DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. prosince 2023

Recenze/review - PHOBOCOSM - Foreordained (2023)


PHOBOCOSM - Foreordained
CD 2023, Dark Descent Records

for english please scroll down

Každý jdeme jinou cestou. Někdy se brodíme bahnem a obestírá nás temnota, jindy zahlédneme alespoň malý záblesk světla. Občas se zastavíme, abychom se nadechli. Touláme se světem, mnozí bez cíle, bez naděje. Jako bychom věděli, že nás nakonec stejně čeká krutá smrt. Narodíme se v bolestech a jediní démoni vědí, co s námi bude. Včera jsem znovu po letech otevřel Knihu mrtvých a poslouchal u ní nové album kanadských PHOBOCOSM. Ihned se mi vše spojilo v jeden mrazivý zážitek. Zhasnul jsem všechna světla a díval se do tmy.

V těchto chvílích, když byla venku zima a pršelo, vynikla nová deska "Foreordained" nejlépe. Je zakončením apokalyptické trilogie, morbidním závěrem krutých příběhů, které nám kapela svojí hudbou vypráví. Nezbývá nic jiného, než naplno otevřít svoji mysl a nechat na sebe jejich hudbu působit. Přiznám se bez mučení. Opět jsem podlehl během několika tónů. A ve své fantazii došel až na konec cesty. 


Předkládaná hudba je při počátečních setkáních neklidná a náročná. Od posluchače vyžaduje pozornost a možná i trpělivost. Všechna síla vynikne až po nějakém čase. Všechno se musí usadit, jako mrtvola v čerstvém hrobě. Zvuk je chladný, čitelný a zničující. Motiv obalu (autorem je Lauri Laaksonen) krásně doplňuje to, co se na albu odehrává. Smrtící inferno, které nejvíc ocení všichni fanoušci absolutní tmy. Stylově lze tvorbu těchto tmářů přirovnat k hudbě kapel jako IMMOLATION, INCANTATION, DISMA, ULCERATE, SONNE ADAM, VENGEFUL, IGNIVOMOUS, SULPHUR AEON, DEAD CONGREGATION. Samozřejmě, PHOBOCOSM mají svůj vlastní výraz, krvavý otisk, originální postupy. Osobně se mi potom nejvíc líbí atmosféra alba. Opravdu mám pocit, že se procházím chladnými chodbami Hádovy říše. Ze stěn stéká hnis a z dálky se ozývá bolestivý nářek hříšníků. Netuším, jestli věříte na poslední soud, na peklo nebo na záhrobí. Možná jenom shnijeme v zemi, jako kus zcela zbytečného masa. Jsou ale kapely, které nám umožňují nahlédnout na druhou stranu. Kanaďané patří mezi ně. "Foreordained" je velmi zajímavá nahrávka, se spoustou skvělých momentů, s touhou ničit. Nejvíce ji ocení všichni hudební gurmáni, kteří rádi ochutnávají shnilé kousky masa. Každý jdeme jinou cestou. Někdy se brodíme bahnem a obestírá nás temnota, jindy zahlédneme alespoň malý záblesk světla. Občas se zastavíme, abychom se nadechli. Touláme se světem, mnozí bez cíle, bez naděje. PHOBOCOSM na nové desce otevřeli bránu na onen svět! Zlověstný, děsivý death metalový rituál!


Asphyx says:

We each go a different way. Sometimes we wade through the mud and darkness envelops us, sometimes we catch a glimpse of light. Sometimes we stop to breathe. We wander the world, many without destination, without hope. It's as if we know that we'll eventually meet a cruel death anyway. We are born in pain and only the demons know what will happen to us. Yesterday, I opened the Book of the Dead again after years and listened to the new album by Canadian PHOBOCOSM. Immediately everything came together in one chilling experience. I turned off all the lights and stared into the darkness.

In these moments, when it was cold and raining outside, the new album "Foreordained" stood out the best. It is the end of an apocalyptic trilogy, a morbid conclusion to the cruel stories the band tells us through their music. There is nothing to do but to open your mind fully and let their music affect you. I admit it without torture. Once again I succumbed within a few notes. And in my imagination, I reached the end of the road.


The music presented is unsettling and challenging during the initial encounters. It demands attention and perhaps patience from the listener. All the power comes out after some time. Everything has to settle, like a corpse in a fresh grave. The sound is cold, clear and devastating. The cover motif (by Lauri Laaksonen) beautifully complements what is happening on the album. A deadly inferno that will be most appreciated by all fans of absolute darkness. Stylistically, the work of these dark artists can be compared to the music of bands like IMMOLATION, INCANTATION, DISMA, ULCERATE, SONNE ADAM, VENGEFUL, IGNIVOMOUS, SULPHUR AEON, DEAD CONGREGATION. Of course, PHOBOCOSM have their own expression, bloody imprint, original procedures. Personally, I like the atmosphere of the album the most. I really feel like I'm walking through the cold corridors of Hades. Pus dripping from the walls and the painful cries of the sinners echoing in the distance. I don't know if you believe in the Last Judgment, hell, or the afterlife. Maybe we're just rotting in the ground like a piece of completely useless meat. But there are bands that allow us to see the other side. The Canadians are one of them. "Foreordained" is a very interesting record, with a lot of great moments, with a desire to destroy. It will be most appreciated by all music gourmets who like to taste rotten pieces of meat. We each go a different way. Sometimes we wade through the mud and darkness envelops us, sometimes we catch a glimpse of light. Every now and then we stop to catch our breath. We wander the world, many without purpose, without hope. PHOBOCOSM have opened the gate to the other world on their new album! A sinister, terrifying death metal ritual!


Recenze/review - PHOBOCOSM - Bringer Of Drought (2016):


TRACKLIST
1. Premonition
2. Primal Dread
3. Everlasting Void
4. Infomorph
5. Revival
6. For an Aeon

LINE-UP
J.S.G. - Drums
S.D. - Guitars
E.B. - Vocals / Bass


https://www.ddmsuo.eu (European webstore)
Share this games :

TWITTER