DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#monastery. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#monastery. Zobrazit všechny příspěvky

středa 20. září 2023

Recenze/review - MONASTERY - From Blood (2023)


MONASTERY - From Blood
CD 2023, Art Gates Records

for english please scroll down

Sedíš svázaný v plesnivé kobce. Několik metrů v podzemí, v chladu a absolutní tmě. Lekáš se každého zvuku. Už ti vyřízli pruh kůže, už na tobě zkusili různé druhy mučení. Zatím si neodvolal, zatím bojuješ za pravdu. Existují kolem nás lidé, kteří mají zkaženou krev. Poznáte je podle zlých slov, které vytékají z jejich úst jako jedovaté sliny. Naděje umírá poslední. Alespoň se to říká. Nikdy se o tobě nikdo nedozví. Jsi dávno mrtvý, beze jména. Bez náhrobku. Než zemřeš, tak ti zbývá jediné - poslouchat ryzí a opravdový death metal.  

S maďarskými veterány MONASTERY jsem se poprvé setkal naživo na jednom festivalu v Čechách. Naživo mě rozsekali. Sepsal jsem jim ihned recenzi na předchozí album "Divine Damnation" (2022) a máme spolu i skvělý rozhovor (odkazy jsou dole pod článkem). Když jim letos vyšla novinka "From Blood", bylo pro mě samozřejmostí se zavřít do staré plesnivé kobky a album podpořit. Je to totiž opět skvělé! Řeže a pálí!


Mám vždycky rád, když si dá kapela záležet na zvuku (Zoltán 'Töfi' Cserfalvi - producer, engineer, mixing), na obalu (Bogi Waldmann), na produkci. Formální věci musí být v pořádku a na MONASTERY je znát, že je to smečka starých zkušených psů, u kterých jsou tyto věci samozřejmostí. To by ale bylo málo. Pro mě je nakonec stejně nejdůležitější předaná energie. A té mají Maďaři na rozdávání. Skvěle napsané skladby, které se mi ihned zadřely pod kůži. Neustále jsem se k nahrávce vracel a používal ji jako čistící prostředek pro můj mozek. V dnešní šílené době na člověka neustále padá lavina děsivých informací. Náš mozek na to není připravený. Proto jsou zde alba, jako je "From Blood". Pokaždé mě přenesou na stará pohřebiště, do piteven, na patologii. Líbí se mi melodie, oceňuji rytmus, vše se odehrává přesně tak, jak to mám nejraději. MONASTERY odvedli skvělou práci. Ale nejen to. Zavřeli mě do staré kobky, pohřbili zaživa, donutili mě tančit na mém vlastním hrobě. Songy řežou jako ostrý, čerstvě nabroušený skalpel. Kapela vás vyvrhne zaživa, rozdrtí všechny vaše kosti. Temnota, chlad, pochmurná atmosféra, ale také tlak, který vám rozsekne hlavu na několik částí. Je to smršť, vichřice, je to živelná pohroma. "From Blood" je nejen skvěle odvedeným řemeslem. Deska má v sobě něco navíc, co ocení hlavně staří fanoušci kovu smrti. Existují kolem nás lidé, kteří mají zkaženou krev. Poznáte je podle zlých slov, které vytékají z jejich úst jako jedovaté sliny. Naděje umírá poslední. Alespoň se to říká. Nikdy se o tobě nikdo nedozví. Jsi dávno mrtvý, beze jména. Bez náhrobku. Přesto budeš tohle album poslouchat stále dál. Temný, démonický death metal, který zabije i nemrtvé! Mokvající mršina!


Asphyx says:

You're sitting tied up in a moldy dungeon. Several meters underground, in the cold and absolute darkness. You're terrified of every sound. They've already cut a strip of your skin, they've tried all kinds of torture on you. You have not yet recanted, you are still fighting for the truth. There are people around us who have corrupted blood. You know them by the evil words that come out of their mouths like poisonous saliva. Hope dies last. Or so they say. No one will ever know about you. You're long dead, without a name. No tombstone. Before you die, there's only one thing to do - listen to pure and true death metal.

I first met Hungarian veterans MONASTERY live at a festival in the Czech Republic. Live they blew me away. I immediately wrote a review of their previous album "Divine Damnation" (2022) and we had a great conversation (links are below the article). When their new album "From Blood" came out this year, it was a given for me to lock myself in the moldy old dungeon and support the album. It's great again! It cuts and burns!


