DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemprogressive. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemprogressive. Zobrazit všechny příspěvky

středa 1. listopadu 2023

News! - Mean Messiah vydávají singl Fire!

Mean Messiah vydávají singl Fire

1. listopadu vyšel zbrusu nový singl prog-industrialistů Mean Messiah s názvem Fire. Skladba je předzvěstí třetího alba, jehož vydání je naplánované na 29. února 2024, a které ponese název In Infinite Illusion. Singl je prvním počinem kapely v novém složení, kde se vedle frontmana Dana Frimla objevil bubeník Miloš Meier (Dymytry, Drumming Syndrome) a baskytaristka Lenka Čechová.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 10. října 2023

Recenze/review - WELLS VALLEY - Achamoth (2023)


WELLS VALLEY - Achamoth
CD 2023, Lavadome Productions

for english please scroll down

Někdy se probudím a mám neodbytný pocit, že mi něco chybí. Chodím ulicemi a stále se ohlížím. Jsem závislý na hudbě. Poslouchám jí skoro pořád. Zdají se mi o ní sny. Jsem tulákem, který stále rád ochutnává. Vrátím se domů a sednu si do křesla. Jsem smutný, už dlouho jsem neslyšel něco neotřelého, zajímavého, experimentálního. Otevřu počítač, zadám do emailového vyhledávače slovo avantgardní a potom mi spadne brada. Poslouchám novou desku portugalských post metalistů WELLS VALLEY a najednou mám pocit, že jsem konečně našel cíl.

Nikdy jsem nedokázal psát o muzice jen tak, pokaždé se držím emocí a nálad, které na mě z nahrávek působí. "Achamoth" je albem, které je neklidné, temné, podivné, neotřelé a zajímavé. Od začátku jsem si připadal jako starý archeolog, který objeví nový nález. Odkrýval jsem jednotlivé vrstvy a pokaždé byl překvapen. Z každého motivu, pasáže, ale hlavně z nálady a atmosféry. Společná setkání byla vždy velmi spirituálním zážitkem. 


Jedná se o velmi zajímavou směs, umíchanou z jazzových, black metalových, doomových ingrediencí. Pokud ji ochutnáte, možná budete zpočátku trošku nesví, nesoustředění. V podobných případech pomáhá album na chvilku odložit a vrátit se po nějakém čase. Tohle přesně jsem udělal a při druhém pokusu se mi novinka "Achamoth" dostala přímo do krve. Připadal jsem si, že mi do žil pronikají černé, chladné, ostré krystaly. Měl jsem pocit, že slyším šepot nemrtvých z jiné, šílené dimenze. Nerad podobné nahrávky k někomu přirovnávám, připadá mi to troufalé a nic moc to nevypovídá, ale pro představu. Pokud máte rádi smečky jako AD NAUSEUM, PORTAL, DEATHSPELL OMEGA, ale i progresivněji laděný doom metal, mohli by vás oslovit i WELLS VALLEY. Doporučuji klid, zhasnutá světla a pochmurnou náladu. Dostanete nejen skvělou hudbu, ale i jiný, zcela odlišný zážitek. Budete se toulat vesmírem, nahlížet do jiných dimenzí, budete přemýšlet nad samou existencí. Mám rád kapely, které pokládají otázky a dělají to elegantně a s nadhledem. Připadám si vždy rozdrásaný do krve, dost často se mi stává, že album dohraje a já jen tak sedím, přemýšlím a nechávám vše ještě dlouho doznít. Tohle je deska pro hudební gurmány, pro fajnšmekry, kteří rádi přemýšlejí a mají pestrou fantazii. Opakující se dlouhé motivy, skoro padesát minut různých motivů, riffů, úderů bicích. Vše zabalené v černé krvavé mlze. Za mě osobně nelze jinak, než doporučit. Špinavá, temná, post metalová řeka beznaděje! Síla se ukrývá pod povrchem!


Asphyx says:

Sometimes I wake up and I have a nagging feeling that something is missing. I walk the streets and I keep looking back. I'm addicted to music. I listen to it almost all the time. I dream about it. I'm a vagabond who always likes to taste. I go home and sit in my chair. I'm sad, I haven't heard something new, interesting, experimental in a long time. I open my computer, type the word avant-garde into the email search engine and then my chin drops. I listen to the new album by Portuguese post metallers WELLS VALLEY and suddenly I feel like I've finally found my destination.

I've never been able to write about music in a casual way, I always stick to the emotions and moods that the records have on me. "Achamoth" is an album that is restless, dark, strange, novel and interesting. From the beginning I felt like an old archaeologist discovering a new find. I uncovered the layers and was surprised every time. From every motif, passage, but mostly from the mood and atmosphere. Meeting together was always a very spiritual experience.


It is a very interesting mix of jazz, black metal, doom ingredients. If you taste it, you might be a bit uncomfortable at first, unfocused. In such cases it helps to put the album down for a while and come back after some time. This is exactly what I did, and on the second try, the new "Achamoth" got right into my blood. I felt like black, cold, sharp crystals were penetrating my veins. I felt like I was hearing the whispers of the undead from another, insane dimension. I don't like to compare recordings like this to anyone, it seems presumptuous and doesn't say much, but to give you an idea. If you like bands like AD NAUSEUM, PORTAL, DEATHSPELL OMEGA, but also more progressive doom metal, WELLS VALLEY might appeal to you. I recommend calm, lights out and a somber mood. You not only get great music, but a different, completely different experience. You'll wander through space, peer into other dimensions, contemplate existence itself. I like bands that ask questions and do it elegantly and with insight. I always feel torn to the core, quite often the album finishes and I just sit back, think and let it all fade away for a long time. This is an album for music gourmets, for connoisseurs who like to think and have a varied imagination. Repeating long motifs, almost fifty minutes of different motifs, riffs, drum beats. All wrapped in a black bloody fog. For me personally, I cannot but recommend it. A dirty, dark, post metal river of despair! The power lies beneath the surface!Tracklist:
01. Princeps
02. Host's Scintilation
03. Law Of Tutelary Spirits
04. Intercession And Invocation
05. Vessel Possessor
06. Indwelling In Matter

