikdy nenajdou klid. Někde v těchto místech muselo být album nahráváno. V temných katakombách a na spáleném hřbitově. Poklekněte! Zničující, ďábelské, black death metalové inferno! Nahrubo nasekaná tma!


Asphyx says:

Another cemetery in flames. Cracking bones, cracking skulls, the cries of the undead. Fresh bodies burn in the morgue, and the sharp melodies of the new album "Throne of Heresy" float through the smoke. The whole scene is reminiscent of a real, unadulterated, real hell. Satan smiles and the riffs dig deep into my skin and brain. It happens sometimes when you meet dark and crazy music. There's a spontaneous combustion.

At least for me, who's been wandering the grave for over thirty years. I've always appreciated good, strong melodies, honest sound and craftsmanship. German (Israeli) maniacs DEATHSIEGE meet all my requirements for an ancient death ritual that I can always appreciate. The proof is already their demo album "Unworthy Adversary" from 2020, which we also covered on our website (link to the review and interview is below the article). All that remains after this band is scorched earth.


DEATHSIEGE have the same roots as bands like MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, DIABOLIC, DEICIDE, DEGIAL, ASCENDED DEAD, CONCRETE WINDS, IMPRECATION, PERDITION TEMPLE, IMPIETY, BLASPHEMY, SINISTER, KRISIUN. Black and death metal meet on the new album in a very interesting and raw ratio. Gentlemen have mixed us a truly deadly cocktail that will leave you dying in endless convulsions. The band has really managed to set the other world on fire. Pressure, energy, death, madness. There's nothing else. "Throne of Heresy" is a record that left a deep bloody mark on me. I walk around the burn site and smell the stench of decomposing bodies. Also the sulphur that has always been a part of this style. I appreciate the massive, thick and cutting sound. I also like the cover art, which accurately describes what is happening on the record. A frantic ride straight to hell. No compromises, yet with strong and interesting themes. DEATHSIEGE will mark you like a piece of meat. You'll be reading from old metal documents with the band, enjoying the dark corners, being scared by the shadows. Death has, as is well known, no mercy. But there is something worse. An endless curse. Souls that never find peace. Somewhere in these places, the album must have been recorded. In dark catacombs and a burnt cemetery. Kneel down! A devastating, diabolical, black death metal inferno! A roughly chopped darkness!


about DEATHSIEGE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - DEATHSIEGE - Unworthy Adversary (2020)

A few questions - interview with black/death metal band from Israel - DEATHSIEGE.

Tracklist:
01. All Roads Spiral Downwards
02. Dehumanized In Darkness
03. Harbringers Of Finality
04. Throne Of Heresy
05. Satanic Tyranny
06. At The Ruins Of Legacy
07. Revelations Of Wretched Men
08. Smear Campaign Triumph Eternal
09. Drowned By Murderous Force
10. Poisonous Worlds
11. Unworthy Adversary
12. Siege Of Death

band:
T.D - Guitars
A.M - Drums
J.S - VocalsShare this games :

TWITTER