I always like it when a band takes care of the sound (Zoltán 'Töfi' Cserfalvi - producer, engineer, mixing), the cover (Bogi Waldmann), the production. Formal things have to be in order and you can tell that MONASTERY is a pack of old experienced dogs, where these things are a matter of course. But that wouldn't be enough. For me, in the end, the most important thing is the energy transmitted. And the Hungarians have plenty of it. Well-written songs that immediately got under my skin. I kept coming back to the record and using it as a cleanser for my brain. In today's crazy times, there is a constant avalanche of scary information raining down on people. Our brains are not prepared for it. That's why there are albums like "From Blood". Each time I'm transported to old burial grounds, autopsy rooms, pathology. I like the melodies, I appreciate the rhythm, everything is played exactly the way I like it. MONASTERY did a great job. But not only that. They locked me in an old dungeon, buried me alive, made me dance on my own grave. The songs cut like a sharp, freshly sharpened scalpel. The band will eviscerate you alive, crush all your bones. Darkness, coldness, gloomy atmosphere, but also pressure that will split your head into several pieces. It's a whirlwind, it's a whirlwind, it's a natural disaster. "From Blood" is not only a great piece of work. The record has something extra to it that old fans of death metal will especially appreciate. There are people around us who have tainted blood. You can recognize them by the evil words that ooze out of their mouths like poisonous saliva. Hope dies last. Or so they say. No one will ever know about you. You're long dead, without a name. No tombstone. Yet you'll keep listening to this album. Dark, demonic death metal that kills the undead! Wetting carcass!


about MONASTERY on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - MONASTERY - Divine Damnation (2022)

Interview - MONASTERY - A massive, powerful and dark, apocalyptic death metal tsunami!

Rozhovor - MONASTERY - Masivní, mocné a temné, apokalyptické death metalové tsunami!

Tracklist:
1. Intro 01:46
2. River Of The Fallen Souls 
3. Dreadful Thing 
4. Faceless Nothing 
5. Pulled Into Stake 
6. Solitude In Delirium 
7. Dire Warnings 
8. Aeternum Vale 
9. Continue To Suffer
10. Brutal Persecution Of Reason

band:
Roland Kovács - vocals, lyrics
Krisztián Tóth - guitar
Ferenc Tóth - guitar
Szabolcs Szanati - bass
Róbert 'Billy' Kovács - drums
Lajos 'Dixi' Diószegi - lyrics

Zoltán 'Töfi' Cserfalvi - producer, engineer, mixing
Bogi Waldmann - cover art


čtvrtek 22. září 2022

Recenze/review - MONASTERY - Divine Damnation (2022)


MONASTERY - Divine Damnation
CD 2022, HAMMERWORLD RECORDINGS

for english please scroll down

Zlo se ukrývá někde hluboko uvnitř. V hlavě i ve shnilém břiše. Snaha ovládnout, zničit, ponížit. Kus bestie je v každém z nás, ale většina ji dokáže zkrotit. Jsou ale jedinci, kteří jsou stále na lovu. Přicházejí z temnoty. Plni špíny a hnisu. Nechceš se s nimi setkat, přesto pomalu ovládají tenhle svět. Stačí si přečíst zprávy. Apokalypsa už dávno začala. Pracujeme na ní pomalu, ale jistě. Umíráme zaživa. Pochodujeme na smrt. A ještě se u toho usmíváme. 

Bojovat proti bestiím se dá různými způsoby. Slovem i silou, ale já mám stejně nejraději hudbu. Takovou, která si mě postupně podmaní, získá na svoji stranu. Mám rád energii a sílu, čerpám ji, nasávám. Pro další boj s přízraky. Dovolte mi, abych vám představil maďarské MONASTERY. Kapelu, která hraje syrový, surový death metal. A umí jej na výbornou! Jen pro zajímavost, poprvé jsem se s nimi setkal až letos na festivalu SYMBOLIC. Hrají od roku 1989, měli několik přestávek. Letos přicházejí s novou deskou "Divine Damnation", u které se probouzí démoni!