Composed and Produced by Wells Valley

Guitar and Vocals: Filipe Correia
Drums: Mau
Bass, Backing Vocals and Piano: André Hencleeday

All Lyrics by Filipe Correia
Artwork by André Hencleeday
Recorded, Mixed and Mastered by Mau at SinWav Audioúterý 29. srpna 2023

Recenze/review - CRYOPHILIC - Damned and Decayed (2023)


CRYOPHILIC - Damned and Decayed
CD 2023, CDN Records

for english please scroll down

Dokážete ovládat svůj vztek? Myslíte si že ano, jenže pokud nastane situace, kdy se z vás bude muset stát bestie, tak možná budete překvapeni. Někde uvnitř nás je ukryto zvíře. Občas vyplavou na povrch temné myšlenky. Jako utopenec. Mám rád kapely, které umí hrát technicky a progresivně a zároveň si zachovávají divokost. Kupříkladu kanadští CRYOPHILIC, s těmi jste se mohli již jednou na našich stránkách setkat. Bylo to v roce 2018, když kapela vydala album "Barbarity". Byl jsem tenkrát nadšený (odkaz na recenzi je dole pod článkem).

Letos pánové pokračují ve své morbidní práci. Opět máme co do činění s prvotřídním progresivním death metalem, který nepostrádá brutalitu, temnotu, chlad. Připadám si jako v nějakém starém poctivém sci-fi, ve kterém se pobudí stroje a pomalu ovládnou svět. CRYOPHILIC jsou také takovým perfektně seřízeným strojem na zabíjení. Stačí zapnout play a vyrvou vám všechny vnitřnosti z těla.


Je to propracovaný, perfektně zahraný masakr se spoustou zajímavých pasáží a momentů. Doporučuji poslouchat pozorně a opakovaně. Teprve až po nějakém čase vyniknou jednotlivé nuance. Pokud máte rádi kapely typu OBSCURA, SUFFOCATION, NILE, CRYPTOPSY, DEEDS OF FLESH, PYREXIA a další smečky, které umí člověka roztrhat na kusy, budete spokojeni jako já. Skladby jsou napsány s jediným účelem - totálně vás zničit, vystřelit vám mozek z hlavy. Jsem už starý pes a jako takový si moc pečlivě vybírám, jaké desky se mi líbí. Kapely si to u mě musí "odpracovat", musí mít dobrý zvuk, produkci, obal, takové ty formální věci, bez kterých to nejde a zároveň musí být něčím zajímavé. Musí se mi dostat do hlavy. Kanaďanům se to povedlo i letos. Pánové sice nepřínášejí nic nového, ale to ani není účelem. Líbí se mi drive a síla, temná nakumulovaná energie a vztek, o kterém jsem psal v úvodu dnešní recenze. Každý den ráno chodím do práce kolem staré opuštěné tovární haly. Poslouchám "Damned and Decayed" a představuji si, že se stroje právě probudily. Do práce už nedojdu. Hudba a ostré čepele mě rozsekají na malé kousky. Stejně jako tohle album. Mohu vám jej jenom doporučit. Dokážete ovládat svůj vztek? Myslíte si že ano, jenže pokud nastane situace, kdy se z vás bude muset stát bestie, tak možná budete překvapeni. Někde uvnitř nás je ukryto zvíře. Občas vyplavou na povrch temné myšlenky. Jako utopenec. Progresivní death metalová jízda přímo do pekla! Masakr!


Asphyx says:

Can you control your anger? You think you can, but if a situation arises where you have to become a beast, you might be surprised. There's a beast hidden somewhere inside us. Sometimes dark thoughts come to the surface. Like a drowning man. I like bands that can play technically and progressively while still retaining their ferocity. For example, Canadian CRYOPHILIC, you may have already met them once on our pages. It was in 2018, when the band released the album "Barbarity". I was thrilled then (the link to the review is below the article).

This year, the gentlemen continue their morbid work. Once again we are dealing with top-notch progressive death metal that does not lack brutality, darkness, coldness. I feel like I'm in some old honest sci-fi, where machines wake up and slowly take over the world. CRYOPHILIC are also such a perfectly aligned killing machine. Just turn on the play and they'll rip all the guts out of your body.


It's a sophisticated, perfectly acted massacre with lots of interesting passages and moments. I recommend listening carefully and repeatedly. It is only after some time that the individual nuances become apparent. If you like bands like OBSCURA, SUFFOCATION, NILE, CRYPTOPSY, DEEDS OF FLESH, PYREXIA and other packs that can tear a man apart, you will be as satisfied as I am. The songs are written with one purpose - to totally destroy you, to blow your brains out. I'm an old dog and as such I choose very carefully what records I like. Bands have to "work for it" with me, they have to have a good sound, production, cover art, those formal things that you can't do without, and at the same time they have to be interesting in some way. They have to get into my head. The Canadians did it this year. Gentlemen do not bring anything new, but that is not the purpose. I like the drive and power, the dark accumulated energy and rage I wrote about in the introduction of today's review. Every morning I walk to work past an old abandoned factory hall. I listen to "Damned and Decayed" and imagine that the machines have just woken up. I'm not going to make it to work anymore. The music and the sharp blades will cut me to pieces. Just like this album. I can only recommend it to you. Can you control your anger? You think you can, but if the situation arises where you have to become a beast, you might be surprised. There's a beast hidden somewhere inside us. Sometimes dark thoughts come to the surface. Like a drowning man. A progressive death metal ride straight to hell! Massacre!


Recenze/review - CRYOPHILIC - Barbarity (2018):


Tracklist:
01. Damned And Decayed 
02. Majesty 
03. Scum 
04. Into The Storm 
05. Cursed 
06. The Wretched 
07. Beware 
08. Unleashedpátek 25. srpna 2023

Recenze/review - HORRENDOUS - Ontological Mysterium (2023)


HORRENDOUS - Ontological Mysterium
CD 2023, Season of Mist

for english please scroll down

Vždycky mám radost, když potkám kapelu, která nejen, že perfektně zvládá své řemeslo, ale zároveň má talent. O amerických HORRENDOUS jsem u nás na stránkách psal již několikrát. A stále mě dokáží překvapit. Perfektně napsané skladby, které jsou pestré i ostré zároveň, velká spousta emocí, různých odboček a pasáží, které se mi doslova zaryjí do mozku. Úplně cítím, jak se mi hudba dostává pomalu do žil.

