DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 10. srpna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEAD AND DRIPPING - Blackened Cerebral Rifts (2023)

Recenze/review - DEAD AND DRIPPING - Blackened Cerebral Rifts (2023)


DEAD AND DRIPPING - Blackened Cerebral Rifts
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Měl bych určit způsob smrti, ale tentokrát mám problém. Na hromadě leží kusy rozsekaných těl. Pomíchané ruce a nohy, mozky vystřelené z hlavy, vnitřnosti vyhřezlé ven. Nikdy si na ten pohled nezvyknu. Hejna much a zápach, po kterém se každému ihned zvedne žaludek. Stále dokola si pokládám otázky, kdo to mohl udělat? Odpověď nepřichází, protože viníkem jsou obyčejní lidé jako já a nebo ty. Jen se ocitli uprostřed války a na povrch vylezly jejich temné myšlenky. Hoď kamenem, kdo jsi bez viny.

Pokaždé, když mě zaujme nějaká brutální death metalová kapela, tak si vzpomenu na děsivé dokumenty z jedné ze světových válek. Kývám se do rytmu, vychutnávám si morbidní melodie a přemýšlím, kolik způsobů zabíjení ještě lidé vymyslí. Hlavou mi poletují šílené obrazy a oceňuji temnotu i chlad, se kterými DEAD AND DRIPPING přišli. Třetí dlouhohrající album v řadě, třetí zářez přímo do živého. 


"Blackened Cerebral Rifts" je velmi surovým albem. Mám pocit, že jsem na starých opuštěných jatkách, která sice byla před lety uzavřena, ale do zdí je stále otištěn nářek obětí. Jediným členem téhle šílené kapely je Evan Daniele, který je podepsán pod všemi nástroji i vokálem. Jedná se o zkušeného maniaka, který nepodcenil vůbec nic. Skvělý obal od Jasona Wayne Barnetta vás uvede do kruté hry, zalknete se masivním, hutným a prašivým zvukem a necháte si vpíchnout do žil jednotlivé skladby. Tohle album je devastující jízda ve stylu WORMED, DEMILICH, DEFEATED SANITY, SUFFOCATION, BRUTALITY, MONSTROSITY, MORTAL DECAY, OBSCENITY. Nenašel jsem na desce žádné slabé místo. Naopak, mozek se mi uvařil ve vlastní šťávě, maso odpadalo od kostí a když jsem byl nakonec přikován ostrými riffy na zeď, zemřel jsem v ukrutných křečích. DEAD AND DRIPPING  přesvědčili na svoji stranu. Měl jsem často pocit, že se zalykám zkaženou krví. Poslech oceníte především, pokud jste fanoušci žánru, ale myslím, že osloví i ostatní. Jedná se o extrém, ale velmi dobře zahraný. Songy jsou propracované, mají v sobě potřebnou dávku špíny, hnisu a vzteku. V některých momentech jsou možná moc dlouhé, ale to berte jen jako názor člověka, který toho slyšel už tolik, že mu to někdy leze z hlavy ven. Jako celek je "Blackened Cerebral Rifts" skvělou příležitostí vyčistit si myšlenky od všeho zlého. Až zase půjdu ohledávat mrtvoly, vezmu si tohle album s sebou. Je totiž krutým obrazem nás samých. Mocné, zničující, kruté, masakrující, brutální death metalové šílenství!


Asphyx says:

I should determine the manner of death, but this time I have a problem. There are pieces of dismembered bodies lying in a pile. Arms and legs scrambled, brains blown out of their heads, intestines spilling out. I'll never get used to the sight. swarms of flies and a smell that makes everyone sick to their stomach. I ask myself over and over again, who could have done this? The answer doesn't come because the culprits are ordinary people like me or you. They just found themselves in the middle of a war and their dark thoughts came to the surface. Throw a stone, who are you without blame.

Every time a brutal death metal band catches my attention, I think of horrific documentaries from one of the world wars. I nod to the beat, enjoy the morbid melodies and wonder how many more ways of killing people will come up with. Crazy images fly through my head and I appreciate the darkness and coldness that DEAD AND DRIPPING came up with. The third long-playing album in a row, the third notch right into live.


"Blackened Cerebral Rifts" is a very raw album. I feel like I'm in an old abandoned slaughterhouse that may have been closed years ago, but the wailing of the victims is still imprinted on the walls. The only member of this crazy band is Evan Daniele, who is signed to all the instruments and vocals. This is a seasoned maniac who hasn't underestimated anything. The great cover art by Jason Wayne Barnett will put you in the cruel game, you'll get soaked by the massive, thick and dusty sound and let each track inject itself into your veins. This album is a devastating ride in the style of WORMED, DEMILICH, DEFEATED SANITY, SUFFOCATION, BRUTALITY, MONSTROSITY, MORTAL DECAY, OBSCENITY. I didn't find any weak point on the album. On the contrary, my brain was cooked in its own juices, the flesh was falling off the bones and when I was finally pinned to the wall by sharp riffs, I died in violent convulsions. DEAD AND DRIPPING convinced me to their side. I often felt like I was gagging on bad blood. You'll especially appreciate listening to this if you're a fan of the genre, but I think it will appeal to others as well. It is an extreme, but very well played. The songs are sophisticated and have the requisite amount of filth, pus and rage. They may be too long at some points, but just take that as the opinion of someone who has heard so much that it sometimes gets out of his head. As a whole, "Blackened Cerebral Rifts" is a great opportunity to clear your mind of all the bad stuff. When I go looking for dead bodies again, I'll take this album with me. It's a cruel picture of ourselves. Powerful, devastating, cruel, slaughtering, brutal death metal madness!


Line up -
Evan Daniele - All music and lyrics

Artwork by Jason Wayne Barnett

Track listing -
1. Tragic Ascent Of Absurdity's Pale Moon
2. Humanoid Statues Parading Condescending Gestures
3. Aural Interference With Uncanny Subconscious Frequencies
4. Infinitely Plummeting Into Violet Portals Of Delusion
5. Hopeless Desire For Reprieve
6. Meticulously Unraveling The Serpentine Consciousness
7. Kaleidoscopic Visions Of Porous Obsidian Eternities
8. Molecular Degradation Upon Warped Onyx Stoves
9. Hysterical Mirages of Otherworldly Calamity

Official Video Stream #1
Official Video Stream #2
Dead And Dripping Bandcamp
Official Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Dead And Dripping Facebook
Official Label YouTube Channel
Label US Store
NEW Label Europe Store
Share this games :

TWITTER