Kapela nám jasně a zřetelně ukazuje, jak se mají skládat silné melodie. Ano, na skvělých, zajímavých riffech je jejich hudba postavena. Nejsou to ale jenom ony, přidávány jsou i tma, chlad, síla a tlak. Výsledný koktejl vám rozdrásá obličej do krve. MONASTERY dokáží vytvořit atmosféru podobnou blízké smrti. Mám při poslechu pocit, že se setkávám s bestiemi. Díváme se do obličeje a já cítím jejich zkažený dech. Za chvíli mi prokousnou hrdlo a stanu se jedním z nich. Pochválit musím zvuk i obal, ale hlavně spoustu zajímavých nápadů. "Divine Damnation" se stalo na dlouhou dobu mým společníkem a také koutem, oázou, do které jsem se mohl schovat před současným divným světem. Skladby ve mě evokovaly touhu vzít do rukou kladivo a zničit všechny obrazovky. Přelámat kosti na prach. Lámat a roztrhat. V rychlých momentech připomíná deska setkání se smečkou pitbulů, v melodických zase tanec na ledovém ostří rezavého nože. Zlo se ukrývá někde hluboko uvnitř. V hlavě i ve shnilém břiše. Snaha ovládnout, zničit, ponížit. Kus bestie je v každém z nás, ale většina ji dokáže zkrotit. Jsou ale jedinci, kteří jsou stále na lovu. Přicházejí z temnoty. Plni špíny a hnisu. Musíme je zničit! Jako prostředek se sama nabízí nahrávka "Divine Damnation". Je totiž nejen poctivým zabijáckým řemeslem, ale i muzikou, která musí potěšit každého, kdo má rád starý smrtící kov. Masivní, mocné a temné, apokalyptické death metalové tsunami!


Asphyx says:

Evil hides somewhere deep inside. In the head and in the rotten belly. To control, to destroy, to humiliate. There's a piece of the beast in all of us, but most of us can control it. But there are individuals who are still on the hunt. They come from the darkness. Full of filth and pus. You don't want to meet them, yet they're slowly taking over this world. Just read the news. The apocalypse has already begun. We're working on it slowly but surely. We're dying alive. We're marching to our deaths. And smiling while we're doing it.

There are many ways to fight the beasts. Words and force, but I like music best. The kind of music that gradually conquers me, takes me over. I like energy and power, I draw it, I suck it in. For the next fight with the ghosts. Let me introduce you to Hungarian MONASTERY. A band that plays rough, raw death metal. And they do it well! Just for the record, I first met them at SYMBOLIC festival this year. They've been playing since 1989, they've had a few breaks. This year they come with a new album "Divine Damnation", with which demons are awakening!


The band shows us clearly and distinctly how to compose strong melodies. Yes, their music is built on great, interesting riffs. But it's not just them, darkness, coldness, power and pressure are added as well. The resulting cocktail will rip your face to shreds. MONASTERY can create an atmosphere akin to near death. Listening to them, I feel like I'm meeting beasts. We look into each other's faces and I can smell their foul breath. Soon they will bite my throat and I will become one of them. I have to praise the sound and the cover, but most of all a lot of interesting ideas. "Divine Damnation" became my companion for a long time and also a corner, an oasis where I could hide from the current strange world. The songs evoked in me the desire to take a hammer in my hands and destroy all the screens. To break bones into dust. To break and tear. In the fast moments, the record reminds of an encounter with a group of pit-bulls, in the melodic ones, a dance on the icy blade of a rusty knife. Evil hides somewhere deep inside. In the head and in the rotten belly. To control, to destroy, to humiliate. There's a piece of the beast in all of us, but most of us can control it. But there are individuals who are still on the hunt. They come from the darkness. Full of filth and pus. We must destroy them! "Divine Damnation" offers itself as a means. For it is not only honest killer craft, but music that must please anyone who loves the old death metal. A massive, powerful and dark, apocalyptic death metal tsunami!


Tracklist:
01. Intro (00:26)
02. Decomposition Of Human Brain (03:47)
03. Hereditary Pestilence (04:02)
04. Divine Damnation (02:59)
05. Catatonic Schizophrenia (03:34)
06. Age Of Shit (03:06)
07. Bleed (04:10)
08. Fakemockracy (02:51)
09. Anatomy Of Insanity (04:35)
10. The End Is The Beginning (Outro) (01:24)


Interview - MONASTERY - A massive, powerful and dark, apocalyptic death metal tsunami!