Je to celé o fantazii a schopnosti přenést emoce. U novinky "Ontological Mysterium" vám bude chvílemi smutno, jindy se zase na vaší tváři objeví úsměv. Tajemno a chlad se střídají s divokou energií. HORRENDOUS jsou i letos jako přírodní živel. Nadále na sobě pracují a zároveň si zachovávají takovou tu pověstnou jiskru, která se podle mého nedá naučit. Musíte ji mít v sobě. 


Kapela je progresivní takovým tím příjemným způsobem. Na albu budete stále objevovat něco nového, další a další zákoutí. Budete si podupávat nohou a i když se budou zdát skladby zpočátku složité a nepřehledné, tak po nějakém čase dozrají jako dobré víno. Tahle smečka bývá často přirovnávána k DEATH, ATHEIST, CYNIC, VOIVOD a spoustě dalších, ale to není zase tolik důležité. Hlavní je, že zde cítím obrovský hráčský potenciál, skladatelské schopnosti a obrovské srdce. Album má krásně čitelný, masivní a syrový zvuk (Damian Herring). Už dlouho jsem neslyšel takhle dobře nazvučené jednotlivé nástroje. O obalu od Briana Smitha netřeba diskutovat. K hudbě se velmi dobře hodí a perfektně ji doplňuje. Ano, jak jsem již psal v úvodu, po řemeslné stránce je vše vynikající. Až budete novinku "Ontological Mysterium" poslouchat, nezapomeňte prosím na texty, mají v sobě spoustu myšlenek a rozhodně stojí za bližší prostudování. Já vím, zdaleka ještě není konec roku, ale už teď lze novou desku zařadit mezi to nejlepší, co bylo letos vydáno. Když totiž album poslouchám, dávno nejsem na tomto světě. Létám v jiných dimenzích, hlavou mi zběsile kmitají různé představy. Myslím si, že došlo ke vzájemnému přenosu mezi mnou a kapelou. Tenhle pocit je pro mě hrozně důležitý. Vznáším se, padám do hlubiny, shořel jsem na popel a znovu povstal, jako bájný Fénix. Chci být sám, ve studené kobce. Jen já a tahle nahrávka, která má v sobě vše potřebné. Radost, vztek, smutek i vznešenost. Jsem při poslechu velmi pokorný a klaním se až k zemi. Vynikající záležitost pro všechny s otevřenou myslí. Dokonale vybroušený progresivní death metalový drahokam!


Asphyx says:

I'm always happy when I meet a band that not only knows their craft perfectly, but also has talent. I have written about American HORRENDOUS on our website several times. And they still manage to surprise me. Perfectly written songs that are colorful and sharp at the same time, a great deal of emotions, various digressions and passages that literally get stuck in my brain. I can feel the music slowly getting into my veins.

It's all about imagination and the ability to convey emotions. The new "Ontological Mysterium" will make you feel sad at times, at other times it will put a smile on your face. Mystery and coldness alternate with wild energy. HORRENDOUS is like a natural element this year. They continue to work on themselves while retaining that proverbial sparkle that I don't think can be taught. You have to have it in you.


The band is progressive in a nice way. You will keep discovering something new on the album, more and more corners. You'll be tapping your foot and even if the songs seem complicated and confusing at first, after some time they will age like a fine wine. This pack is often compared to DEATH, ATHEIST, CYNIC, VOIVOD and many others, but that's not so important. The main thing is that I can feel a huge playing potential, songwriting skills and a huge heart here. The album has a beautifully clear, massive and raw sound (Damian Herring). I haven't heard individual instruments so well voiced in a long time. The cover artwork by Brian Smith needs no discussion. It fits the music very well and complements it perfectly. Yes, as I wrote in the introduction, craftsmanship-wise everything is excellent. When you listen to the new "Ontological Mysterium", please don't forget the lyrics, they have a lot of ideas and are definitely worth a closer look. I know, it's far from the end of the year, but already the new album can be ranked among the best released this year. After all, when I listen to the album, I am not in this world for a long time. I'm flying in other dimensions, my head is filled with different ideas. I think there was a mutual transmission between me and the band. This feeling is very important to me. I float, I fall into the depths, I burn to ashes and rise again, like the mythical phoenix. I want to be alone, in a cold dungeon. Just me and this record, which has everything I need in it. Joy, anger, sadness and nobility. I'm very humble and I bow down to the ground. Excellent stuff for anyone with an open mind. A perfectly polished progressive death metal gem!about HORRENDOUS on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. The Blaze 
02. Chrysopoeia (The Archaeology Of Dawn) 
03. Neon Leviathan 
04. Aurora Neoterica 
05. Preterition Hymn 
06. Cult Of Shaad'oah 
07. Exeg(En)Esis 
08. Ontological Mysterium 
09. The Death Knell Ringeth

Recording line-up:
Matthew Knox
Jamie Knox
Damian Herring
Alex Kulickpátek 21. července 2023

Recenze/review - RANNOCH - Conflagrations (2023)


RANNOCH - Conflagrations
CD 2023, Willowtip Records

for english please scroll down

Až jednou zhasnou všechna světla, tak se vrátíme na začátek. Začneme bojovat o holý život a muzika pro nás bude znovu jenom radostí. Oprostíme se od zbytečností, nebudeme zahlceni spoustou negativních informací. Budeme poslouchat už jenom hudbu, která je poctivá a opravdová. Dnes bych pro vás měl jeden velmi zajímavý tip. Progresivní death metalisté RANNOCH vydávají své třetí dlouhohrající album. Pokud tedy máte chuť na éterické plochy, dynamické pasáže a spoustu zajímavých momentů, tak se pohodlně usaďte a poslouchejte pozorně.

