DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 5. září 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - WORMLORD - Open Wounds (2023)

Recenze/review - WORMLORD - Open Wounds (2023)


WORMLORD - Open Wounds
CD 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

Na hladině se vznáší další shnilé tělo. Mrtvé oči jakoby s tebou rozmlouvaly. Ptají se proč? Proč zrovna já? Němá výčitka v tobě zůstane, jako nějaký ostrý vykřičník, jako ošklivý zážitek. Znovu se setkáte ve studené márnici a ty se vyděsíš, když se posadí. Jsi mrtvý a nebo ne? Cítíš smutek, vztek a nekonečný chlad. Prokletí nikdy neumírají. To už dávno víš, protože posloucháš dlouhé roky starý poctivý death metal. Měl bych pro vás jednu novou kapelu z Finska.

Říkají si WORMLORD a letos přicházejí se svojí první nahrávkou. Je plná špíny, hnisu, zkaženého masa a odkazů na archviní kapely ze stockholmské oblasti. Stačí se podívat na obal, který se mimochodem opravdu velmi povedl, a hned víte, že tahle hudba vznikala na starých opuštěných pohřebištích. 


Skladby jsou napsány s jediným účelem. Pohřbít vás zaživa. Stanete se svým vlastním stínem a budete si vychutnávat jednotlivé skladby. Smrdí po zkaženém mase, to je vám doufám jasné. Oceňuji tradiční, klasický Boss HM-2 zvuk, který je krásně čitelný a masivní zároveň. Budete znovu a znovu tančit na vlastním hrobě. Tohle je album, které opravdu probudí všechny nemrtvé. Všem je jasné, že dnešní svět se točí trošku jinak. V hudbě to platí ještě víc, ale to je jedno. Mám rád mladé kapely, které exhumují staré hroby. Jen to musí dělat poctivě a uvěřitelně. Musí se mi zadřít pod kůži, začít kolovat v žilách. WORMLORD tohle všechno umí a dělají to velmi elegantně a zkušeně. "Open Wounds" je nahrávkou, která má v sobě pradávnou sílu, energii. Kdo čtete naše stránky dlouhodobě, tak určitě víte o čem píšu. Bývá pro mě vždy velmi příjemné objevovat smečky, jako jsou tito Finové. Neznám nic lepšího, než si večer sednout do svých oblíbených katakomb, otevřít si pivo a pustit tohle album. Hlavou mi potom létají různé děsivé představy. Je to pro mě důkaz, že je to dobrá hudba, zahraná od srdce. Není to sice nic nového, ale to mi vůbec nevadí. Na hladině se vznáší další shnilé tělo. Mrtvé oči jako s tebou rozmlouvaly. Ptají se proč? Proč zrovna já? Němá výčitka v tobě zůstane, jako nějaký ostrý vykřičník, jako ošklivý zážitek. Znovu se setkáte ve studené márnici a ty se vyděsíš, když se posadí. Jsi mrtvý a nebo ne? Ano, jsem a poslouchám "Open Wounds"Klasické, tradiční, old school death metalové otvírání prašivých rakví!


Asphyx says:

Another rotten body floats on the surface. Dead eyes seem to be talking to you. Asking why? Why me? A silent reproach stays with you, like a sharp exclamation mark, like an ugly experience. You meet again in the cold morgue, and you are frightened when he sits down. Are you dead or not? You feel sadness, anger and an endless cold. Curses never die. You already know that because you've been listening to years of honest death metal. I have a new band from Finland for you.

They call themselves WORMLORD and this year they come with their first record. It's full of filth, pus, rotten meat and references to arch-villain bands from the Stockholm area. One look at the cover art, which by the way is really very good, and you know right away that this music was made in old abandoned burial grounds.


The songs are written with a single purpose. To bury you alive. You will become your own shadow and you will enjoy each song. It smells like rotten meat, I hope you know that. I appreciate the traditional, classic Boss HM-2 sound, which is beautifully clear and massive at the same time. You will dance on your own grave again and again. This is an album that will truly wake up all the undead. It's clear to all that the world spins a little differently these days. This is even more true in music, but whatever. I like young bands that exhume old graves. They just have to do it honestly and believably. It's got to get under my skin, get in my veins. WORMLORD can do all that, and they do it very elegantly and expertly. "Open Wounds" is a record that has an ancient power, an energy. If you have been reading our site for a long time, you know what I write about. It is always very pleasant for me to discover packs like these Finns. I don't know anything better than to sit down in my favorite catacombs in the evening, crack open a beer and put this album on. All sorts of scary images fly through my head. It proves to me that this is good music, played from the heart. It's nothing new, but that doesn't bother me at all. There's another rotten body floating on the surface. Dead eyes as if they were talking to you. Are they asking why? Why me? The silent reproach stays with you, like a sharp exclamation mark, like a nasty experience. You meet again in the cold morgue, and you are frightened when he sits down. Are you dead or not? Yes, I am, and I'm listening to Open Wounds. Classic, traditional, old-school death metal opening of dusty coffins!


Tracklist:
01. Open Wounds 
02. Dismember 
03. Butcher 
04. Vermin 
05. Blind God 
06. Larvae Carnival 
07. Nether 
08. Ghouls

Share this games :

TWITTER