Interview with death metal band from Hungary - MONASTERY.

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Ave MONASTERY! Greetings to the Hungarian underground. I hope everything is fine with you. It should be because this year you have released a fourth full-length album in your band's career. I have to admit it has literally blown my mind. It is dark, energic and as if it cuts by the sharp edge of the knife. I can hear from the record you did a really good job and you added a big portion of the talent, too. How do you perceive the new album in comparison to the previous one? Where did you want to move and in what are these two records different?

Greetings to you and the readers! In 1992, we made the first Hungarian death metal record, which was officially released. In accordance with the age, the material was considered pioneering in Hungary, and the same can be said about the album that followed. This was the ancient era of the Monastery, followed by a longer hiatus. Since many years have passed between the old and the new records, there is quite a big difference in terms of technical and instrumental knowledge, but I think the commitment can be heard on all our records! On the new record, we continue the old school death metal traditions!


“Divine Damnation“ includes all attributes of good death metal. For me personally, it represents the record, which I really like to listen to. How did you produce it? How look the writing process of new material in the case of MONASTERY?

I'm so glad you think so. It is typical of the Monastery's current operation that we write the songs together. In most cases, the two guitarists come with riffs and themes, and together we put them into final form. Our lyricist is a Hungarian guy living in England, Lajos Diószegi "Dixi".

Who is signed for mixing and mastering? I have to confirm that the sound literally kills. It keeps making me turn up the volume on the hi-fi tower. You've got a sound that's harsh, raw and dark and animalistic at the same time. What studio did you record in and how did it all work?

The recordings were made in a studio in Sopron /MD studio/ a very good friend of ours was the producer, who by the way is the lead singer and guitarist of a first line band, the band's name is Moby Dick. We were able to work together very well, he has similar musical tastes. His name is Tamás Schmiedl.


An important part and a kind of extra bonus for fans today is the physical CD. You self-published it, and it has a corpsy cover art. Who is the author? Do I explain well the picture when I would think it is a body in a considerable state of decay? How did you choose the motif and how does it relate to the music at the record?

The album is published by HAMMERWORLD RECORDINGS, one of the largest Hungarian metal labels. By the way, it is also the Hungarian publisher of a European-level newspaper, which also only deals with metal. The CD disc was distributed in a very serious number of /8000 / pieces, which is a serious achievement in this genre. The cover tries to reflect human passing, from the beginning to the passing away, the graphic was created by a Hungarian tattoo artist.


I have been wandering the underground for over thirty years and I still go to Hungary for music with certainty. I think we have a similar nature and taste when it comes to metal. I like your bands a lot and I monitor your scene carefully. Maybe I envy you a little, because we only have a few death metal bands that are worth it. How do you perceive your scene, fans, labels?

I think the online space helps a lot at the moment, because it is easier to reach the fans, but it is much more difficult to motivate the fans to come to a concert. Back in the 90s, many more people went to parties, even on weekdays. Today it is more difficult. I think the underground in Hungary has narrowed down quite a bit, there are fewer clubs and festivals where metal is also present. We are not complaining, we are currently working on opening in other countries as well. We heard /and experienced/ that there are enthusiastic underground fans in the Czech Republic! The same can be said about the publishers, and it's no secret that we want to publish the next album with a major European label.


It is true that you were among the first bands at this year's Symbolic Festival in the Czech Republic and I had to get up very early. But I definitely don’t regret it. I was very excited. It's true that death metal suits a smaller, club stages, but it was still great concert. How did you feel during the playing there, how did you enjoy the festival and what could you say about our fans?

We had a great time, and ours was probably one of the most popular concerts on Saturday. The teams were very good, high-quality, and everything was flexible and organized! All our respect goes to the enthusiastic audience, they were fantastic, and a huge thank you to the organizer for the invitation and the crew's attitude!!! We made friends, and exchange concerts with bands were also organized!


You play devastating death metal influenced by, among other things, the American school. Today, the band can't avoid comparisons, but I would like to know how the idea to start MONASTERY was born, who was and is your metal idol? Where do you want to move your band? Are you attracted to large foreign festivals, for example, are you willing to go on tour with a more famous band?