Představte si dnešní předvídatelný svět, plný násilí a nenávisti. No řekněte, není lepší utéct před krutou realitou do jiných dimenzí? Toulat se spolu s kapelou po hvězdách, létat a padat do hlubin. Tahle nahrávka je o emocích. Je náročná na poslech a nedá vám nic zadarmo. Songy jsou velmi propracované, narvané temnou energií. Zhasněte všechna světla a přidejte hlasitost na maximum!


RANNOCH dokáží navodit velmi pestrou paletu nálad. Umí být brutální a syroví, ale zároveň se nebojí jemných melodických linek, čistých vokálů, neustálých změn tempa. Nebojte se, rozhodně se nejedná o dnes tak častou technickou ekvilibristiku. Naopak, skladby si uchovávají v sobě dravost a drive. Vždycky jsem měl rád hudbu, u které musím přemýšlet. Při společných obřadech s albem "Conflagrations" jsem se cítil jako starý archeolog, který postupně odkrývá jednotlivé vrstvy. Britové umí být vznešení, majestátní. Někdy spolu opravdu létáme. Potom vás ale přikovou na zeď a spálí ostrým riffem. Co se týká zvuku (Mix and master by James Stephenson for Stymphalian Productions, York, England, Recorded and produced by Ian Gillings at the Rannoch studios), nemám žádných námitek. Vše je čisté a zabijácké zároveň. Netřeba diskutovat ani o obalu, ten se opravdu povedl. Autorem je Kishor Haulenbeek - Lowell, Massachusetts a jedná se o motiv, který bych si rád prohlédl i v nějaké galerii. Zkrátka a jednoduše, pánové odvedli po formální stránce skvělou práci. Není to ale jenom poctivé řemeslo, které tuhle smečku odlišuje od ostatních. Jsou to hlavně nápady, pestrá směsice velmi inteligentně poskládaných motivů, které mě baví poslouchat i po dlouhé době. K téhle desce se budu ještě hodně dlouho vracet. Je totiž po okraj narvaná tlakem i temnou energií. Až jednou zhasnou všechna světla, tak se vrátíme na začátek. Začneme bojovat o holý život a muzika pro nás bude znovu jenom radostí. Vznešený, majestátní, progresivní death metal, který rozdrásá vaši duši i tělo! Vynikající záležitost, hudba z jiných sfér!


Asphyx says:

Once all the lights go out, we'll go back to the beginning. We'll start fighting for our lives and music will be our only joy again. We'll be free of uselessness, not overwhelmed by a lot of negative information. We'll only listen to music that's honest and real. I have a very interesting tip for you today. Progressive death metallers RANNOCH are releasing their third full-length album. So if you have a taste for ethereal surfaces, dynamic passages and a lot of interesting moments, sit back and listen carefully.

Imagine today's predictable world, full of violence and hatred. Tell me, isn't it better to escape from the harsh reality to other dimensions? To roam the stars with the band, to fly and fall into the depths. This record is about emotion. It's hard to listen to and it won't give you anything for free. The songs are very sophisticated, packed with dark energy. Turn off all the lights and turn the volume up to maximum!


RANNOCH can evoke a very diverse range of moods. They can be brutal and raw, but at the same time they are not afraid of subtle melodic lines, clean vocals, constant changes of pace. Don't worry, this is definitely not the technical equilibristics so common today. On the contrary, the songs retain a predatory drive. I've always liked music that makes me think. During the joint ceremonies with the album "Conflagrations" I felt like an old archaeologist, gradually uncovering the layers. The British can be sublime, majestic. Sometimes we really fly together. But then they nail you to the wall and burn you with a sharp riff. As for the sound (Mix and master by James Stephenson for Stymphalian Productions, York, England, Recorded and produced by Ian Gillings at the Rannoch studios), I have no complaints. Everything is clean and killer at the same time. I don't even need to discuss the packaging, it's really good. The artist is Kishor Haulenbeek - Lowell, Massachusetts and this is a motif I would love to see in a gallery. In short, the gentlemen have done a formally excellent job. But it's not just honest craftsmanship that sets this pack apart from the rest. It's mainly the ideas, a varied mix of very intelligently put together themes that I enjoy listening to even after a long time. I'll be coming back to this record for a long time. It is packed to the brim with pressure and dark energy. Once all the lights go out, we'll go back to the beginning. We'll start fighting for our lives and music will be a joy again. Sublime, majestic, progressive death metal that will tear your soul and body apart! Excellent stuff, music from other realms!


Tracklist:
1. Degenerate Era
2. Prism Black
3. Threads
4. Conflagrations
5. Daguerreotype
6. EarthRecycle
7. Threnody to a Dying Star

Line-up:
Ian Gillings - Guitars, vocals, synths and electronics
Richard Page - Guitars
Paul Lloyd - Bass
Dan Presland - Drumsúterý 18. července 2023

News! - MEAN MESSIAH oznamují novou sestavu!


MEAN MESSIAH oznamují novou sestavu!

Industriálně-progressive metalová kapela Dana Frimla (The Barn Production, Trahir, Surma) Mean Messiah oznamuje novou sestavu, ve které momentálně vzniká i nové album. Sám Dan to komentuje následovně: “Za bicí neusedá nikdo menší než Miloš Meier, kterého znáte především z Dymytry, Drumming Syndrome a mnoha dalších projektů. Miloš patří k absolutně nejlepším českým bubeníkům máme s ním záruku, že bude o bicí party u Mean Messiah postaráno opravdu špičkově! Baskytary se chopila talentovaná a nepřehlédnutelná Lenka Čechová, jinak také zpěvačka kapely Imortela. Lenka se s jistotou popasovala s basovými party a jsme moc rádi, že je nyní součástí Mean Messiah.” Kapela se v této sestavě chystá i koncertovat, ale zatím spíše příležitostně a na zajímavých akcích. Jak Miloš, tak Dan, mají profesně velmi nabitý program a bude záležet na jejich volných termínech, každopádně Mean Messiah jsou odhodláni koncerty hrát jak jen to půjde, chystá se křest alba i propagační miniturné.

