DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. prosince 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - STENCHED - Gorging on Mephitic Rot (2023)

Recenze/review - STENCHED - Gorging on Mephitic Rot (2023)


STENCHED - Gorging on Mephitic Rot
demo 2023, Blood Harvest

for english please scroll down

Některé mrtvoly v sobě mají zvláštní klid. Možná odešly z tohoto světa a neměly žádné hříchy. Někdy ale přivezou zohavená těla, s děsem ve tváři. Uložím je do rakve a kolem se vznáší strach. Připadá mi, že se zlo otisklo do jejich tkání a zůstalo tam ještě dlouho po smrti. Víko zatluču rezavými hřeby a uslyším škrábání a šílený nářek. Death metal, ten pravý, plesnivý a shnilý jako ruka zombie. Napadne mě jako první. A moje myšlenky se ihned stanou krutou realitou. Poslouchám totiž nové demo od mexické kapely STENCHED.

Ihned vím, že jsem zde správně, že si rvu do uší přesně ten druh hudby, který koluje i v mých žilách. Kdysi dávno, v devadesátých letech minulého století, se stal tenhle styl pro mě doslova závislostí. Stále se přehrabuji v prašivých kostech a dělám to s nadšením a odhodláním. Maniak Adrian je na tom stejně jako já. Prokletý jedinec, který je podepsán pod celou kapelou. Jeho práce je morbidní a divoká!


Máte rádi kapely jako DEMILICH, ROTTREVORE, UNDERGANG? Potom byste mohli být spokojeni i při poslechu dema "Gorging on Mephitic Rot". Bylo pro mě velmi příjemné otevřít rezavé dveře do téhle kobky. Vydala klasické, tradiční svědectví. Riffy jsou ostré jako břitva. Vokál připomíná starodávnou chorobu a zvuk je pro nás, staré psy, doslova podmanivý. Připadám si, že jsem právě exhumoval starý hrob. Vylezla z něj děsivá zombie, která mi samozřejmě ihned prokousne hrdlo. Na to, že se jedná teprve o debut, tak je velmi dobře ošetřen zvuk. Ono je vůbec všechno v nejlepším pořádku. Nikde nic nechybí, nikde nic nepřebývá. Zůstal jen na kost ohlodaný death metal, který vás doslova přikove ke zdi. Pokud stejně jako já trávíte svůj čas nejraději v opuštěných katakombách, v chladu a temnotě, budou se vám určitě STENCHED líbit. Hraje se tady totiž pro všechny dávno prokleté, i pro ty, co oceňují u hudby hlavně špínu a tlak. Nahrávka musela vznikat hluboko pod zemí, v místech, kde čekají démoni. Stačilo několik prvních momentů a přízraky vylezly z děr. Kývají se do rytmu a tančí na hrobech. V márnici se dějí neuvěřitelné věci. Jsem moc rád, že jsem na svých toulkách v Hádově říši tuhle demo nahrávku potkal. Jinak bych byl totiž ochuzen o krásně morbidní zážitek. Někdy mi přivezou zohavená těla, s děsem ve tváři. Uložím je do rakve a kolem se vznáší strach. Připadá mi, že se zlo otisklo do jejich tkání a zůstalo tam ještě dlouho po smrti. Jsem jedním z nich. Špinavý, syrový, divoký a barbarský smrtící kov! Hniloba, tma  a rouhání!


Asphyx says:

Some corpses have a strange peace about them. Maybe they left this world with no sins. But sometimes they bring back mutilated bodies, with a look of horror on their faces. I put them in the coffin and fear hovers around. It seems to me that evil has imprinted itself on their tissues and remains there long after death. I hammer the lid with rusty spikes and hear scratching and mad cries. Death metal, the real thing, moldy and rotten like a zombie's hand. It's the first thing that comes to mind. And my thoughts immediately become a harsh reality. I'm listening to the new demo from the Mexican band STENCHED.

I know immediately that I'm in the right place, that I'm ripping into my ears exactly the kind of music that runs through my veins. Once upon a time, back in the 1990s, this style literally became an addiction for me. I'm still digging into the scabrous bones and doing it with passion and determination. Maniac Adrian is in the same boat as me. A cursed individual who is signed to the whole band. His work is morbid and wild!


Do you like bands like DEMILICH, ROTTREVORE, UNDERGANG? Then you might also be satisfied listening to the demo "Gorging on Mephitic Rot". It was very nice for me to open the rusty door to this dungeon. It gave a classic, traditional testimony. The riffs are razor sharp. The vocals are reminiscent of an ancient disease and the sound is literally captivating to us old dogs. I feel like I've just exhumed an old grave. A terrifying zombie has come out, and of course it's going to bite my throat. For only being a debut, the sound is very well treated. Everything is in the best possible order. Nothing is missing, nothing is missing anywhere. All that's left is bone gnawing death metal that will literally nail you to the wall. If, like me, you like to spend your time in abandoned catacombs, in the cold and dark, you will definitely like STENCHED. The music is played here for all the damned, even for those who appreciate music mainly for its dirt and pressure. The recording must have been made deep underground, in places where demons wait. It only took the first few moments for the ghosts to crawl out of the holes. They sway to the rhythm and dance on the graves. Incredible things happen in the morgue. I'm so glad I came across this demo on my wanderings in Hades. Otherwise I would have been deprived of a beautifully morbid experience. Sometimes they bring me mutilated bodies with horror on their faces. I put them in a coffin and fear hovers around. It seems to me that the evil has imprinted itself on their tissues and remains there long after death. I am one of them. Dirty, raw, savage and barbaric death metal! Rot, darkness and blasphemy!


Vinyl version tracklist
SIDE MEPHITIC
A1. Black Adipocere
A2. Putridity Mass Excretion
A3. Maggot Grave Infestation

SIDE ROT
B1. Rentombment
B2. Chunks Of Pustulant Rot *
B3. A Skull Covered In Putrid Slime *
* Vinyl version exclusive bonus trackShare this games :

TWITTER