Our absolute favorites are Bolt Thrower, Napalm Death, Entombed, Slayer, among the current ones Vader, Decapitated, Belphegor, Corpsegrinder.... By the way, we constantly give concerts, approx. We have 65 concerts, and we are also present at quite a few festivals in Croatia and Hungary. A spring tour with a serious big-name band is planned, it is being organized. Anyway, we would also welcome the help of Czech organizers, we would love to go to your country for concerts several times!


When I started my website six years ago, I had a vision that I would try to support bands that are not so much popular, or they are lost in underground. To let the world knows about them. I think I'm doing quite well, at least according to the responses. How do you approach the promotion of your music? Do you rely upon the label or do you send the CDs for various reviews by yourself? For example, I buy albums that I really enjoy. What about you? Are you also fans who often support your colleagues? Do you go to concerts?

Yes, of course we support each other in the domestic underground, we maintain a very good relationship with all domestic teams. We also have webzines, they are often promoted here at home. The underground really needs supporters like you, because even with an interview like this, you help us a lot! Anyway, I personally am a CD and vinyl collector, I diligently buy the band's stuff!


On the one hand, today the new band has a lot of opportunities to make themselves more known, but on the other hand, there are a huge number of groups and the fans are getting lost in this big metal sea. A lot of people just download mp3s from the internet and instead of to visit the concert they prefer to spit poisonous saliva on Facebook. How do modern technologies affect you as MONASTERY? What do you think about downloading music, google metalists, streaming music, etc.?

Unfortunately, we also currently need online media interfaces, without which we could not exist. Despite this, we trust that traditional audio carriers will remain, that has its real charm. Of course, we are also on the portals, facebook, spotify, youtube, this need is bad, but we use it to promote our music! Many young people get to know music from their armchairs, they find it difficult to go to concerts, and this can be seen in the composition of the age group at the parties...


I like to ask the musicians what death metal means to them. How would they define it, whether it is more the philosophy and lifestyle thing for them or "just" relaxation? What does it mean for you? How do you perceive and experience it?

Of course, it can also be called a way of life, you can't do this just as a pastime with such enthusiasm and dedication. Everyone is serious, and friendship keeps us together anyway, and our singer is my big boy. Fortunately, we also receive quite serious support from our families. For us, death metal as music is an expression of our feelings, sometimes anger, sometimes stabilization!

Finally, a classic but important question. What is MONASTERY planning in the upcoming months? Where can we see you at the stage and when will you visit the Czech and Slovak Republics again?

After the above-mentioned festival, a Slovakian organizer contacted us, and it looks like we will work together. On September 9th we will perform in Zvolen, and on November 26th we will perform in Poprád. We really want to find a connection in the Czech Republic too!


Thank you so much for the interview. I wish a lot of success to the new album and let the number of your fans expand as much as possible. I will look forward to seeing you somewhere live again. I wish you a lot of success both musically and personally. I'm going to push " Divine Damnation" into my head again!

We also thank you very much for the opportunity and thank your readers for reading the interview!!!!

Rozhovor - MONASTERY - Masivní, mocné a temné, apokalyptické death metalové tsunami!


Rozhovor s death metalovou skupinou z Maďarska - MONASTERY.

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Ave MONASTERY! Zdravím do maďarského undergroundu. Doufám, že je u vás vše v pořádku. Mělo by, máte na kontě letos čtvrté skvělé album své kariéry. Musím se přiznat, že mě doslova přikovalo na zeď. Je temné, energické, řeže ostrou hranou nože. Je hodně slyšet, že jste odvedli skvělou práci a taky velká porce talentu. Jak vnímáš novou desku v souvislosti s vaší prvotinou? Kam jak jste se chtěli posunout a v čem jsou podle tebe nahrávky odlišné?

Zdravím tebe i čtenáře! V roce 1992 jsme natočili první maďarskou deathmetalovou desku, která byla oficiálně vydána. V souladu s dobou byl tento materiál v Maďarsku považován za průkopnický a totéž lze říci i o albu, které následovalo. To byla dávná éra MONASTERY, po níž následovala delší pauza. Vzhledem k tomu, že mezi starými a novými deskami uplynulo mnoho let, je mezi nimi poměrně velký rozdíl, co se týče technických a instrumentálních dovedností, ale myslím, že nasazení je slyšet na všech našich deskách! Na nové desce pokračujeme v tradici staré školy death metalu!