Foto: Lydia Vyčítalová

Více informací: https://linkt.ee/meanmessiah

---------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 20. června 2023

Interview - PHLEBOTOMIZED - A dark, cold, progressive doom death metal trip through eternity!

Interview with legendary doom death metal band from Netherlands - PHLEBOTOMIZED.

Answered Tom and Alex, thank you!

PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023):

Ave PHLEBOTOMIZED! Greetings to the Dutch underground. It's a great honor to interview you. You know, this is how I make my youthful dreams come true. The bands I liked in the 90's are forever in my heart. You guys have a place there, too. But let's get to the new album. I first heard it a few months ago when it came in for review. And I have to write that I felt cursed. Everything else went by the wayside. Thank you so much! How was the record created? Did you make any process changes? Because I find the new stuff more melodic, more atmospheric.

I can't help but ask. All true death metal fans love your classic albums from the 90s. You took a break in 1997 to come back in 2018 with the album "Deformation of Humanity". From what I've observed around me, the record was a bit of a shock to a lot of fans. At the same time, in the 90s you were often compared to NOCTURNUS for example. Personally, I love it when bands come back, but you know, metalheads are one of the most conservative listeners. To me, you guys have moved on and are definitely moving in the right direction. When you guys came back on the scene, what was the "plan"?

First, thank you very much for feeling that we have chosen the right direction. In 2011 we were approached to re-release our demo DEVOTED TO GOD and our EP PREACH ETERNAL GOSPELS on CD and vinyl. That was the start until the re-formation of the band in 2013. We wanted to do a release show in honor of the re-released Format. After that show, 4 of the original members decided to continue with the band. After that we did shows at home and abroad for 3 years and then it was time for a new album, to go in a new direction and also to get new shows that way. Then we started writing DEFORMATION.


Of course, the return also involves personnel changes. From the original line-up, only Tom Palms remained. I understand that he was always the main composer, author, organizer? If it's not a secret, why did PHLEBOTOMIZED break up in 1997? Did you break up in a good way?

In the beginning of the band, LAWRENCE PAYNE and TOM PALMS wrote 90% of the music. Lawrence also wrote the lyrics. The band disbanded in 1997 because the direction in which the band developed was not carried by the entire band. In addition, some members were in a lesser phase of their lives, which caused the cohesion that used to exist to crumble. In the end, I think we broke up in a pretty good way at the time. Even now I still see and speak to several guys from that time of the band and I can count myself lucky that some of them are still very good friends of mine.

Was it difficult to find new musicians? For example, there is a shortage of good drummers in the Czech Republic who even want to play death metal. Not to mention singers. But you managed to put together a "new" band of great musicians. There are seven of you, which is a big number. Anyway, I have to ask, are PHLEBOTOMIZED a permanent band with all the members or are they just hired musicians?

The line up we have now has been stable since 2017. As for finding new musicians: the vacancies we post on the internet were quickly filled. Ben – vocals and Rob – synths joined in 2015, Dennis – guitar in 2016, Alex – drums and Andre – bass followed in 2017. Thijs joined us in 2019 as a replacement for me as I had to have surgery on my left wrist. No one has been hired.


I have such a "problem" with this year's new release "Clouds of Confusion". I can't stop listening to it. I work at a computer and so I'm stamping my foot to the beat all day, joining in on the choruses until I feel a bit like a fool. The album literally got into my veins. Mostly because of the sound. Where did you record the album and who is responsible for the mixing and mastering?

Thank you for this great compliment. We recorded the album in Germany with JORG UKEN. He has worked with bands such as GOD DETHRONED, SINISTER and ANVIL in the past. His studio is called SOUNDLODGE. He is very involved during the recordings and is just a craftsman. The mixing and mastering is usually done by him and one or more band members. The sound created on CLOUDS is transparent but also very heavy. The low, the middle and the high are very well separated from each other.

I'm always interested in how a new song is created. In your case, I assume the main themes are from Tom. How are the others involved? And what is the process of creating a new song for PHLEBOTOMIZED?

The process goes like this: Tom writes 80 to 90% of the song structures and connects riffs of himself and other band members and writes the songs. Alex our drummer gets the freedom to fill in the songs his way. As for the synthesizer parts, Tom usually writes 20 Maybe 25% of the ideas after which Rob gets the songs sent and can go wild on the other 75%. The hardest part of the process is finding the right sounds that add something to the song. As for the lyrics and vocal lines, they come from Tom, but Ben definitely has the freedom to adjust things so that they can be sung by him. This time Thijs has added two solos to the album and BOB WIJTSMA, who also plays in the band EX Libris and has played with AYREON, has added a solo to the song BURY MY HEART REPRISE. He has also played bass parts for 4 songs.


The cover art is by Russian artist Andrey Khrisanenkov. Again, I have to give a compliment. Great theme. How did you choose it and why Andrey? How does the cover relate to the music?

We found ANDREY's work on the internet and found his work very beautiful. He also created the artwork of our EP PAIN, RESITANCE SUFFERING. The artwork of the new album symbolizes the title. The tree symbolizes man. The roots of the tree symbolize how strongly grounded we are, grounded and how strong we are in life. The branches symbolize flexibility, how flexible are you to deal with new situations. The clouds that cloud the branches a bit represent uncertainty/confusion. The angels and demons fighting each other symbolize the inner struggle, good and evil. The rays of light that shine through our logo symbolize hope, the hope that things will turn out well. Actually, the album is about the transition to another phase in life.


What are the lyrics on the new album about and who is the author? What is the main concept and message of the new album?

The lyrics are, beside the song A UNITY YOUR MESSIAH YOUR PRE CLAIMED? , written by TOM. Side a, which is written in 4 parts is about the transition to another phase in life. They are thematically connected and tell a story. Side b goes in several directions. In general, you could say that on side b questions are asked, including: how is it possible that people commit crimes and can justify that because they believe in a Messiah who would proclaim the truth. Why is it so important for humanity to leave something of themselves behind while knowing that this life is finite and that one cannot escape death. Why is it so difficult to deal with disappointments, with frustrations, with goals you want to achieve, to live in peace with yourself? Who decides? You or me? How is it possible that humanity is so stupid? Why not sit a little more in the middle together, flattening the extremities that used to be there and still are today so that we can all live in peace.


