DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 9. prosince 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ABYSSAL RIFT - Extirpation Dirge (2023)

Recenze/review - ABYSSAL RIFT - Extirpation Dirge (2023)


ABYSSAL RIFT - Extirpation Dirge
CD 2023, Sentient Ruin Laboratories

for english please scroll down

Moje noční můry mě zavedly opět do shnilých močálů. Kolem se vznáší krvavá mlha a přízraky šeptají slova o nekonečné smrti a utrpení. Můžete zde potkat těla utopenců, vznášejících se ve smradlavé vodě. Jakmile jednou přejdete řeku Styx, jakmile jednou propadnete peklu, tak už není návratu. Abych přežil v dnešním zkaženém světě, tak potřebuji hudbu, které je neméně temná, záhadná a zlá. Jako mraky nad městem, jako ozvěny ze starých pohřebišť.

ABYSALL RIFT mě pozvali na starý záhrobní rituál. Sedl jsem si do chladného pokoje, zhasl všechna světla a zapnul jsem play. Ihned se mi na zeď začal promítat pradávný černobílý film. Moje fantazie pracovala na sto procent a já postupně zjišťoval, že tohle je přesně death metal ušpiněný doomem, který mám tolik rád. Musel jsem ven, do shnilých močálů.


"Extirpation Dirge" je albem, které působí jako děsivé zjevení. Pánové sice uctívají klasické a tradiční smrtící postupy ve stylu třeba takových IMMOLATION, DISEMBOWELMENT, ale velmi vkusně a inteligentně přidávají i ozvěny progresivních kapel ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století (GOBLIN, KING CRIMSON, ELOY). Posluchač tak dostane nebývale pestré a zajímavé album, které roste každým dalším poslechem. Je jako nějaká jedovatá rostlina, která vás postupně zcela pohltí. Už nikdy se nedostanete z jejího sevření. Stáhne vás do hlubin. Budete se zmítat, ale budete zcela paralyzováni. Alespoň tak jsem se cítil já, během všech společných setkání s těmito tmáři. Co se týká zvuku, obalu a celkového provedení, tak je vše v absolutní pořádku. Líbí se mi, že na to jde kapela přeci jen jinak, odlišně, má svůj vlastní výraz a obličej. V dnešní době to není vůbec lehké. Není divu, pod touto smečkou jsou podepsáni zkušení a velmi talentovaní muzikanti. Tajemno, černá magie, dlouhé stíny plné chladu a strachu. Připadám si jako v nějaké morbidní galerii. Líbí se mi, že i přesto, že pánové rádi a často ve skladbách experimentují, zachovali si čitelnost a jasné motivy. Když poslouchám tuhle desku, tak nějak podvědomě vím, že existuje ještě jedna dimenze, jiný, temnější svět, druhá strana, do které když vstoupíte, tak už není návratu. Letos jsem zažil několik skvělých hudebních překvapení a ABYSSAL RIFT patří mezi ně. Vynikající album po všech stránkách! Pradávné, děsivé rituály plné death metalu, doomu a smrtících ozvěn z mlhavých močálů věčnosti!


Asphyx says:

My nightmares took me back to the rotten swamps. A bloody fog hovers around and ghosts whisper words of endless death and suffering. You can see the bodies of drowned men floating in the stinking water. Once you cross the River Styx, once you've gone to hell, there's no going back. To survive in today's wicked world, I need music that is no less dark, mysterious and evil. Like the clouds over the city, like the echoes of old burial grounds.

ABYSALL RIFT invited me to an old grave ritual. I sat down in a cold room, turned off all the lights and turned on the play. Immediately an ancient black and white film began to project on my wall. My imagination was working at 100% and I was gradually discovering that this was exactly the doom-stained death metal I love so much. I had to get out, into the snowy swamps.


"Extirpation Dirge" is an album that feels like a terrifying revelation. Although the gentlemen worship classic and traditional death methods in the style of such bands as IMMOLATION, DISEMBOWELMENT, they also tastefully and intelligently add echoes of progressive bands from the sixties and seventies of the last century (GOBLIN, KING CRIMSON, ELOY). The listener thus gets an unprecedentedly varied and interesting album that grows with each successive listen. It's like some poisonous plant that gradually engulfs you completely. You will never get out of its grip. It pulls you down into the depths. You'll be tossed around, but you'll be completely paralyzed. At least that's how I felt during all my encounters with these darkies. As far as the sound, the packaging and the overall performance is concerned, everything is absolutely fine. I like the fact that the band is going about it in a different way, with its own expression and face. It's not easy these days. No wonder, under this pack are signed experienced and very talented musicians. Mystery, black magic, long shadows full of cold and fear. I feel like I'm in a morbid gallery. I like the fact that even though the gentlemen like to experiment and often experiment in their compositions, they have maintained legibility and clear themes. When I listen to this record, I somehow subconsciously know that there is another dimension, another, darker world, another side that once you enter, there is no going back. I've had some great musical surprises this year and ABYSSAL RIFT is one of them. An excellent album in all aspects! Ancient, eerie rituals full of death metal, doom and deadly echoes from the misty swamps of eternity!


Tracklist:
01. The Plague 
02. The Rune 
03. The Magister 
04. The Scourge 
05. The Eye 
06. The Mourning

Written and recorded by Matt Auxier
Guitars, bass, vocals and synths by Matt Auxier
Drums played and recorded by David Mahoney
Mixed and mastered by Will Killingsworth at Dead Air
Cover art by Jessi Nihil
Design & layout by MAShare this games :

TWITTER