„Divine Damnation“ v sobě obsahuje všechny atributy dobrého death metalu. Pro mě osobně se jedná o desku, ke které se hrozně rád vracím. Jakým způsobem vznikala? Jak skládají nový materiál MONASTERY?

Jsem moc rád, že si to myslíš. Pro současné fungování MONASTERY je typické, že skladby píšeme společně. Ve většině případů přicházejí oba kytaristé s riffy a motivy a společně je dáváme do finální podoby. Naším textařem je Maďar žijící v Anglii, Lajos Diószegi "Dixi".

Kdo je podepsán pod mixem a masteringem? Musím potvrdit, že zvuk doslova zabíjí. Pořád mě to nutí na hi-fi věži přidávat volume. Máte zvuk, který je krutý, surový a zároveň temný a živočišný. V jakém studiu jste nahrávali a jak vše probíhalo?

Nahrávání probíhalo ve studiu v Soproni /MD studio/, producentem byl náš velmi dobrý kamarád, který je mimochodem zpěvákem a kytaristou jedné kapely, která se jmenuje MOBY DICK. Velmi dobře se nám spolupracovalo, má podobný hudební vkus. Jmenuje se Tamás Schmiedl.


Nedílnou součástí a jakýmsi bonusem navíc je pro fanoušky dnes CD. Vy jste si jej vydali sami a je opatřeno mrtvolným obalem. Kdo je jeho autorem? Vysvětluji si to dobře, že se jedná o tělo ve značném stavu rozkladu? Jak jste motiv vybírali a jak souvisí s hudbou na novince?

Album vychází u HAMMERWORLD RECORDINGS, jednoho z největších maďarských metalových vydavatelství. Mimochodem, je to také maďarský vydavatel novin evropské úrovně, které se také zabývají pouze metalem. CD byla distribuována ve velmi seriózním počtu /8000/ kusů, což je v tomto žánru vážně úspěch. Obal se snaží reflektovat lidské míjení, od počátku až po odchod, grafiku vytvořil maďarský tatér.


Toulám se podsvětím již přes třicet let a do Maďarska si chodím pro muziku vlastně na jistotu. Myslím, že máme podobnou náturu i vkus, co se týká metalu. Mám vaše kapely hodně rád a pečlivě sleduji vaši scénu. Možná vám i trošku závidím, my máme u nás jen pár death metalových smeček, které stojí za to. Jak vnímáš vaši scénu, fanoušky, labely?

Myslím, že online prostor v současnosti hodně pomáhá, protože je snazší oslovit fanoušky, ale je mnohem těžší motivovat fanoušky, aby přišli na koncert. V devadesátých letech chodilo na akce mnohem více lidí a to i ve všední dny. Dnes je to obtížnější. Myslím, že se underground v Maďarsku dost zúžil, je méně klubů a festivalů, kde je i metal. Nestěžujeme si, v současné době pracujeme na možnosti zahrát si i v jiných zemích. Slyšeli jsme /a zažili/, že i v České republice jsou nadšení fanoušci undergroundu! To samé se dá říct o vydavatelstvích a není žádným tajemstvím, že chceme příští album vydat u velkého evropského labelu.


Je pravdou, že jste na letošním Symbolic festivalu u nás v Čechách hráli mezi prvními a já si musel přivstat, ale rozhodně toho nelituji. Byl jsem doslova nadšený. Je jasné, že death metalu sluší více menší, klubové pódium, ale i tak to bylo skvělé. Jak se vám u nás hrálo, jak sis festival užil a co říkáš na naše fanoušky?

Skvěle jsme se bavili a náš koncert byl pravděpodobně jedním z nejoblíbenějších sobotních koncertů. Kapely byly skvělé, kvalitní a vše bylo flexibilní a organizované! Veškerý náš respekt patří nadšenému publiku, bylo fantastické a obrovský dík patří pořadateli za pozvání a přístup crew!!! Navázali jsme nová přátelství a domluvili i výměnné koncerty s kapelami!


Hrajete devastující death metal ovlivněný mimo jiné i americkou školou. Dnes se vlastně kapela nemůže vyhnout srovnání, mě by ale zajímalo, jak vlastně vznikl nápad založit MONASTERY, kdo byl a je vaším vzorem a kam vaši kapelu chcete posunout? Lákají vás třeba velké zahraniční festivaly, jste ochotni vyrazit na turné s nějakou slavnější smečkou?