What about PHLEBOTOMIZED and concerts? I know you were at last year's Brutal Assault, but unfortunately I was sick at the time. Aren't you planning a tour for the new album? I'd love to see you in a small club somewhere.

Too bad you weren't at brutal assault last year, it was cool to play there. Due to the aftermath of Covid, a tour to promote the new record is unlikely to succeed. But what is not can always come 😊. We have 4 shows planned for this year.

What I like about death metal is its diversity. I can listen to slow, doom influenced, fast with grind or dark with black metal. Music has been a part of me pretty much my whole life. It's a relaxation and a lifestyle. What does it mean to you? How do you perceive it and how does music influence your life? 

Music certainly influences my life, as a person you grow through the things you experience in your life and I notice as you get older your taste in music becomes more diverse.


What are PHLEBOTOMIZED planning in the next few months? And would you like to say something to fans, labels, promoters? 

Here's your chance... we are trying to get more shows to promote the new record and reach more people through the socials. to the fans, thanks for all the positive reactions to the new record, this is much appreciated, you guys rule.

Do you want diversity and the sound of the 90s on your tour or festival? Book Phlebotomized

Thank you for the interview. I listened to "Clouds of Confusion" over and over while writing the questions. It's a really great album. Thank you so much for it and actually for all the music you play. I wish you as many CD sales as possible, crowded shows and I'll look forward to seeing you live somewhere. Tace care! PHLEBOTOMIZED FOREVER!

You are welcome and thank you for this opportunity and your enthusiasm. keep listening to the record and you will discover something new every time 😊.

Be yourself and Carpe Diem

PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023):


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - PHLEBOTOMIZED - Temný, chladný, progresivní doom death metalový průlet věčností!

Rozhovor s legendární doom death metalovou skupinou z Holandska - PHLEBOTOMIZED.

Odpovídali Tom and Alex, děkujeme!

PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023):

Ave PHLEBOTOMIZED! Zdravím vás do holandského undergroundu. Je mi velkou ctí dělat s vámi rozhovor. Víš, já si takhle plním své sny z mládí. Kapely, které jsem měl rád v devadesátých letech, jsou navždy v mém srdci. Vy tam máte také místo. Pojďme ale k novému albu. Poprvé jsem jej slyšel před několika měsíci, když mi přišlo na recenzi. A musím napsat, že jsem si připadal jak prokletý. Vše ostatní šlo stranou. Děkuji moc! Jak nahrávka vznikala? Měnili jste nějak způsob? Protože mě přijde novinka melodičtější, více atmosférická.

Nelze se nezeptat. Všichni opravdoví death metalisté mají rádi vaše klasická alba z devadesátých let. V roce 1997 jste přerušili svoji činnost, abyste se vrátili v roce 2018 s albem „Deformation of Humanity“. Co jsem tak pozoroval kolem sebe, tak pro spoustu fanoušků byla nahrávka trošku šokem. Přitom, V devadesátkách jste byli často přirovnáváni třeba k NOCTURNUS. Osobně mám hrozně rád, když se kapely vyvrátí, ale znáš to, metalisté jsou jedni z nejvíc konzervativních posluchačů. Pro mě jste se posunuli a posouváte se rozhodně správným směrem. Když jste se vraceli na scénu, jaký byl „plán“?

Nejprve vám velmi děkuji za pocit, že jsme zvolili správný směr. V roce 2011 jsme byli osloveni, abychom znovu vydali naše demo DEVOTED TO GOD a EP PREACH ETERNAL GOSPELS na CD a vinylu. To byl začátek až do znovuzformování kapely v roce 2013. Chtěli jsme na počest znovu vydaného Formátu udělat release show. Po této show se čtyři z původních členů rozhodli v kapele pokračovat. Poté jsme 3 roky koncertovali doma i v zahraničí a pak přišel čas na novou desku, vydat se novým směrem a také touto cestou získat nové koncerty. Pak jsme začali psát DEFORMATION.


S návratem se pojí samozřejmě i personální změny. Z původní sestavy zbyl nakonec jen Tom Palms. Chápu to, že byl vždy hlavním skladatelem, autorem, organizátorem? Jestli to není tajné, proč se vlastně PHLEBOTOMIZED v roce 1997 rozpadli? Rozešli jste se v dobrém?

V počátcích kapely tvořili 90 % hudby LAWRENCE PAYNE a TOM PALMS. Lawrence psal také texty. Kapela se rozpadla v roce 1997, protože směr, kterým se kapela vyvíjela, nebyl nosný pro celou kapelu. Někteří členové se navíc nacházeli v jiné životní fázi, což způsobilo, že se rozpadla soudržnost, která dříve existovala. Nakonec si myslím, že jsme se v té době rozpadli docela dobrým způsobem. Ještě teď se s několika kluky z té doby kapely vídám a mluvím s nimi a můžu považovat za štěstí, že někteří z nich jsou stále mými velmi dobrými přáteli.

Bylo těžké sehnat nové muzikanty? Třeba u nás v Čechách je nouze o dobré bubeníky, kteří by vůbec chtěli death metal hrát. O zpěvácích ani nemluvím. Vám se ale povedlo sestavit „novou“ kapelu ze skvělých hudebníků. Je vás celkem sedm, což je velké číslo. Nicméně, nedá mi to a musím se zeptat, jsou PHLEBOTOMIZED stálou kapelou se vším všudy nebo se jedná o najaté muzikanty?

Naše současná sestava je stabilní od roku 2017. Co se týče hledání nových hudebníků.. volná místa, která jsme zveřejnili na internetu, byla rychle obsazena. Ben - zpěv a Rob - syntezátory se připojili v roce 2015, Dennis - kytara v roce 2016, Alex - bicí a Andre - basa následovali v roce 2017. Thijs se k nám připojil v roce 2019 jako náhrada za mě, protože jsem musel podstoupit operaci levého zápěstí. Nikdo nebyl přijat.


