DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 4. prosince 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FURNACE FLOOR - Furnace Floor (2023)

Recenze/review - FURNACE FLOOR - Furnace Floor (2023)


FURNACE FLOOR - Furnace Floor
EP 2023, Dawnbreed Records

for english please scroll down

Musel jsem tentokrát kopat hodně hluboko. Odkryl jsem několik metrů vrstev. Shnilé kosti, prašivé lebky, tisíce červů a špína, která se mi dostala hluboko do hlavy. Konečně jsem našel rakev, na které je nápis FURNACE FLOOR. Hnisavý death metal s příměsí zkažené krve, napadlo mě ihned, když jsem EP poslouchal poprvé. Tohle je hudba, kterou poslouchají démoni. To vám můžu podepsat vlastní krví. Zhasl jsem všechna světla a nechal se unášet na ledových vlnách krutých melodií.

Mám pro podobné nahrávky slabost. Připomínají mi dobu mých metalových začátků. Výměny kazet, staré ošoupané džínové vesty, touha po temnotě. Američané navíc ušpinili skladby i black metalem. Myslím, že všichni hříšníci musí být spokojeni. Doporučuji poslouchat v opuštěných márnicích. Jenom vy, mrtvoly a death metal. Co si víc můžou nemrtví přát?


Jasně, je to stará muzika, která se dnes hraje už jenom v podzemí. Na starých pohřebištích a ocení ji opravdu pouze praví fanoušci temnoty a dlouhých stínů. To je v absolutním pořádku. Nikdo dopředu nevíme, jakým způsobem zemřeme. Pokud si tedy nepodřežeme žíly. Než se tak ale stane, můžeme si užít tenhle poctivý kov smrti. Kapela hraje odhodlaně, opravdově, uvěřitelně a ihned si mě získala na svoji stranu. Demo má poctivý, zákeřný a chladný zvuk. Líbí se mi i obal, který se musí skvěle vyjímat na tričku. Po formální stránce je vše v pořádku. Hlavní je pro mě ale atmosféra, která je náležitě mokvající, plesnivá. Jako starý hrob, v rohu hřbitova, kde se pohřbívají pouze oběti prokletých. Měl jsem při poslechu pocit, že jsem lovenou obětí v hustém lese. Neustále jsem se ohlížel za sebe. Lekal jsem se každého stínu. Určitě znáte takové ty neklidné horory, které vám způsobí děsivé noční můry. Tak přesně takovým způsobem na mě působí i EP "Furnace Floor". Budete hnít zaživa, pomalu se rozpadat a nakonec se stanete jen svým vlastním stínem. Kývám se do rytmu a beru do rukou znovu lopatu. Musel jsem tentokrát kopat hodně hluboko. Odkryl jsem několik metrů vrstev. Shnilé kosti, prašivé lebky, tisíce červů a špína, která se mi dostala hluboko do hlavy. Konečně jsem našel rakev, na které je nápis FURNACE FLOOR. Myslím si, že nelze jinak, než vám novinku doporučit. Je totiž šílenou ozvěnou z onoho světa. Má temnou a chladnou atmosféru a hoří jasným černým plamenem. Blackened death metalová inkvizice! Děsivé ozvěny ze starých kobek, které se vám dostanou až do morku kostí!Asphyx says:

I had to dig very deep this time. I uncovered several meters of layers. Rotten bones, mangy skulls, thousands of worms and dirt that got deep into my head. Finally, I found a coffin that says FURNACE FLOOR. Putrid death metal with a mixture of rotten blood, I thought immediately when I listened to the EP for the first time. This is the music that demons listen to. I can sign this with my own blood. I turned off all the lights and let myself drift on the icy waves of cruel melodies.

I have a soft spot for records like this. They remind me of my metal beginnings. Cartridge swaps, old worn-out denim vests, the longing for darkness. The Americans also dirty the songs with black metal. I think all sinners must be satisfied. I recommend listening in abandoned morgues. Just you, corpses and death metal. What more could the undead want?

Sure, it's old music that's only played underground nowadays. In old burial grounds, and only true fans of darkness and long shadows will really appreciate it. That's absolutely fine. No one knows in advance how we're going to die. Unless we slit our wrists. But before we do, we can enjoy this honest-to-goodness death metal. The band plays with determination, genuine, believable and immediately won me over to their side. The demo has an honest, insidious and cool sound. I also like the cover art, which must look great on a t-shirt. Formally, everything is fine. But the main thing for me is the atmosphere, which is suitably musty. Like an old grave, in the corner of a cemetery where only the victims of the damned are buried. Listening to it, I felt like a hunted victim in a dense forest. I kept looking behind me. I was scared of every shadow. I'm sure you know those unsettling horror movies that give you terrifying nightmares. That's exactly how the "Furnace Floor" EP affects me. You'll rot alive, slowly decay, and eventually become nothing but your own shadow. I sway to the beat and pick up the shovel again. I had to dig very deep this time. I uncovered several meters of layers. Rotten bones, mangy skulls, thousands of worms and dirt that got deep into my head. Finally, I found a coffin that says FURNACE FLOOR. I think I can't help but recommend the news to you. For it is a mad echo of the other world. It has a dark and cold atmosphere and burns with a bright black flame. Blackened death metal inquisition! Terrifying echoes from the old dungeons that will get you to the core!


Tracklist:
1. The Chamber
2. Fevered Lens
3. Under the Heel of God

FURNACE FLOOR


Dawnbreed Records
Share this games :

TWITTER