Mezi naše absolutní favority patří Bolt Thrower, Napalm Death, Entombed, Slayer, ze současných Vader, Decapitated, Belphegor, Corpsegrinder..... Mimochodem, neustále koncertujeme, máme za sebou cca 65 koncertů, také se účastníme poměrně dost festivalů v Chorvatsku a Maďarsku. Plánujeme jarní turné s kapelou zvučného jména, na jehož organizaci se pracuje. Každopádně bychom uvítali i pomoc českých pořadatelů, rádi bychom do vaší země zavítali na koncerty!


Když jsem před šesti lety zakládal svoje stránky, měl jsem vizi, že se budu snažit podporovat kapely, které podle mě nejsou tolik na očích. Dát o nich vědět světu. Myslím, že se mi to celkem daří, alespoň podle ohlasů. Jak přistupujete k propagaci vy? Necháváte to na labelu nebo sami posíláte CD různě na recenze? Já si třeba alba, která mě opravdu baví, kupuji. Jak jste na tom vy? Jste také fanoušci, co rádi a často podporují své kolegy? Chodíte na koncerty? Paříte?

Ano, samozřejmě se na domácí undergroundové scéně vzájemně podporujeme, se všemi místními kapelami udržujeme velmi dobré vztahy. Máme také webziny, které se tady u nás často propagují. Underground opravdu potřebuje takové nadšence, jako jsi ty, protože i takovým rozhovorem nám hodně pomáháš! Každopádně já osobně jsem sběratel cédéček a vinylů, poctivě kupuji věci kapel!


Na jednou stranu má dnes začínající kapela spoustu možností, jak o sobě dát vědět, ale zase na druhou stranu, skupin je obrovské množství a fanoušci se v nich ztrácejí. Hodně lidí jen stahuje mp3 z internetu a místo koncertu raději plive jedovaté sliny na facebooku. Jak vás, jako MONASTERY ovlivňují moderní technologie? Co si myslíš o stahování muziky, google metalistech, streamování muziky apod.?

Bohužel v současné době potřebujeme také online mediální rozhraní, bez kterých bychom nemohli existovat. Přesto věříme, že tradiční hudební nosiče zůstanou zachovány, ty mají skutečné své kouzlo. Samozřejmě jsme i na portálech, facebooku, spotify, youtube, tato nutnost je špatná, ale využíváme ji k propagaci naší hudby! Mnoho mladých lidí poznává hudbu z gauče, jít na koncert je jim zatěžko, což je vidět i na složení věkové skupiny na akcích...


S oblibou se ptám muzikantů na to, co pro ně znamená death metal. Jak by jej definovali, jestli je pro ně spíše filozofií a životním stylem nebo „jen“ relaxem. Co znamená pro tebe? Jak jej vnímáš a prožíváš?

Samozřejmě se to dá nazvat i způsobem života, s takovým nadšením a nasazením se tomu nedá věnovat jen jako zábavě. Každý to myslí vážně a přátelství nás drží pohromadě a náš zpěvák je můj nejlepší přítel. Naštěstí se nám dostává i docela solidní podpory od našich rodin. Death metal jako hudba je pro nás vyjádřením našich pocitů, někdy vzteku, jindy stability!

Na závěr klasická, ale důležitá otázka. Co chystají MONASTERY v nejbližších měsících? Kde vás můžeme vidět na koncertě a kdy navštívíte zase Českou a Slovenskou republiku

Po výše zmíněném festivalu nás kontaktoval slovenský organizátor a vypadá to, že budeme spolupracovat. 9. září vystoupíme ve Zvolenu a 26. listopadu v Popradu. Moc bychom chtěli najít kontakty i v České republice!


Děkuji moc za rozhovor. Přeji nejen nové desce spoustu úspěchů a ať se co nejvíc rozšíří řady vašich fanoušků. Budu se těšit zase někde naživo a ať se vám daří jak po hudební stránce, tak i v osobní rovině. Jdu si „Divine Damnation“ zase narvat do hlavy!

Také velmi děkujeme za příležitost a děkujeme vašim čtenářům za přečtení rozhovoru!!!!.

TWITTER