Mám s letošní novinkou „Clouds of Confusion“ takový „problém“. Nemůžu jí přestat poslouchat. Pracuji u počítače a tak si podupávám celý den nohou do rytmu, přidávám se v refrénech, až si připadám trošku jako blázen. Album mi doslova proniklo do žil. Hodně k tomu přispívá zvuk. Kde jste album nahrávali a kdo je podepsán pod mixem a masteringem?

Děkujeme za tento velký kompliment. Album jsme nahrávali v Německu s JORGENA UKENA. V minulosti spolupracoval s kapelami jako GOD DETHRONED, SINISTER nebo ANVIL. Jeho studio se jmenuje SOUNDLODGE. Při nahrávání se hodně angažuje a je to prostě řemeslník. Mix a mastering většinou provádí on a jeden nebo více členů kapely. Zvuk vytvořený na CLOUDS je průzračný, ale zároveň velmi těžký. Nízké, střední a vysoké tóny jsou od sebe velmi dobře odděleny.

Vždycky mě zajímá, jakým způsobem vzniká nový song. U vás předpokládám, že hlavní motivy nosí Tom. Jakým způsobem se účastní ostatní? A jaký je vlastně celý proces vzniku nové skladby u PHLEBOTOMIZED?

Postup je následující: Tom napíše 80 až 90 % struktury písní a spojí riffy do sebe s ostatními členy kapely a napíše písně. Alex, náš bubeník, dostává volnost, aby písně doplnil po svém. Co se týče syntezátorových partů, Tom obvykle napíše 20 Možná 25 % nápadů, načež Rob dostane zaslané písně a může se vyřádit na zbylých 75 %. Nejtěžší na celém procesu je najít ty správné zvuky, které písni něco přidají. Co se týče textů a vokálních linek, ty pocházejí od Toma, ale Ben má rozhodně volnost upravit věci tak, aby je mohl zpívat on. Thijs tentokrát na album přidal dvě sóla a BOB WIJTSMA, který hraje také v kapele EX Libris a hrál s AYREON, přidal sólo do písně BURY MY HEART REPRISE. Zahrál si také basové party ve čtyřech písních.


Autorem obalu je ruský malíř Andrey Khrisanenkov. Opět musím vyseknout poklonu. Skvělý motiv. Jak jste jej vybírali a proč právě Andrey? Jak souvisí obal s hudbou?

Našli jsme ANDREYHO práci na internetu a zjistili jsme, že jeho tvorba je velmi krásná. Je také autorem obalu našeho EP PAIN, RESITANCE SUFFERING. Obal nového alba symbolizuje jeho název. Strom symbolizuje člověka. Kořeny stromu symbolizují, jak pevně jsme zakotveni, uzemněni a jak jsme v životě silní. Větve symbolizují flexibilitu, jak pružně se dokážete vypořádat s novými situacemi. Mraky, které trochu cloumají větvemi, představují nejistotu/zmatek. Andělé a démoni, kteří spolu bojují, symbolizují vnitřní boj, dobro a zlo. Paprsky světla, které prozařují naše logo, symbolizují naději, naději, že věci dobře dopadnou. Album je vlastně o přechodu do další fáze života.


O čem jsou texty na novém albu a kdo je jejich autorem? Jaká je hlavní myšlenka a poselství novinky?

Vedle písně A UNITY YOUR MESSIAH YOUR PRE CLAIMED?, jehož autorem je TOM. Strana a, která je napsána ve 4 částech, je o přechodu do další fáze života. Jsou tematicky propojené a vyprávějí příběh. Strana b se ubírá několika směry. Obecně by se dalo říci, že na straně b jsou kladeny otázky, mimo jiné: Jak je možné, že lidé páchají zločiny a mohou to ospravedlnit tím, že věří v Mesiáše, který by hlásal pravdu. Proč je pro lidstvo tak důležité zanechat po sobě něco, když ví, že tento život je konečný a že smrti nelze uniknout. Proč je tak těžké vyrovnat se se zklamáním, s frustrací, s cíli, kterých chcete dosáhnout, žít v míru sám se sebou? Kdo o tom rozhoduje? Vy, nebo já? Jak je možné, že je lidstvo tak hloupé? Proč si společně nesedneme trochu víc doprostřed a nesrovnáme extrémy, které tu byly a jsou dodnes, abychom všichni mohli žít v míru.


Jak jsou na tom PHLEBOTOMIZED s koncerty? Vím, že jste byli na loňském Brutal Assaultu, ale já byl bohužel v té době nemocný. Nechystáte turné k nové desce? Hrozně rád bych vás viděl někde v malém klubu.

Škoda, že jsi loni nebyl na Brutal Assaultu, bylo super si tam zahrát. Vzhledem k následkům Covidu se turné na podporu nové desky nejspíš nepodaří. Ale co není, vždycky může přijít 😊. Na letošní rok máme naplánované 4 koncerty.

Mě se na death metalu líbí jeho pestrost. Můžu si poslechnout pomalý, ovlivněný doomem, rychlý s grindem nebo temný s black metalem. Muzika je mojí součástí vlastně celý život. Relaxem i životním stylem. Co znamená pro tebe? Jak ji vnímáš a jak hudbu ovlivňuje tvůj život?

Hudba určitě ovlivňuje můj život, jako člověk rosteš díky věcem, které v životě zažíváš, a všímám si, že s přibývajícím věkem se tvůj hudební vkus stává rozmanitějším.


Co chystají PHLEBOTOMIZED v nejbližších měsících? A chtěl bys něco vzkázat fanouškům, labelům, pořadatelům? Zde máš prostor…

Tady je vaše šance... snažíme se získat více koncertů, abychom propagovali novou desku a oslovili více lidí prostřednictvím sociálních sítí. Fanouškům děkujeme za všechny pozitivní reakce na novou desku, moc si toho vážíme, jste skvělí.

Chcete na svém turné nebo festivalu rozmanitost a zvuk devadesátých let? Objednejte si Phlebotomized

Děkuji za rozhovor. Při psaní otázek jsem poslouchal „Clouds of Confusion“ stále dokola. Je to opravdu skvělé album. Děkuji moc za něj a vlastně za všechnu muziku, kterou hrajete. Přeji vám co nejvíc prodaných nosičů, narvané koncerty a budu se těšit někde naživo. Ať se vám daří i v soukromí! PHLEBOTOMIZED FOREVER!

Není zač a děkujeme za tuto příležitost a vaše nadšení. Poslouchejte desku dál a pokaždé objevíte něco nového 😊.

Buďte sami sebou a Carpe Diem

PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023):


---------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 24. května 2023

Recenze/review - PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion (2023)


PHLEBOTOMIZED - Clouds of Confusion
CD 2023, Hammerheart Records

for english please scroll down

Stále častěji se rád ocitám v jiných dimenzích. Cestuji časem, nahlížím do světa za oponou. Jsem tulákem, nenápadným stínem, který potkává postavy bez tváře. Bolest i radost, smutek i smrt, dobro a zlo, vše je pomíjivé jako věčnost. Jsem malinkým zrnkem v písku, kapkou v moři. Získal jsem za ty roky, co poslouchám hudbu, ještě větší pokoru, než jsem míval. Jsou kapely, ke kterým se vždy rád vracím. Je mi dobře v jejich společnosti. Dokáží mě přenést do jiných světů.

PHLEBOTOMIZED jsou letos jako mraky, které se nikdy nerozplynou. Mají dar složit skvělé melodie, vytvořit zvláštní, těkavou a neopakovatelnou atmosféru. Jsou vznešení, majestátní, temní i chladní zároveň. Na novince pokračují v tom, co umí nejlépe. Přenést na mě pestrou paletu různých emocí. Zkrátka a jednoduše, jejich progresivní death doom metal stále obdivuji a skláním se před ním. 


Jsme na stejné vlně, nové album se stalo mojí nedílnou součástí. Přemýšlel jsem, jestli mohu napsat i něco kritického, ale nejde to. Nic jsem nenašel. Pánové jsou totiž nejen skvělí muzikanti, kteří si dali pozor na to, aby měli skvělý zvuk i obal, ale také skladatelé, kteří dokáží napsat velmi pestré a zajímavé songy. Základem, který je stále slyšet, je klasický death metal. Nad ním jsou vystavěny ostré a svěží kompozice. Většina kapel s podobnou dlouhou historií ustrne a nikam se neposouvá, ale u PHLEBOTOMIZED to neplatí. Stále dokáží zaujmout a dostat se mi do hlavy. Fascinuje mě lehkost a samozřejmost, se kterou skladby plynou. Jsou jako řeka, která se mění. Dokáže způsobit povodeň, ale i pohladit po duši, když se díváte na krásnou zátoku. Od posluchače se vyžaduje jen jediné. Poslouchat pečlivě. Nejedná se rozhodně o dnes tak častý prchavý, povrchní zážitek. Album chce čas, klid a spoustu společných setkání. Bylo mi opět velkou ctí, zúčastnit se drásavého výletu vesmírem i lidskou myslí. Uvědomuji si, že bez podobných zážitků bych byl poloviční člověk. "Clouds of Confusion" by mohlo udělat dobře fanouškům třeba takových MY DYING BRIDE, AT THE GATES, DEMILICH, NOCTURNUS, CONVULSE. Otevřete svoji mysl, svět je obrovský a hudba je jeho nedílnou součástí. Stále častěji se ocitám v jiných dimenzích. Jsem tulákem, nenápadným stínem, který potkává postavy bez tváře. Temný, chladný, progresivní doom death metalový průlet věčností!


Asphyx says:

More and more often I like to find myself in other dimensions. I travel through time, peering into the world behind the curtain. I'm a wanderer, a subtle shadow that meets faceless figures. Pain and joy, sorrow, and death, good and evil, all as fleeting as eternity. I am a tiny grain in the sand, a drop in the sea. I've gained even more humility in the years I've been listening to music than I used to have. There are bands I always like to go back to. I feel good in their company. They can transport me to other worlds.

This year PHLEBOTOMIZED are like clouds that never dissipate. They have the gift to compose great melodies, to create a special, volatile, and unrepeatable atmosphere. They are sublime, majestic, dark and cold at the same time. On the new album they continue to do what they do best. Bringing a variety of different emotions to me. In short, I still admire and bow down to their progressive death doom metal.


We are on the same wavelength; the new album has become an integral part of me. I was wondering if I could write something critical, but I can't. I haven't found anything. The gentlemen are not only great musicians who have taken care to have a great sound and cover, but also songwriters who can write very varied and interesting songs. The foundation that can still be heard is classic death metal. Above it are built sharp and fresh compositions. Most bands with such a long history stagnate and don't move anywhere, but this is not the case with PHLEBOTOMIZED. They still manage to captivate and get into my head. I'm fascinated by the ease and simplicity with which the songs flow. They are like a river that changes. It can cause a flood, but it can also caress the soul as you look out over a beautiful bay. Only one thing is required of the listener. Listen carefully. This is certainly not the fleeting, superficial experience so common today. The album takes time, quiet, and a lot of coming together. Once again, it was a great privilege to be part of a harrowing journey through the universe and the human mind. I realize that without experiences like this, I would be half human. "Clouds of Confusion" could do good to fans of such bands as MY DYING BRIDE, AT THE GATES, DEMILICH, NOCTURNUS, CONVULSE. Open your mind, the world is huge, and music is an integral part of it. More and more often I find myself in other dimensions. I'm a wanderer, an inconspicuous shadow that meets faceless figures. A dark, cold, progressive doom death metal trip through eternity!


about PHLEBOTOMIZED on DEADLY STORM ZINE:tracklist:
1. Bury My Heart
2. Alternate Universe
3. Lachrimae
4. Desolate Wasteland
5. Destined To Be Killed
6. Pillar Of Fire
7. Bury My Heart Reprise
8. Death Will Hunt You Down
9. A Unity Your Messiah Pre Claimed?
10. Dawn Of Simplicity
11. Context Is For Kings (Stupidity And Mankind)TWITTER